HomeNieuwsColumnStadsverwarming Purmerend door ketellekkage weer in rode cijfers

Stadsverwarming Purmerend door ketellekkage weer in rode cijfers

Bert Meulenberg


Medio februari werd de Stadsverwarming Purmerend (SVP) geconfronteerd met een grote lekkage in één van de vier ketels. De ketel is daarna direct buiten bedrijf gezet en uit veiligheidsoverwegingen is ook een andere ketel in het zelfde ketelhuis stilgelegd. Dat dit gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering moge duidelijk zijn.
Volgens de SVP is de leveringszekerheid naar de klanten nooit in gevaar geweest, wel zijn er hogere kosten gemaakt omdat er meer inzet van aardgas werd gepleegd om de klanten van warmte te voorzien.

De kosten van herstel worden geschat op € 7.500.000,-. Door diverse besparingen kan de SVP daarvan € 600.000,- voor haar  rekening nemen. De overige
€ 6.900.000,- zal op een andere wijze moeten worden opgebracht. De SVP heeft daarvoor 3 scenario’s aan de (enige) aandeelhouder, de gemeente Purmerend, voorgelegd.

Scenario 1 hield in dat er niets zou veranderen, de tarieven worden daarin ongemoeid gelaten en dat betekend dat er een geschat negatief resultaat van
€ 3.700.000,- miljoen wordt behaald. Dat verlies zal binnen de SVP moeten worden opgevangen en betekent tevens dat de gemeente Purmerend geen winstuitkering (dividend) van  € 700.000,- ontvangt.

Scenario 2 gaat uit van verliesbeperkendheid. De tarieven worden met € 21,22 per gigajoule (GJ) verhoogt tot  € 86,43 per GJ. Hierdoor wordt het verwachte jaarresultaat vrijwel nihil maar is er ook geen ruimte voor een dividenduitkeringen aan de gemeente Purmerend. Hierbij moet worden aangetekend dat het voor 89% van de klanten geen gevolgen heeft in verband met het door het rijk ingestelde prijsplafond. Voor de andere 11%  van de klanten, die meer dan  37 GJ er jaar gebruiken heeft het echter wel ingrijpende financiële gevolgen.

Scenario 3 gaat uit van een verhoging naar het maximaal toegestane tarief volgens de Autoriteit Consument & Markt, dit wordt dan verhoogt met € 25,70 per GJ en wordt dan € € 90,91.

In scenario 3 gaat iedere gebruiker van de SVP meer betalen maar krijgt de gemeente Purmerend wel de dividenduitkering van € 700.000,-.

Voorkeur voor scenario 1

Het college heeft aan de gemeenteraad aangegeven dat zij de voorkeur geeft aan scenario 1. De fractie van de Stadspartij – Beemster Polder Partij kan zich daar volledig in vinden. De tarieven voor de gebruikers worden in dit scenario ongemoeid gelaten.

Buiten de technische problematiek en wie er voor de kosten moet opdraaien,  speelde er al langer een discussie over welke invloed de gemeenteraad kan uitoefenen over de SVP.

SVP is een bedrijf met eigen beslissingsruimte

Op 21 november 2022 is er een werkbijeenkomst voor de raad gehouden waarin de rolverdeling ten aanzien van de SVP werd uiteengezet. Daarin kwam duidelijk naar voren dat de SVP als bedrijf veel beslissingen zelf kan nemen, onder ander over de hoogte van de tarieven. Uiteraard heeft de aandeelhouder, de gemeente Purmerend als enigen aandeelhouder, wel invloed. Dat mag ook wel, de gemeente heeft een belang in de SVP van in totaal € 144.000.000,-. Dit is in de vorm van een deelneming van € 8.000.000,- , een lening van € 8.000.000,- en voor € 98.000.000,- aan garantstelling voor leningen.

Volgens de statuten heeft het college als vertegenwoordiger van de aandeelhouder een aantal bevoegdheden zoals het  wijzigen van het kapitaal en de begroting, het benoemen en ontslaan van bestuurders en commissarissen.

Ook heeft het college enige invloed op de tarieven, die moeten aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd ter goedkeuring.

Indirecte rol gemeenteraad

Voor de gemeenteraad is er geen directe rol weggelegd, wel kan de raad aan het college belangrijke aandachtspunten meegeven die het college dan kan voorleggen aan de directie en Raad van Commissarissen van de SVP.

Afspraak tussen college en raad is dat deze aandachtspunten jaarlijks bij de behandeling van de voorjaarsnota worden meegegeven.

De Stadspartij – Beemster Polder Partij was van mening dat er bij het bespreken van dit punt in de eerdere commissievergadering in juni aan de wethouder was meegegeven welke punten er moesten worden overgebracht aan de SVP. De griffie wees er evenwel op dat er toch echt een motie moest worden ingediend om de punten door het college bij de SVP te krijgen.

Motie ingediend met aandachtspunten

De Stadspartij – Beemster Polder Partij heeft hierop voor de raadsvergadering van 29 juni 2023 een motie opgemaakt met daarin de volgende belangrijke aandachtspunten die moeten worden overgebracht aan de directie en Raad van Commissarissen (RVC) van de SVP.

De aandachtspunten in de motie:

  1. Met de directie en RvC van SVP in overleg te gaan om te verzoeken tot het oprichten van een klantenpanel.

  2. In dit overleg er op aan te dringen om de tarieven voor de klanten van SVP zo laag mogelijk te houden.

  3. De SVP mee te geven voortvarend door te gaan met de ingezette ontwikkeling van warmte-energie bronnenstrategie.

  4. In samenwerking met de SVP er naar te streven dat de solvabiliteit (financiële gezondheid op lange termijn red.) zo snel mogelijk weer op een aanvaardbaar niveau komt.

Na stemming over de motie konden 34 van de 35 aanwezige raadsleden deze motie steunen. De motie is, na behandeling in de raad, overgenomen door de wethouder ter uitvoering.

Nu is het afwachten hoe de directie en RVC van de SVP met de door de raad gestelde verzoeken omgaat.

Column artikelen