HomeNieuwsColumnAlgemene beschouwingen door de Stadspartij bij aftrap van behandeling begroting

Algemene beschouwingen door de Stadspartij bij aftrap van behandeling begroting

Vandaag , 3 november, begon de driedaagse behandeling in de gemeenteraad van de begroting voor volgend jaar en de jaren erna met de algemene beschouwingen.

Traditioneel laat elke partij aan het begin in de zogenaamde Algemene Beschouwingen weten wat men er in het algemeen van vindt. Ook worden wensen en bedenkingen meegenomen in deze beschouwingen.

Hieronder vindt u de bijdrage van fractievoorzitter Bert Meulenberg van de Stadspartij.

 

Bert Meulenberg
foto Stadspartij

‘Dank u wel voorzitter.

Goedenavond kijkers thuis, leden van de raad, college.

Allereerst onze dank aan de leden van de griffie en alle ambtenaren voor de steun bij het kunnen blijven uitoefenen van de werkzaamheden in deze moeilijke periode.

Onder ons woedt de tweede golf van coronabesmettingen. De corona epidemie heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Naast het voortdurende risico op gezondheidsproblemen, vrezen velen voor het verlies van hun baan of inkomen.

De Stadspartij is tevreden over de lokaal economisch genomen maatregelen om hierbij te steunen.

Al beseffen we terdege dat je hiermee niet alle problemen kan oplossen. Haalbare maatregelen om dit te bewerkstelligen zullen altijd op steun van de Stadspartij kunnen rekenen.

De gepresenteerde begroting is weer sluitend voor de komende vier jaar daarvoor onze complimenten. De Stadspartij is van mening dat er terughoudendheid gewenst is met betrekking tot de uitgaven.

Naast de extra kosten door de coronacrisis zijn er ook nog onzekerheden over rijksbijdragen in de toekomst, een lagere bijdrage dreigt. Ook de jeugdzorg is een risico, het vanuit het rijk verstrekte budget is niet toereiken om de kosten te dekken. Desondanks mag er naar mening van  de Stadspartij geen kind buiten de boot vallen.

Door de coronacrisis weten we niet wat ons nog te wachten staat. Dat wil niet zeggen dat we alles op slot moeten gooien. We moeten blijven zorgdragen voor een leefbare stad waar het fijn wonen, werken en verblijven is. Om die reden heeft de Stadspartij één motie ingediend die er op is gericht on de verkeersveiligheid in de Purmer Noord te verbeteren. Bewoners van deze wijk klagen al lange tijd over de te hoge snelheden van het autoverkeer op de doorgaande routes in de wijk. De Stadspartij stelt voor om hier verkeer remmende maatregelen aan te brengen.

De Stadspartij is tevreden over de ontwikkelingen van de woningbouw. De in het plan “Purmerend 2040” genoemde aantal van 10.000 te bouwen woningen kunnen in zijn geheel binnenstedelijk worden gerealiseerd. Wij zijn daar zeer content over en dat geeft ook zeker tijdwinst in de ontwikkeling. De Stadspartij vindt het vooral van belang dat er naar behoefte wordt gebouwd waarbij de verdeling 30% sociale huur, 30% doorstroom en 40% vrije sector de norm is. Wel is het van belang dat er bij bouwprojecten wordt gekeken of het passend is in een wijk. Dat kan beteken dat er wel eens geschoven zal moeten worden in de verdeling. Een goed voorbeeld hiervan is de herontwikkeling in de Wheermolen Oost waarbij het voor de Stadspartij van groot belang is om onze inwoners erbij te blijven te betrekken.

De Stadspartij is een groot voorstander van het bouwen van veel woningen maar we plaatsen daarbij wel de kanttekening dat het niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid.

Er zal altijd moeten worden gekeken wat een ontwikkelingsplan voor invloed heeft op de omgeving. Groen, parkeren, speelvoorzieningen en bereikbaarheid zal daarom moeten worden meegenomen in de planvorming.

Voor de Stadspartij is de mening van bewoners altijd van groot belang. Dit jaar was er een initiatief over het hondenbeleid in de Gors, Wheermolen en de Weidevenne. De Stadspartij heeft dit initiatief van harte ondersteund. We snappen dat er altijd tegenstanders zijn maar dit initiatief voldeed volledig aan de voorwaarden zoals wij die voor ogen hebben.

Milieu en duurzaamheid worden steeds belangrijkere onderwerpen in onze samenleving. De Stadspartij is van mening dat er bij alle ontwikkelingen moet worden gekeken of de doelstellingen voldoen aan de duurzaamheidseisen, daarbij zal altijd een afweging moeten worden gemaakt over de kosten en de baten. In Purmerend is het overgrote deel van onze woningvoorraad en bedrijfspanden afhankelijk van de stadsverwarming. De stadsverwarming wordt gestookt met houtige biomassa. Het gebruik hiervan staat onder hevige druk. De Stadspartij ziet het gebruik van biomassa als een overgangssituatie. Zodra zich betere alternatieven aandienen dient daarop dan ook te worden overgeschakeld.

Zoals al eerder opgemerkt zijn wij blij met de steunmaatregelen die het college aan de ondernemers geeft. Met name winkeliers, horeca, reiswereld, cultuur en evenementen hebben het zeer moeilijk. Maar ook in diverse andere sectoren kraakt het. Ook in de sport en het verenigingsleven is het momenteel moeilijk en onzeker. De Stadspartij heeft het al meermalen geroepen “koop lokaal, blijf lid van je vereniging en kijk naar elkaar om”.

De fusie tussen Purmerend en de Beemster krijgt steeds meer gestalte. We zitten nu in de fase dat we veel zaken gaan harmoniseren, onder andere de lokale belastingen. De Stadspartij is een groot voorstander om nu al zoveel mogelijk samen op te trekken zodat de nieuw te vormen gemeenteraad niet wordt geconfronteerd met de uitvoering van nu aangenomen plannen die na 2022 moeilijk uitvoerbaar blijken. Laten we zorgen voor een warme overdracht naar de raad van de nieuwe gemeente.

Voorzitter ik rond af met de hoop dat de coronacrisis snel tot een einde is en we ons leven weer op de gewenste wijze kunnen oppakken,  een biertje drinken op het terras, uit eten gaan,  naar theater of de bioscoop, onze sporten beoefenen, enzovoort. Maar ook dat de werkgelegenheid weer snel opbloeit en dat de gezondheidzorg de reguliere zorg weer volledig kan oppakken.

We begonnen met een dankzegging en eindigen met een dankwoord aan de medewerkers in de gezondheidszorg, de dienstverlening en allen die zich blijven inspannen om de vraag naar noodzakelijke behoeften het hoofd te bieden.’

Column artikelen