HomeNieuwsSociale ZakenBerekening Krediet Tijdelijke woningen verkeerd

Berekening Krediet Tijdelijke woningen verkeerd

Aanvullend krediet van 1,3 miljoen euro nodig

Tijdelijke woningen
foto Stadspartij


In 2018 heeft de gemeenteraad besloten de verantwoordelijkheid te nemen om mensen die dreigen tussen wal en schip te vallen, tijdelijk een woning te bieden. De raad besloot in totaal € 14,8 miljoen ter beschikking te stellen voor de realisatie van 200 tijdelijke woningen, verdeeld over vier locaties in de stad, die namens de gemeente worden geëxploiteerd.

In september 2021 is een aanvullend krediet van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld. Dit krediet is aangevraagd omdat de kosten voor de realisatie hoger waren dan van tevoren begroot, dit heeft onder andere betrekking op aanpassingen van de keukens, plaatsing gordijnen, indexering, nutsvoorzieningen en bouw- en woonrijp maken. De kapitaallasten van dat aanvullende krediet konden – conform eerdere raadsbesluiten – worden gedekt binnen de businesscase.

Uit de financiële afrekening blijkt echter dat het bedrag dat in september 2021 is aangevraagd niet juist was, dit had in totaal € 2,5 miljoen moeten zijn. De berekening is, blijkt nu, gebaseerd op verkeerde cijfers. Het aanvullende krediet van € 1,3 miljoen resulteert in een stijgende kapitaallast per 2023 met €78.000,- per jaar.

Het vervolg

Deze ontwikkeling is als kredietaanvraag meegenomen in de kadernota voor 2023. Beschreven is ook dat het college bekeken heeft of deze extra
investering ook (al dan niet gedeeltelijk) gedekt kan worden binnen de businesscase.
Het college ziet daarvoor mogelijkheden. De resultaten van deze uitwerking zal worden verwerkt in de begroting voor 2023.
Op korte termijn zal een bijeenkomst van de klankbordgroep worden georganiseerd, waarin de financiën worden toegelicht.

In de tussentijd wordt de totale businesscase van de tijdelijke woningen en de wijze waarop deze in de begroting is verwerkt nogmaals tegen het licht gehouden. Daarbij zal de Auditcommissie betrokken worden, zodat de
raad ook bij de technische kant betrokken is. Het college maakt de mogelijke gevolgen van de overschrijding voor de inzichtelijk en legt die ook voor aan de raad  incluis de mogelijke oplossingen ter voorbereiding op de begroting 2023.

Sociale Zaken artikelen