HomeNieuwsOnderwijsStadspartij bezorgd over onrust bij PSG

Stadspartij bezorgd over onrust bij PSG

jan_van_egmond_college

De Stadspartij maakt zich grote zorgen over de klachten die de afgelopen weken binnenstromen over de Purmerendse Scholen Groep (PSG). Aan het einde van dit schooljaar is er flinke onrust ontstaan bij de PSG. Verontruste leerlingen, ouders en docenten  protesteerden gezamenlijk  bij de medezeggenschapsraad van het Da Vinci College tegen de directie van de PSG.

Klachten over het verloop van de examens en het lagere slagingspercentages dan bij andere scholen lagen hieraan ten grondslag. Door een oproep van D66-raadslid, Patrick Blokzijl om door te gaan met de protesten, werd de lokale politiek bij het conflict betrokken. PSG-directeur Peter Overgaauw reageerde hierop met een open brief waarin hij het D66-raadslid opriep om afstand te nemen van het ophitsende taalgebruik. Vervolgens werd er, door het bestuur en de directie van de PSG, een uitnodiging gestuurd naar de gemeenteraadsleden van Purmerend. Op woensdagavond 13 juli jl. gaven bestuur en directie van de PSG uitleg over hun standpunt in dit inmiddels steeds verder uitdijende conflict.

Raad inlichten

Nu valt het voortgezet onderwijs niet onder verantwoordelijkheid van de gemeentepolitiek maar onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Toch waren alle fracties van de gemeenteraad vertegenwoordigd op deze avond. Bestuursvoorzitter Els Kroese gaf aan dat het door de goede verstandhouding tussen de gemeenteraad en de PSG-leiding in het verleden van belang was om de raadsleden in te lichten over de stand van zaken.

Management en communicatie

Naast de uitleg van het bestuur gaf ook PSG-directeur Peter Overgaauw uitleg over de positie van de directie van de PSG in dit conflict. Het niet accepteren van door de PSG ingezette managers door informele leiders op het Da Vinci college en gebrekkige communicatie waren volgens de directie van de PSG de oorzaak van de problemen.  De raadsleden stelden diverse kritische vragen waaruit duidelijk bleek dat het probleem dieper zat dan gebrekkige communicatie.

Niet via de media

De avond werd afgesloten met een oproep om de communicatie tussen de diverse partijen niet meer via de media te laten plaatsvinden. Toch volgde er weer een open brief, dit keer opgesteld en ondertekend door 57 docenten van het Da Vinci college. In deze brief werd de vloer aangeveegd met het door de directie van de PSG gevoerde beleid. Ook de vele verhuizingen die het Da Vinci college heeft moeten doorstaan kreeg veel kritiek. Dat heeft voor veel leerlingen tot slechte resultaten geleid.

Leerlingen, ouders en docenten

D66 nodigde vervolgens leerlingen, ouders en docenten uit om hun mening te geven. De raadsleden werden ook voor deze bijeenkomst uitgenodigd. De emoties liepen bij tijd en wijle hoog op. Er werden diverse voorbeelden ter tafel gebracht waarin werd getracht te schetsen waarin het gevoerde beleid tekort had geschoten. Aan het eind van de bijeenkomst werd er geconstateerd dat de belangrijkste stap is om snel tot een oplossing van de ontstane problemen te komen.

Onderwijsinspectie

Wat de Stadspartij wel opviel is dat er bij vragen over de positie van de onderwijsinspectie geen duidelijke antwoorden werden gegeven. De onderwijsinspectie kijkt hoofdzakelijk naar de behaalde resultaten. Zaken als een bovengemiddeld personeelsverloop en een hoog ziekteverzuim worden, volgens de aanwezige docenten, niet meegenomen in een beoordeling. “Dit zijn nu juist zaken waar je bij beoordelingen in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld bij en ISO certificering, wel op wordt afgerekend,” Vindt Stadspartij-raadslid Bert Meulenberg. “Het tekent voor een groot deel de kwaliteit en betrouwbaarheid van een organisatie.”

Zorgen

De Stadspartij heeft verder geen oordeel over de aard van de problemen. “Wel maken we ons grote zorgen,” vervolgt Meulenberg. “Voor de Stadspartij is het van het allergrootste belang dat leerlingen van alle bij de PSG aangesloten scholen onderwijs krijgen op het allerhoogst haalbare niveau. Daar hebben ze immers recht op. Schoolleiding, bestuur en directie, moeten daarin een ondersteunende rol spelen.”

Snelle oplossing

De nu heersende problemen moeten naar mening van de Stadspartij snel worden opgelost. “Hoe, dat moeten betrokken partijen onderling bepalen, zolang de leerlingen er maar geen last meer van ondervinden.”  Voor veel middelbare scholieren kan verstoring van de opleiding verstrekkende gevolgen hebben. Sommige pakken moeiteloos de draad weer op, maar er zijn er ook leerlingen die door deze problemen afhaken. “Elke leerling die afhaakt is er één te veel,” vindt Bert Meulenberg. “Zonder afgeronde opleiding zullen deze jongeren genoegen moeten nemen met een baan in de onderste gelederen. We hebben het wel over de toekomst van onze jeugd.”

Onderwijs artikelen