HomeNieuwsMilieuRegio’s maken concrete afspraken over realisatie zonne- en windenergieprojecten

Regio’s maken concrete afspraken over realisatie zonne- en windenergieprojecten


Het uitvoeringsprogramma voor de Regionale Energiestrategieën (RES) in Noord-Holland is klaar. Hierin staat hoe de regio’s concrete projecten van zonne- en windenergie en regionale warmtebronnen gaan realiseren.

De colleges van gemeenten, provincie Noord-Holland en waterschappen besluiten in december en januari over dit programma. Belanghebbenden, zoals ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners, zijn betrokken bij het opstellen van het programma.

Zonneweides en windturbines hebben impact op de omgeving. Daarom wordt in het uitvoeringsprogramma veel aandacht besteed aan zorgvuldige ruimtelijke inpassing, de afweging van verschillende belangen en participatie en communicatie. Ook gaat het over de regionale samenwerking rondom kansrijke warmtebronnen. Daarnaast staan er afspraken in over het delen van kennis en data, over monitoring én het proces om de RES tijdig te actualiseren tot een 2.0 versie. Het uitvoeringsprogramma geeft een duidelijk beeld van de activiteiten die de aankomende jaren uitgevoerd gaan worden. Deze uitvoering is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van het verkrijgen van de door het Rijk toegezegde middelen en de capaciteit van de energie-infrastructuur.

De basis voor het uitvoeringsprogramma is gelegd met bijeenkomsten rondom zeven thema’s. Ruim 250 ambtenaren, netbeheerders, ondernemers, maatschappelijke organisaties, volksvertegenwoordigers en bewoners hebben meegedacht. Hierbij zijn belangrijke zorgen en aandachtspunten voor de uitvoering naar voren gebracht en zijn slimme oplossingen gedeeld. Daarnaast is ook een aantal moties die door de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen tijdens de besluitvorming over de RES 1.0 zijn aangenomen in het uitvoeringsprogramma verwerkt.

De opgave in Noord-Holland is om in 2030 6,3 TWh aan duurzame elektriciteit met zon en wind op land op te wekken. Deze opgave is verdeeld over de regio Noord-Holland Noord (3,6 TWh) en de regio Noord-Holland Zuid (2,7 TWh). Op dit moment staat de teller op circa 2,8 TWh. Uit het uitvoeringsprogramma wordt duidelijk dat overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners elkaar hard nodig hebben om in acht jaar tot ruim een verdubbeling van de huidige opwek te komen.

Online informatieavond

Op dinsdag 25 januari 2022 (20.00-21.00 uur) geven energieregio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid een toelichting op het RES Uitvoeringsprogramma. De informatieavond is online en voor iedereen te volgen. Vragen kunnen worden gesteld via de chat. Meer informatie en aanmelden is te vinden op de website van de energieregio.

Meer informatie en download uitvoeringsprogramma

Meer informatie over de Regionale Energiestrategieën en de uitvoeringsprogramma’s is te vinden op de website van energieregio Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid.

Lees ook het interview met Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat & Energie, over het uitvoeringsprogramma.

 

Milieu artikelen