HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningGemeenteraad gaat toch over tot indienen wensen en bedenkingen locatie 'PostNL en...

Gemeenteraad gaat toch over tot indienen wensen en bedenkingen locatie ‘PostNL en Schapenmarkt’

PlanDok
De fracties van de Stadspartij, PvdA, VVD, Ouderenpartij AOV Purmerend en TOP hebben een verzoek ingediend bij de agendacommissie om het voorstel van het college inzake: raadsbesluit wensen en bedenkingen voorgenomen besluit tot aangaan samengestelde anterieure overeenkomst Herontwikkeling ‘PostNL locatie’ en ‘Schapenmarkt’, te agenderen voor de raadsvergadering van vanavond (25 januari). Dit in weerwil van het besluit van de commissie SOB om het voorstel niet in de commissievergadering op 11 januari te behandelen.

De fracties hebben tevens verzocht om de inspreekster te benaderen die zich had aangemeld om in te spreken in de commissievergadering van commissie{van donderdag 11 januari met het verzoek om haar inspreektekst schriftelijk te verstrekken. Deze tekst kan dan bij de raadstukken worden gevoegd zodat alle partijen deze tekst kunnen laten meewegen in hun besluit.

De agendacommissie ziet geen procedurele argumenten om het voorstel direct op de raadsagenda te plaatsen. De raad gaat op grond van het eigen reglement over zijn eigen agenda.
Vooruitlopend op het door de Raad inwilligen van het verzoek van dezelfde fracties (met een meerderheid in de raad), om het voorstel bij de vaststelling van de agenda op de raadsagenda van 25 januari te zetten, heeft de agendacommissie besloten om de stukken alvast te plaatsen bij dit agendapunt. Zo zijn de stukken in ieder geval zichtbaar voor iedereen. De stukken zijn HIER te raadplegen.

Afbeelding: raadsstukken

Ruimtelijke Ordening artikelen