HomeNieuwsOnderwijsMeer geld voor terugdringen voortijdig schoolverlaten

Meer geld voor terugdringen voortijdig schoolverlaten

jan_van_egmond_college
De gemeente Purmerend heeft enige tijd geleden zogenoemde Regionale Meld- en Coördinatiefuncties (RMC’s) ingesteld om voortijdig schoolverlaten van niet meer leerplichtige jongeren aan te pakken. Vanuit de Rijksoverheid is geld ter beschikking gesteld om meldingen van voortijdig schoolverlaten te registreren en tegen te gaan. Door een individuele aanpak is het mogelijk om jongeren weer verder te laten gaan met een opleiding. Wethouder B. Daan (onderwijs) heeft in februari hierover een memo gestuurd waarin de acties zijn genoemd en 1 FTE extra wordt aangenomen.

RMC’s ondersteunen en versterken het werk van de leerplichtambtenaren. Ook hebben ze een netwerk van instanties om preventief in te springen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Daarnaast proberen RMC’s zoveel mogelijk voortijdig schoolverlaters toch een startkwalificatie te laten behalen en brengen zij jongeren die dreigen uit te vallen in beeld. “De stroom is niet bij te houden,” zegt Mario Hegger (Stadspartij). “Vol trots wordt door de wethouder gemeld dat 160 voortijdige schoolverlaters begeleiding kregen in 2007/2008. Wat de wethouder niet zegt is dat het gaat om 647 nieuwe voortijdige schoolverlaters. 76 oude voortijdige schoolverlaters zijn namelijk herplaatst. Niet bekend is hoe groot die groep oorspronkelijk was.”hegger.jpg

Ook het raadsforum Samenleving, dat het voorstel in februari behandelde, kon het voorstel van de wethouder steunen. D66 en GroenLinks vonden dat voortijdig schoolverlaten veroorzaakt werd door lesuitval, iets dat door de wethouder ontkend werd. De lesuitval heeft voornamelijk te maken met het moeilijk kunnen vinden van personeel. Het forum vond het vreemd dat de Purmerendse Scholen Groep (PSG) het speciaal opgezette convenant niet heeft getekend. Hierdoor loopt de PSG zo’n 2.000 euro subsidie per leerling in het traject mis. De Stadspartij kan zich wel vinden in het feit dat scholen meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen in dit soort zaken.

Schep bovenop

Het is volgens de Stadspartij een goede stap, maar kan wel een schep bovenop om jongeren een startkwalificatie te laten behalen. “Vanuit een eerder geraadpleegd internet panel van jongeren blijkt in Purmerend en omgeving genoeg mogelijkheden voor werk en opleiding te zijn,” legt Hegger uit. “Maar dat moet je wel kunnen aantonen. Nu blijven nog te veel jongeren aan de zijlijn staan van de arbeidsmarkt. In Purmerend moet het toch mogelijk zijn om met alle zeilen bij te zetten om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan?”

Door de reeds ingezette RMC-middelen van het Rijk is bereikt dat steeds meer jongeren in beeld komen die trajectbegeleiding nodig hebben. Daarom heeft de wethouder onderwijs per 1 januari 2009 capaciteit ingezet voor 1 fte extra trajectbegeleiding voor voortijdig schoolverlaters (18-23 jaar) op projectbasis voor 3 jaar. Naast deze inzet is een breed pakket van activiteiten en voorzieningen tbv de (dreigende) voortijdig schoolverlaters in het kader van Leerplicht/RMC.

Maatregelen

Hieronder is overzicht gemaakt van de maatregelen per onderwerp en doelgroep. De maatregelen zijn zowel preventief als repressief om de jongeren binnen boord te houden. Voor de groep die is uitgevallen wordt intensieve trajectbegeleiding ingezet om hen terug te geleiden naar school of een leer-werktraject. Dit alles met het doel zo veel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten behalen wat de kansen vergroot op de arbeidsmarkt.

Leerplicht: voor de doelgroep 12-18 jaar:

 1. Snelle interventie van leerplicht in aanpak verzuim (jongere naar Halt voor een werkstraf);
 2. Deelname in Zorg-en Advies-Teams in het voortgezet onderwijs (VO) (zorgleerlingen op school bespreken met zorgcoördinator/Bureau Jeugdzorg/Jeugdarts en aanpak afstemmen);
 3. Deelname in Netwerk12+ (dreigende uitvallers met politie/jeugdarts/jeugdreclassering/-Brijderstichting/Bureau Jeugdzorg bespreken en aanpak afstemmen);
 4. Intensivering strafrechtelijke aanpak (leerplichtambtenaren maken indien noodzakelijk een proces verbaal op).

Kwalificatieplicht: voor de doelgroep 16-18 jaar:

 1. Inzet extra capaciteit leerplichtambtenaar (specifiek voor deze doelgroep);
 2. Wekelijkse leerplichtzitting op Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) (pilot-project op Regiocollege waarbij leerplichtambtenaar elke week leerlingen op school aanspreekt op verzuim).

RMC: voor de doelgroep 18-23 jaar:

 1. Inzet extra trajectbegeleiding. Het aantal jongeren in trajectbegeleiding was in schooljaar 2007/2008: 160. Doelstelling is om met extra trajectbegeleiding het aantal herplaatste leerlingen (naar school/leerwerk-traject) te verhogen en het aantal jongeren in trajectbegeleiding te verdubbelen;
 2. Verbetering melding en registratie van voortijdig schoolverlaters (jongeren beter in beeld);
 3. Deelname in Jongerenloket (aanpak afstemmen van jongvolwassenen met UWV/werkbedrijf en gemeente);
 4. Jongeren Centraal (geïntegreerde dienstverlening en ketensamenwerking binnen de domeinen arbeid, inkomen, onderwijs, schuldhulpverlening en zorg voor jongeren tot 27 jaar);
 5. Deelname in Zorg- en Advies-Teams in MBO.

Aanval op de Uitval: voor de doelgroep 16-23 jaar:

 1. Maatregelen op scholen worden ingezet ter verbetering van de overstap van leerlingen van het VMBO naar het MBO en ter voorkoming van de uitval in het MBO (verbetering loopbaanoriëntatie in VMBO/uitbreiding instroomvoorzieningen in MBO/verbetering zorgstructuur en verzuimbeleid MBO);
 2. Optimaliseren van registratie van voortijdig schoolverlaters in de regio;
 3. Lik-op-stuk-beleid uitbreiden (leerplichtzittingen op VO-scholen).

 

Bronnen en meer informatie:

 

Onderwijs artikelen