HomeNieuwsWelzijnTijdelijke sporthal op De Koog noodzakelijk

Tijdelijke sporthal op De Koog noodzakelijk

Nieuwbouw sporthal De Karekiet vertraagd

Foto Stadspartij-BPP


In de afgelopen periode is de gemeente veelvuldig in gesprek geweest met het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en H20 Esports Campus over het gebrek aan capaciteit voorbewegingsonderwijs. De H20 Esports campus is steeds populairder voor evenementen waardoor de gymzalen aan Spinnekop 3 te weinig beschikbaar zijn.

De nieuwbouw van de nieuwe sporthal De Karekiet heeft door corona en door de wijziging naar een grotere omvang vertraging opgelopen. Omdat het nog een paar jaar duurt tot de nieuwe sporthal De Karekiet er staat, is er voor het voortgezet onderwijs een onhoudbare situatie ontstaan die om een oplossing vraagt.

Het voorstel is daarom het krediet dat er is voor de bouw van 2 extra gymzalen ten behoeve van bewegingsonderwijsruimte voor de Purmerendse Scholen Groep (PSG) naar voren te halen en te gebruiken om voor het nieuwe schooljaar 2024/2025 een tijdelijke sporthal te realiseren op De Koog.

Hiervoor zijn 2 locaties in beeld. Door het gebruik van een bestaand krediet zijn er geen directe financiële consequenties.

Twee locaties

Er zijn twee locaties in beeld op De Koog voor de realisatie van de sporthal. De ene locatie maakt gebruik van het terrein van handbalvereniging Vido, de andere locatie ligt naast de velden van voetbalvereniging Purmersteijn.

Beide locaties zijn in principe geschikt hiervoor, maar voor de inpassing zijn nog enkele gesprekken en onderzoeken (zoals naar de nutsaansluitingen) nodig. Er zit een kostenverschil in die te maken heeft met de bodemgesteldheid. Het college zal op basis van de gesprekken met partijen hier een keuze in maken.

Voorkeur voor locatie Purmersteijn

De ontwikkeling van De Koog zit in de fase van het opstellen van een ontwikkelstrategie. De verwachting is dat deze ontwikkelstrategie in het voorjaar van 2024 gereed is. Vanuit de huidige gedachten over de ontwikkelstrategie is er voor de hal een voorkeur voor de locatie Purmersteijn omdat hier naar verwachting de gebiedsontwikkeling later wordt gepland.

Echter, het noordelijk deel van Purmersteijn heeft een zachte ondergrond waardoor er op dit moment problemen zijn met de waterberging die het plaatsen van een tijdelijke hal bemoeilijkt. Waterberging en het verbeteren van de water- en groenstructuur is nadrukkelijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling.

Omdat de hal verplaatsbaar is, kan naar de meest geschikte oplossing worden gezocht.

Ontwikkeling De Koog

Een tijdelijke sporthal is een modulaire constructie (in fabriek gemaakt bouwpakket red.) waardoor binnen een korte tijd een functionele sporthal van hoge kwaliteit kan worden gerealiseerd. Een dergelijke functionele sporthal wordt op maat gemaakt en valt bijna niet van een traditionele sporthal te onderscheiden.
De hal is ook verplaatsbaar zodat de ontwikkeling van De Koog hierdoor niet wordt belemmerd en later ook bruikbaar is voor andere capaciteitsvraagstukken die onherroepelijk ontstaan door de groei van onze gemeente.

De hal zal 2 zaaldelen krijgen, is 30x45x7 meter groot en is voornamelijk bedoeld voor het voortgezet onderwijs, maar zal ook gebruikt worden voor Sportverenigingen en Buitenschoolse Opvang.

Uitvoering en kosten

De bouw van de tijdelijk sporthal bestaat uit de aanschaf inclusief vergunningverlening, grondwerk, projectmanagement en sportinventaris. Tussen de 2 locaties zit vooral verschil in grondwerk. Er wordt krediet aangevraagd voor de duurste variant. De kosten hiervan zijn geraamd op € 1.900.000.

In de Voorjaarsnota 2023 is krediet aangevraagd voor de uitbreiding van gymzalen voor de PSG. Deze worden voorlopig niet gebouwd omdat de volledige aandacht uitgaat naar de realisatie van de nieuwbouw school Da Vinci/Gaudi en de nieuwe sporthal De Karekiet.

Voor plaatsing van de gymzalen op de nieuwbouwlocatie blijkt de kavel te klein en is een bestemmingsplanwijziging voor het bouwvlak nodig. Daar is geen tijd voor. Om die reden kan het krediet in de meerjarenbegroting vrijvallen.. Het beschikbare krediet is afdoende groot (€ 3,4 miljoen) om de investering in de tijdelijke hal te bekostigen. Voor de tijdelijke sport hal worden ook inkomsten ontvangen zodat e.e.a. budgettair neutraal kan worden gerealiseerd.

Communicatie

De bouw van de tijdelijke sporthal is besproken met de beoogde gebruikers. Zij worden betrokken bij de verdere uitwerking. Zodra de definitieve locatie van de tijdelijke sporthal bekend is, worden de direct omwonenden geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatieavond. Hier wordt een beeld geschetst van de plannen en kunnen mogelijke aandachtspunten tijdig gesignaleerd worden zodat hier zoveel mogelijk rekening mee kan worden gehouden.

De besluitvorming over het raadsvoorstel start in de raadscommissie in januari 2024

Welzijn artikelen