HomeNieuwsOnderwijsRaad niet op de hoogte van veiligheidsconvenant

Raad niet op de hoogte van veiligheidsconvenant

ImageP93 heeft gevraagd hoe de stand van
zaken is met de uitvoering van het convenant veilig in school.In april jl. zou er een evaluatieverslag van de beleidsgroep moeten zijn verschenen, dat is echter niet aan de gemeenteraad gegeven. Ernst Ankersmit (P93) heeft daarom gevraagd om dit evaluatieverslag. Desgevraagd kreeg hij niet het evaluatieverslag van de beleidsgroep, maar een vluchtig voortgangsverslag. Uit dit vluchtige verslag blijkt wel dat er rond de samenwerking met de politie problemen zijn ontstaan.

Vermeld wordt in het voortgangsverslag dat: “men het betreurt, dat de politie niet meer preventief op scholen aanwezig is. Als de politie nu komt is dat alleen uit repressief oogpunt. Het is jammer dat de politie hier geen prioriteiten meer aan geeft”. Op dit punt staan overigens in het voortgangsverslag weer situaties vermeld waarin die kritiek op de politie zowel wordt aangevuld, maar ook weer wordt afgezwakt.Het lijkt zo veel op een typisch ambtelijk – “toch íedereen te vriend proberen te houden” – stuk. Over de mededelingen in het voortgangsverslag en het ontbreken van het evaluatieverslag tot op heden, heeft P93 de volgende (technische) vragen gesteld aan het college via burgemeester Verbeek:

—————————–
Geachte heer Verbeek,

Uit het zojuist ontvangen voortgangsverslag valt mij een passage op die ik graag nader toegelicht zou willen zien.

Er staat:

‘In het convenant is datgene wat er al op dit gebied werd gedaan bevestigd. Men is tevreden met het convenant. Het is er in ieder geval niet slechter op geworden. Men betreurt het wel,  dat de politie niet meer preventief op scholen aanwezig is. Als men nu komt is dat alleen uit repressief oogpunt. Het is jammer dat de politie hier geen prioriteit meer aan geeft. ‘

 

Ik wil  niet onvermeld laten dat deze opmerking tegenstrijdig is gelezen andere passages in het verslag, waarin de ene keer wel en de andere keer weer -juist- niet een goede samenwerking met de politie wordt genoemd. Dat vraagt om duidelijker informatie.

 

In het convenant staat:

 

Artikel. 5

 

De politie geeft, voor zover de politie dat noodzakelijk en wenselijk acht adviezen en in overleg met de schoolleiding voorlichting.

HALT-Waterland geeft, in overleg met de schoolleiding, voorlichting en advies aan schoolleiding, onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel, ouders/verzorgers en leerlingen gericht op het voorkomen en terugdringen van overlast, vandalisme en criminaliteit.

 

Technische vragen:

 

1e Moet ik concluderen dat de politie artikel 5 dus niet meer uitvoert?

 

2e Indien dit toch wel het geval zou zijn, dan wil ik graag een overzicht van het aantal op initiatief door de politie gegeven -met name preventieve-adviezen (zie hierover ook artikel 8 convenant).

 

3e Daarnaast hoe vaak de schoolleiding vroeg om voorlichting en dit door de politie ook daadwerkelijk is ingevuld of geweigerd c.q. of de politie wellicht in algemene zin op een bepaald moment heeft laten weten dit niet meer te doen. 

 

Gemeld wordt dat de politie in ieder geval aan niet meer preventief op scholen aanwezig is.

 

4e Sinds wanneer? Bestaat hier een schriftelijke melding van met opgave van redenen? (zie ook artikel 17.2) 

 

5e Zo ja, dan zou ik die graag ook willen ontvangen.

 

Er staat ook in het convenant:

18.3  De evaluatie in de beleidsgroep vindt plaats in de maand april. Een verslag van dit overleg wordt aan alle partijen beschikbaar gesteld.

 

6e Waarom heeft de raad dit evaluatieverslag tot nu toe niet ontvangen en wordt het nu door mij -uitdrukkelijk gevraagd- ook niet verstrekt?

 

Met vriendelijke groet,

 

Ernst Ankersmit

P93

——————————————-

Onderwijs artikelen