HomeNieuwsColumnStad ontwikkelt gestaag ook in een moeilijke tijd

Stad ontwikkelt gestaag ook in een moeilijke tijd

BertgelejasHA
Bert Meulenberg
foto Stadspartij

De Kadernota is de voorloper van de begroting voor 2022 en verder. Zoals de naam al zegt bevat deze nota de kaders voor de opstelling van deze begroting. De komend tijd staan zowel de fusie tussen onze gemeente en die van Beemster en de financiële situatie van de nieuwe gefuseerde gemeente Purmerend centraal.
De fracties in de Purmerendse gemeenteraad geven hun reacties en mogelijk gevraagde wijzigingen op de door het college gepresenteerde Kadernota.

Gebruikelijk is dat de aftrap hiertoe wordt verricht in de zogenaamde Algemene Beschouwingen. De diverse fracties geven hierbij aan wat zij ervan vinden.

De fracties hebben een beperkte spreektijd. Om binnen die toegemeten tijd te blijven is in de bijdrage van fractievoorzitter Bert Meulenberg flink moeten worden gesneden.

Hieronder vindt u dan ook zijn niet-ingekorte bijdrage.

 

‘Goedenavond kijkers thuis, leden van de raad, college.

Allereerst dank aan de griffiemedewerkers en ambtenaren voor de niet aflatende steun waardoor de raad de werkzaamheden in deze moeizame periode kan blijven uitoefenen.

De Stadspartij kijkt in deze algemene beschouwingen terug op de afgelopen periode en werpt ook een blik vooruit.

Het virus eist niet alleen zijn tol in de gezondheid maar ook economisch heeft het velen aan de rand van de afgrond gebracht. De Stadspartij is dan ook een groot voorstander om ondernemers, werknemers en andere getroffenen zoveel mogelijk vanuit de gemeente te blijven ondersteunen.

Naast economische schade door de heersende corona pandemie is er emotionele schade. Ouderen die geen bezoek mochten ontvangen en hun kinderen en kleinkinderen buiten de deur moesten houden. Hierdoor is de eenzaamheid toegenomen.

Gelukkig zijn er ook positieve dingen tot stand gekomen. We hebben een besluit genomen om een parkeergarage bij het stadhuis te realiseren Heel belangrijk voor de bereikbaarheid van onze binnenstad.

De woningbouw ontwikkeld zich zeer positief. Er zijn grote projecten in aanbouw zoals de Looiers en de nieuwbouw aan de Brantjesoever. Diverse grote plannen zijn in ontwikkeling. Denk hierbij aan de ontwikkelingen in het Wagenweggebied, het Stationsgebied, het golfterrein en de Purmer zuid zuid.
Plannen met grote aantallen woningen waarbij in ieder project minimaal 30% sociaal wordt gebouwd. Maar ook rekening wordt gehouden met differentiatie in ontwikkeling volgens het 30-30-40 principe. Bij alle nieuwe projecten worden ook klimaataanpassingen en natuurinclusieve maatregelen meegenomen.

We zien de laatste jaren dat ieder woningbouwproject -met name de binnenstedelijke stuit op bezwaren van omwonenden. De Stadspartij vindt de ontwikkeling van woningen zeer belangrijk maar leefbaarheid in de wijken en groene plekken vinden we minstens zo belangrijk.

De Stadspartij deelt de zorgen van de inwoners over het bebouwen van alle kleine locaties in de stad waar een klein aantal woningen zouden kunnen worden gerealiseerd. Dit gaat vaak ten koste van leefbaarheid en groen in de wijken. De grens is dan ook bereikt van wat binnenstedelijk mogelijk is.

Wat de Stadspartij ook zorgen baart  is de financiële staat van onze gemeente. Door de taakstellingen van de rijksoverheid aan gemeenten voor onder andere jeugdzorg, WMO en herziening van het gemeentefonds wordt onze gemeente, net als alle ander gemeenten, onvoldoende voorzien van de benodigde financiële middelen.

Het rijk heeft aangegeven wel een compensatie te geven maar of die toereikend is valt nog te bezien. We zijn benieuwd welke verrassingen in financieel opzicht de meicirculaire en volgende circulaires gaan tonen.

De Stadspartij is goed te spreken over de voortzetting van de duurzaamheidsmaatregelen. Bij nieuwe projecten en ontwikkelingen is standaard een duurzaamheidsparagraaf een onderdeel van de procedure

Het pilotproject aardgasvrij is afgerond en de evaluatie is besproken in onze raad. Het vervolg -de proeftuin aardgasvrij- staat op het punt om van start te gaan. De Stadspartij is hiervan een voorstander. Wel stellen wij de voorwaarden dat er een overgroot deel van de bewoners van deze proeftuin moeten deelnemen aan het project. Wij hebben het minimum aantal deelnemers gesteld op 80%. Dit om te voorkomen dat de besteding van het beschikbare geld niet efficiënt plaatsvindt.

De Stadspartij is een groot voorstander van de realisatie van een hotel met recreatieve voorzieningen in de kom A7. Wij zien dat als een verrijking voor onze stad. Het is goed voor de Purmerendse vrijetijdsbesteding, de komst van toeristen, goed voor de werkgelegenheid. De kom A7 krijgt ook een mooie recreatieve opwaardering waar veel Purmerenders plezier aan zullen beleven.

In november hebben we tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen. Dit is de afronding van de fusie met de gemeente Beemster. De Stadspartij kijkt terug op een goed en degelijk doorlopen fusieproces. Er is zorgvuldig om gegaan met de belangen van zowel de Purmerenders als de Beemsterlingen. Nu moeten we elkaar vinden als plaatsgenoten in één gemeente.

Participatie van inwoners bij gemeentelijke besluitvorming is voor de Stadspartij een belangrijk en te bewaken onderwerp. Het werken van buiten-naar-binnen vindt de Stadspartij een wijze van besturen die recht doet aan het belang van onze inwoners.

Naast de ontwikkeling van de woningbouw is de vergroting van de economie in onze stad van groot belang. De ontwikkeling van de Baanstee Noord vindt gestaag plaats. Het zo veel mogelijk aanbieden van werkgelegenheid aan onze inwoners in hun eigen stad is van groot belang. Het zorgt voor minder reisbewegingen hetgeen meerdere voordelen oplevert op het milieu maar ook leefklimaat.

Het bedrijventerrein De Koog is nu al een mix van: bedrijven, scholen, sportaccommodatie voor diverse sporten, ontsluitingsweg voor
openbaar vervoer, vrachtverkeer en woonwijk-Kwadijkerpark.
Een proef met meer bewoning op het bedrijventerrein met instandhouding van de mix aan bestaande activiteiten gaat van start. In eerste instantie wordt beoogd de bestaande ideeën te verwerken in een te ontwikkelen gebiedsvisie. Vanuit ondernemers is er grote belangstelling.
Uiteraard zijn er randvoorwaarden te verbinden aan de voorgestelde verhoging van de bewoning op De Koog. Voor de Stadspartij staat voorop dat De Koog een bedrijventerrein is. Bewoning mag deze bedrijvigheid niet in de  weg staan of komen te staan. Voorts zal de diversiteit aan vervoer en vervoerbewegingen het gebied er niet veiliger op maken. Nn de te ontwikkelen gebiedsvisie zal dit een prominente plaats moeten hebben.

Sport is voor de Stadspartij onverminderd een belangrijk onderwerp . Sport verbindt, is gezond en zorgt voor sociale contacten. De Stadspartij is een voorstander van een goede ondersteuning van sportverenigingen waarbij de breedtesport het uitgangspunt moet zijn. Ook zijn wij voorstander van maatwerk bij het ondersteunen van topsporters in onze gemeente.

Het stimuleren van kinderen om deel te nemen aan bewegings- en sportactiviteiten vinden wij van groot belang. Terugdringen van overgewicht en ongezonde levenswijze moet prioriteit krijgen. Door daar gezamenlijk met alle betrokkenen zoals sportclubs, onderwijs, sportraad en welzijnsorganisaties  actief op in te zetten kunnen we daarin vorderingen maken.

De aanpassing bij ons theater de Purmaryn en de omvorming van P3 tot een centrum voor muziek en pop vindt de Stadspartij een goede beslissing. Door een voorstel van de Stadspartij wordt ook de toegankelijkheid van P3 voor minder validen verbeterd. Cultuur is van groot belang voor jong en oud, voor de jongeren is het goed voor hun ontwikkeling en de ouderen kunnen er veel plezier aan beleven.

In Purmerend is een goed cultuurbeleid met passende subsidieregelingen. De Stadspartij ziet dat na de fusie deze regelingen ook worden doorgevoerd in de Beemster zodat ook daar de verenigingen van deze voorziening gaan profiteren.

Kortom ook in deze onverwachte en moeilijke periode is en wordt veel tot stand gebracht.

Tot zover de bijdrage van de Stadspartij’

Column artikelen