HomeNieuwsColumnDorpslunch in het Buurthuis Zuidoostbeemster

Dorpslunch in het Buurthuis Zuidoostbeemster

Dorpslunch Zuidoostbeemster
foto Stadspartij-BPP

Op 1 juli waren fractieleden van Stadspartij Beemster Polder in het buurthuis  Zuidoostbeemster voor een nuttige en plezierige ontmoeting met bewoners uit de Zuidoostbeemster. De eerste dorpslunch van onze partij in de Beemsterpolder. Stadspartij-BPP houdt periodiek Wijk- en dorpslunches en is ook zo dus permanent actief en aanspreekbaar voor de inwoners van Purmerend.

Broodjes werden gesmeerd, banners, flipovers klaargezet en invulformulieren klaargelegd. En dan is het altijd een verrassing wie vanaf 11:00 vanuit de buurt komt. Ook werd nog eens een rondje door de buurt gelopen ook om bewoners uit te nodigen tot een gesprek over hun buurt. Anderen bleven op de post in het buurthuis en dat was maar goed ook.

Een delegatie van 16 bewoners van de Koopmansingel had, ondanks dat bij hen niet geflyerd zou zijn, zich verenigd en kwamen nagenoeg samen aan in het buurthuis. Het gesprek werd aangegaan onder het genot van een kopje koffie of thee.

Eenrichtingverkeer en vernieuwing rioleringen

De bewoners hadden zich goed voorbereid. Zij waren door de aankondigingsbrief van de gemeente, die dezelfde dag nog was ingetrokken, over de verkeersstromen op hun hoede.

Eenrichtingverkeer op de Koopmansingel ziet men namelijk niet zitten omdat daardoor o.a. de snelheid door de straten hoger zal worden, terwijl dat nu door het veelal moeten wachten op tegenliggers juist goed geremd wordt qua snelheid. “Er gebeurt nooit een ongeluk hier”.

Wethouder Coen Lageveen legde uit wat nu echt de bedoeling is. Het riool moet worden vervangen, en dan kan het ook zijn dat de straatinrichting enigszins gewijzigd kan worden. Over de aanpak en tijdstippen zullen de betrokken gezinnen op de hoogte worden gesteld door het team uitvoering van de gemeente o.a. door een bewonersbijeenkomst. En als er iets nodig zal zijn als bijvoorbeeld eenrichtingverkeer (wat nu niet aan de orde is) zullen de bewoners daar wederom bij betrokken worden volgens het principe van Buiten-naar-Binnen werken.

Alleen de lokale samenhang waar bij de inbreng van de bewoners essentieel is kan uitwijzen wat wenselijk en mogelijk is.

De uitgangspunten van het CROW  zijn dan hoogstens richtingen van waaruit op basis van landelijke uitgangspunten een voorzet gemaakt zal worden.

Parkeren en handhaven 

Dorpslunch Zuidoostbeemster
Foto Stadspartij-BPP

Bewoners hebben bij de gemeente gevraagd om te handhaven op o.a. parkeren in de wijk. Hierop kregen zij van gemeentezijde te horen dat in Zuidoostbeemster daarop niet gehandhaafd wordt.
Dit was aanleiding voor de wethouder Mario Hegger om daarover zijn verwondering uit te spreken en toe te zeggen dit zo spoedig mogelijk aan te kaarten. Want ook in Beemster wordt gehandhaafd door het team van de gemeente Purmerend. Bewoners geven aan dat vooral op de hoeken wordt geparkeerd waardoor onoverzichtelijke situaties ontstaan en mensen met beperkingen en/of rolstoel of rollator niet gebruik kunnen maken van de schuine stoephelling om de rijbaan over te steken.

Over deze zaken is ook ca. 1,5 jaar terug contact opgenomen met de wijkmanager. Veel ge-appt en gemaild maar er kwam niks uit of er werd niet teruggekoppeld.  Aangegeven wordt dat op dit moment een nieuwe wijkmanager zich inwerkt in Beemster.

Halen en brengen met de auto van leerlingen

Een van de grote ergernissen is het hard rijden en de chaos nabij de school tijdens het halen en brengen van kinderen van de basisscholen. Met name in de J.J. Grootlaan is dat een punt met het gelijktijdig oversteken van veel kinderen. Het zijn vaak mensen die te laat zijn en daardoor te hard gaan rijden.
Een mogelijkheid om de chaos te verkleinen zou zijn als er via de route Dirk Dekkerstraat en Middenpad naar de basisscholen eenrichtingverkeer zou zijn. Zo werd gesuggereerd door een bewoner tijdens de plenaire bijeenkomst. Verder zou het tijdens de beloofde rondgang met de wethouder goed zijn om eens te kijken of bijvoorbeeld bloembakken in de straat dit snelle rijden zouden kunnen beperken. Drempels zijn hier gezien de trillingen niet gewenst.

Honden, belasting, uitrenveldjes en groenbeheer

Hondenbelasting blijkt ook in deze wijk met relatief veel honden een minder geaccepteerde last voor de bewoners. Geen uitrenveld, vaak staat het gras nog hoog en kan de hond geen goed plekje vinden. En ook op straat is te beluisteren dat hondenbezitters niet allemaal gediend zijn van het zelf opruimen van de uitwerpselen. En als ze erop aangesproken worden een verontwaardigde reactie geven als bewoners hen wijzen op dat het gewoon stinkt als er zoveel honden op zo’n klein stukje gras poepen en dat laten liggen.

Een bewoners op straat had er al spijt van dat zij de gemeente gevraagd had het manshoge gras toch een keer te maaien, want nu bleek dit korte gras weer een uitwijkplek voor de honden te zijn.

Dit leidde tot de vraag of er bij de Ninaberstraat een vuilnisbak kan worden geplaatst zodat hondenbezitters de uitwerpselen daarin kunnen doen.

Dorpslunch Zuidoostbeemster
foto Stadspartij-BPP

Bij de plenaire zitting kwam dit onderwerp ook aan de orde. Wethouders Coen Lageveen en Mario Hegger vertelde over het gevoerde hondenbeleid. De hondenbelasting moet ten goede komen aan de hondenvoorzieningen. Dat rechtvaardigt deze belasting. In Purmerend zijn daar met honden uitlaatveldjes en poepzuiger e.d. al de eerste stappen mee gemaakt.
Het is echter nog niet zo eenvoudig om in een bestaande wijk honden veldjes aan te wijzen en geschikt te maken. Een van de bewoners stelde voor om op het weiland nabij de A7 een veldje in te richten.

Het is de bewoners ook een doorn in het oog dat het gras en koolzaad zo lang is dat het soms over het looppad hangt. Dit betreft zowel gemeentelijke plantsoen als privé tuinen langs het voetpad. Het zou fijn zijn als hier beter op toegezien wordt en zo nodig gehandhaafd. Er kwam ook op dit punt geen respons van de gemeente toen bewoners dit meldden.

Reclame borden

Een bewoner is diverse malen met de gemeente in gesprek geweest over de 3 hoekige reclameborden langs de Purmerenderweg, Volgerweg en Oostdijk.  Deze borden zijn naar het inzicht  van de bewoner op onjuiste plekken geplaatst waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. Gevraagd werd nogmaals naar de plaatsingsplekken te kijken.

Onveiligheid langs Purmerenderweg, parallelle weg langs A7 naar Zuiddijk

Voor fietsers in de bebouwde kom is de Purmerenderweg onveilig door hardrijdende auto’s.  Dit werd in meerdere gesprekken door verschillende bewoners aangegeven. Juist op plekken waar er snelheidsbeperkende wegversmallingen zijn is juist de inrichting voor de fietsers gevaarlijk of zijn gedragingen van automobilisten zodanig dat er gevaarlijke situaties voor fietsers ontstaan.
Door het regelmatig parkeren van een grote vrachtwagen in de bebouwde kom wordt de situatie er niet beter op, aldus een bewoner. Toegezegd is om de situatie in de gaten te houden.

Na afloop van het plenaire deel werd er nog nagepraat over het idee om het vele doorgaande verkeer, waaronder de brengers en ophalers van kinderen naar de basisscholen in de toekomst meer naar een afzonderlijke route langs de A7 en via een oprit naar de Zuiddijk buiten de verkeersstromen in de buurt te houden. Dan zouden de Zuiderweg en Purmerenderweg afgesloten kunnen worden en alleen voor OV- en fietsverkeer doorgang bieden. Op dit onderdeel van de Dorpsontwikkelingsvisie werd belangstellend gereageerd.

Bushalte nabij de Rijperweg/Purmerenderweg

Een bewoner deed, met overhandiging van een brief, het verzoek om op kruispunt Rijperweg/Purmerenderweg een extra halteplaats te maken voor de bus. Nu is het Middenbeemster of in de bebouwde kom Zuidoostbeemster waar de bus alleen stopt. De brief is in handen gegeven aan de fractieleden om de mogelijkheden na te gaan.

Koffie uurtje in Zuiderhof

Toegezegd is aan een bewoonster van Zuiderhof dat fractieleden na de zomer daar een keer tijdens het koffie uurtje aanschuiven.

Algemene indruk

Dorpslunch Zuidoostbeemster
foto Stadspartij-BPP

De dorpslunch heeft zich deze keer weer bewezen als een goed instrument om met bewoners in contact te treden. De sfeer zowel tijdens de bijeenkomst en in het Stadspartij-BPP team was goed. Proficiat voor de voorbereiders van deze eerste buurtlunch in Beemster. De ervaringen met de periodieke wijklunches die er al zijn was duidelijk herkenbaar.

Column artikelen