HomeNieuwsColumnStadspartij-BPP: coalitieprogramma volop in uitvoering

Stadspartij-BPP: coalitieprogramma volop in uitvoering

Volop woningbouw en dienovereenkomstige plannen in Purmerend

Barbara Jonk

Fractievoorzitter Barbara Jonk van Stadspartij Beemster Polder partij heeft onderstaande tekst uitgesproken bij de opening op 8 november 2023 van de begrotingsbehandeling voor 2024 en verder in Purmerend.

‘Voorzitter, collega Raadsleden, College, aanwezigen op de tribune en kijkers thuis.

Wie in Purmerend rondkijkt ziet overal activiteiten die gemeente leefbaar en vitaal moeten houden. Het aantal woningbouwprojecten is indrukwekkend en broodnodig om het aantal woningzoekenden in Purmerend aan woonruimte te helpen.

Voorzitter, Bij de voorjaarsnota maar ook vorig jaar bij de algemene beschouwingen werden we als Raad, dus ook het college, geconfronteerd met het RAVIJN. Dat wil zeggen de korting op de rijksuitkering aan gemeenten in 2026. Waarbij we steeds de verwachting  hadden dat dit ravijn door het Rijk ingevuld zou worden met de juiste financiële middelen om te kunnen blijven doen voor onze inwoners wat nodig is. Alle gemeenten staan voor grote uitdagingen en daar hoort dan, ons inziens, duidelijkheid m.b.t. financiën tegenover te staan. Die is er nu niet.

Stadspartij- Beemster Polder Partij gaat graag het gesprek aan met onze inwoners, kijkt samen met hen wat nodig is en hoe iets gerealiseerd kan worden. Op welk niveau dan ook:  Stad,  wijk, dorp, buitengebied, gezin of op individueel niveau. We hebben  het dus over vele aspecten waar inwoners mee te maken hebben.

Op regionaal niveau heeft onze gemeente zijn verantwoording en is samenwerking belangrijk.  Dit doen we in de MRA maar is in Zaanstreek- Waterland  bijvoorbeeld de afgelopen 2 jaar heel duidelijk geworden tijdens de opvang van mensen die hun land moesten ontvluchten en de veiligheid in Nederland zochten.

Voorzitter deze aanpak vraagt wel moreel besef en lef gezien de tegengeluiden die soms de grenzen van fatsoen overschrijden!

Er zijn grote vraagstukken aan de orde in Purmerend maar andere ook in Nederland. Vele zijn wel bekend.

Nieuw is dat we afgelopen maanden zijn opgeschrikt door diverse geweldsincidenten van jeugdigen en ook zware criminaliteit. Dit doet veel met het veiligheidsgevoel van inwoners. De integrale inzet die hierop ingezet wordt is van groot belang.  Goed wijkmanagement is daar een onderdeel van.  

Het elektriciteitsnet Noord-Holland bereikt overal de maximale capaciteit.  Dit heeft grote effecten voor de economie en energietransitie.

Het viaduct van de A7 wordt in 2024 gerenoveerd, dit zal grote gevolgen hebben voor het verkeer in onze gemeente, overlast  voor onze inwoners en economische effecten hebben voor de transportsector. Verkeersveiligheid blijft daarbij continu aandacht vragen. Maar vraagt hierbij nog meer aandacht door de verwachte effecten op het onderliggende wegennet.

Het voortdurend stagneren van de bouw van nieuwe woningen in Nederland is tenenkrommend. Dit vraagt onverminderd een  grote inzet van de ambtelijke organisatie en het college.

Op persoonlijk niveau voor onze inwoners is er ook veel aan de hand. Bijvoorbeeld de druk die jongeren in hun leven ervaren en welke psychische problemen dit met zich meebrengt. De eenzaamheid onder vele inwoners, de zorgvraag.  Het groeiende te kort aan vrijwilligers bij verenigingen, welzijnsorganisaties maar ook op gezinsniveau m.b.t. mantelzorgers.  Stadspartij-BPP maakt zich hier voor aankomende jaren zorgen over. Welke innovatieve mogelijkheden hebben we om hier een juiste positieve draai aan te geven?

Daarbij vraagt ook de vergrijzing aandacht in de woonzorgvisie die in 2024 klaar moet zijn. Net zoals goede afspraken met leveranciers van WMO producten omdat de vraag hiernaar alleen maar toe zullen nemen in de toekomst. Hoe gaat het college hier het juiste doen?

Een groei gemeente moet inzetten op voorzieningen, bijvoorbeeld goede scholen en ruimte voor maatschappelijke voorzieningen. Uitbreiding en verbetering van het Leeghwaterbad wordt verder opgepakt. Groen in de stad wordt verstevigd d.m.v. het Parkenplan. De woningbouwplannen voor het Waterlandkwartier zijn gestart, de Post NL locatie nadert zijn voltooiing, de bebouwing van locatie Burg. Kooijmanweg kan hopelijk snel beginnen.  De parkeergarage is bijna gerealiseerd. Begin december zal de OV ring in Purmerend gaan rijden.

De visie voor de Oostflank wordt begin volgend jaar bepaald. Voor de Stadspartij-BPP  is het maximale aantal te bouwen woningen in de Oostflank 3000 woningen.  Het Purmerbos  is van grote waarde om te recreëren.

Zien wat nodig is in de samenleving voor onze inwoners. Dit college maakt het waar en is samen op koers. Hopelijk kan het coalitieprogramma, het richtsnoer van beleid, onverminderd worden uitgevoerd.

Tot slot: De Stadspartij- Beemster Polder Partij wil de griffie en de ambtelijke organisatie bedanken voor de ondersteuning in ons Raadswerk.’

Column artikelen