HomeNieuwsSociale ZakenMinister zegt verhoging vermogensnorm toe voor AOW-gerechtigden en volledig arbeidsongeschikten

Minister zegt verhoging vermogensnorm toe voor AOW-gerechtigden en volledig arbeidsongeschikten

Foto Stadspartij

Dit laten de wethouders, Hegger, Dings, Rotgans en Butter van de gemeente Purmerend en Beemster in een memo aan de raad weten.

Dit naar aanleiding van vragen in de commissievergadering van 1 november jl. bij het raadsvoorstel lokale heffingen 2022 over ophoging van de kwijtscheldingsnorm hebben zij e.e.a. bij de VNG laten navragen.

Feitelijk is de situatie onveranderd. Er is geen bestuurlijk overleg geweest, wel een schriftelijk overleg n.a.v. de brief hierover van de minister van 21 juni jl

De minister van BZK heeft toegezegd om voor de groep AOW-gerechtigden en volledig arbeidsongeschikten per 1 januari 2022 de mogelijkheid te creëren de vermogensnorm met maximaal € 2.000 op te hogen.
De verwachting is dat de regeling hoe dan ook per 1 januari
2022 wordt ingevoerd, indien nodig met terugwerkende kracht. Het wordt een facultatieve regeling, geen verplichting.

De minister heeft laten weten dat ze de concepttekst i.v.m. verruiming
vermogensnorm en langdurig arbeidsongeschikten op korte termijn zal voorleggen aan de Unie van Waterschappen en de VNG.
Strekking van de regeling zal zijn dat het bedrag genoemd (in artikel 12 lid2) onder de van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet verhoogd
kan worden met maximaal € 2.000.

Tot op heden heeft de VNG nog geen tekst gezien.

Zodra regeling er is direct toepassen

Er is aan BZK gemeld dat het zowel voor de besluitvorming als voor de uitvoering lastig is dat de nieuwe regeling pas op een zo laat moment bekend is.

Het voorstel in de raadsvoorstellen lokale heffingen 2022 is dat zodra deze regeling er komt, deze direct wordt toegepast.

Sociale Zaken artikelen