HomeNieuwsColumnDe Stadspartij kijkt tevreden terug en met vertrouwen vooruit

De Stadspartij kijkt tevreden terug en met vertrouwen vooruit

bertmeulenberg1
Het is al weer ruim negen maanden terug dat de lokale verkiezing zijn gehouden. Bij deze verkiezingen haalde de Stadspartij het grootste zetelaantal in haar bestaan; onze partij ging van 3 naar 8 zetels.
Na het verwerken van deze overwinning betekende dit dat er een periode van hard werken aanbrak. De Stadspartij had zich gelukkig goed voorbereid op een eventuele uitbreiding van de fractie en de flinke aanwas van nieuwe actieve leden was daarin welkom.

Organisatie Stadspartij
De Stadspartij is als partij goed georganiseerd, waarbij de fractie en het bestuur als gescheiden organen opereren. Beide zijn voorzien van leden die hebben bewezen dat ze deskundig en professioneel zijn. In zowel de fractie als het bestuur zitten goed opgeleide mensen die functie hebben of hadden in uiteenlopende maatschappelijke instanties. Onder leiding van dit kwalitatief goede gezelschap werden jonge en enthousiaste kandidaat raadsleden geschoold en opgeleid.

Na de verkiezing werd onze fractie, met name na de vorming van een coalitie, versterkt met zes nieuwe raadsleden. Deze nieuwe raadsleden namen deel aan een door de gemeentelijke griffie georganiseerde training voor het uitvoeren van hun raadswerk. Naast deze standaardtraining worden er ook door de Stadspartij trainingen voor de ervaren maar vooral voor de nieuwe raads- en commissieleden gegeven. Deze trainingen  startten al nog voor de verkiezingen. In deze (permanente) trainingen wordt met name aandacht geschonken aan het werk als volksvertegenwoordiger en het voeren van een debat zodat je de standpunten van de Stadspartij kunt verwoorden naar de geest van de kiezer.

De eerste maanden was het werken met deze nieuwe fractie even wennen, dit is niet ongebruikelijk met een grote en grotendeels nieuwe fractie. Voor het aankomende half jaar staan weer nieuwe trainingen op het programma om de fractie nog slagvaardiger te maken.

Nieuwe coalitie, nieuw college
Ook had de Stadspartij, als grootste partij (traditioneel), het initiatief voor het  vormen van een coalitie en een nieuw college van wethouders.
De Stadspartij wilde bij de vorming van deze coalitie de voorkeur van de kiezers zoveel mogelijk waarderen. Dat betekende dat D66 en het AOV, ook twee winnende partijen, als eersten in aanmerking kwamen om toe te treden tot de te vormen coalitie.
In eerste instantie leek dat niet te lukken, de door het AOV beoogde wethouder trok zich op terug. De Stadspartij heeft zich daar niet bij neergelegd en het AOV toch bij de huidige coalitie kunnen betrekken.
In de gevormde coalitie van De Stadspartij, D66, CDA, VVD en het AOV neemt het AOV ook zonder wethouder een zeer gewaardeerde plaats in en is het een gelijkwaardige gesprekspartner. Een homogeen gezelschap representatief voor de burgers van Purmerend kreeg zo gestalte.

Burgers aan het woord
Een van de belangrijkste speerpunten van dit nieuwe college is het ‘van buiten naar binnen werken’. Vrij vertaald goed luisteren naar de burger en proberen dat te vertalen naar beleid. Dit betekend niet ‘u vraagt en wij draaien’ maar eerst luisteren naar de wensen uit de samenleving en dan pas beslissen.
In het verleden werden er te vaak naar de smaak van de Stadspartij besluiten genomen vanuit het stadhuis (van binnen naar buiten) waar de inwoners geen of uiterst geringe invloed op hadden. Besluiten zoals speelplaatsen in wijken, aanleg van groenvoorzieningen, inrichtingen van sportcomplexen, aanleg van een fietspad, etc. Zo kan je nog eindeloos doorgaan met opsommen van voorbeelden.
Deze coalitie en dit college ziet het als een taakstelling om de burger bij dit soort beleidzaken veel directer te betrekken. Het is een cultuuromslag in het bestuurlijk denken maar verrassend zijn de resultaten. Juist het aanspreken van partijen die de raad en het college op misverstanden, vergissingen en fouten wijzen, bewijst dat het proces brede erkenning heeft.

Het van buiten naar binnen werken leent zich overigens niet voor alle taken waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Bijvoorbeeld het afgeven van paspoorten en rijbewijzen, handhaving in de openbare ruimte en het afgeven van vergunningen, dat blijven taken waar niet veel in veranderd kan worden. Hooguit kan de openingstijd van het stadhuis daarbij aan het de orde komen.Toch heeft dit college ook voor alle taken die niet veranderen afgesproken om te kijken of ook deze niet eenvoudiger, met minder regels en efficiënter kunnen.

De eerste resultaten
De eerste zeven maanden dat dit college werkzaam is worden de resultaten van het beleid al zichtbaar maar er is nog een lange weg te gaan. Ik moet hierbij wel aanmerken dat er ook een aantal moeilijke onderwerpen zijn gepasseerd, onderwerpen die een voorgeschiedenis hadden uit de vorige bestuursperiode. Een van deze onderwerpen is de vestiging van de Islamitische school “De Roos”.

Bewoners van de wijk rond brede school ‘De Kraal’ kwamen in verzet toen er werd besloten dat de Islamitische school ook daar zou worden gehuisvest. Door diverse ontwikkelingen in hun wijk was, naar hun mening, de verkeersdruk al onacceptabel groot en zou de vestiging van nog een school in hun wijk te gevaarlijk zijn voor het welzijn van hun kinderen.
De Stadspartij vond, in gezamenlijkheid met de complete gemeenteraad, dat de bewoners een punt hadden dat nader onderzoek noodzakelijk maakte.
Het verkeersonderzoek loopt nu ten einde en we zien het rapport met belangstelling tegemoet. Een klankbordgroep van buurtbewoners volgt het onderzoeksproces en kan daar dus direct in participeren.
De Stadspartij zal zoals gewoonlijk dit rapport op inhoud beoordelen en dan een weloverwogen beslissing nemen.

Zorgtaken incluis bezuinigingstaakstelling naar de gemeente
Ook de overdracht van zorgtaken van de centrale overheid naar de gemeente heeft veel energie gekost, met name van de ambtenaren. Ook werd hierbij door de gehele raad goed samengewerkt. Met name de door de raad ingestelde klankbordgroep, waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd, heeft hierin een grote bijdrage geleverd. Hulde voor het college dat ze deze politiek ongebruikelijke werkwijze mede hebben mogelijk gemaakt.

Vertrouwen in de toekomst
Wij sluiten het jaar 2014 af met vertrouwen naar 2015. In 2015 zullen wij er weer alles aan doen om als Stadspartij onze taak als volksvertegenwoordiger uit te voeren. We weten dat ons een zware taak wacht met de uitvoering van de decentralisaties in het sociale domein. Ook hierin zullen we er alles aan doen om de door het rijk opgelegde bezuinigingen zoveel mogelijk te verzachten en beheersbaar te maken. Uiteraard we zijn we wel afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. Hierin staat de Stadspartij nog steeds voor het motto dat er vanuit de zorgvrager moet worden gekeken en niet vanuit de organisatiestructuur.
Liever wat fusies waardoor minder directies, managementslagen en dure huisvestigingen voor zorgorganisaties blijven bestaan dan dat er minder zorg voor de zorgvrager overblijft. Dit zijn keuzes en wij zijn bereid om die op deze wijze te nemen.

Ik wens een ieder een gezond en een succesvol 2015 toe, een jaar waar we verder kunnen bouwen aan onze stad met veel cultuur, sport en evenementen. Maar ook een jaar waarin we de voorzichtige economische groei ook in Purmerend kunnen gaan waarnemen zodat er minder armoede zal zijn, er minder mensen een beroep hoeven doen op bijstand, er minder beroep op de  voedselbank zal worden gedaan, meer werkgelegenheid zal ontstaan en Purmerenders met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken.

Bert Meulenberg
Fractievoorzitter

Column artikelen