HomeNieuwsColumnBehandeling Kaderbrief 2021 wordt overschaduwd door coronacrisis

Behandeling Kaderbrief 2021 wordt overschaduwd door coronacrisis

Bert Meulenberg 2014
Op 3 en 4  juni zou door de gemeenteraad de Kaderbrief 2021 behandeld worden. De kaderbrief is een opmaat naar de gemeentebegroting die in november moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
De kaderbrief is een nota waarin de inhoudelijke en financiële kaders, voor het beleid in de gemeente,  voor het komende jaar door het college worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze voorstellen worden door de raad besproken en er kunnen door middel van moties en amendementen door de raad wijzigingen in worden aangebracht.
Als de raad tot een definitieve vaststelling van deze kaderbrief is gekomen heeft het college richtlijnen van de gemeenteraad voor het opstellen van een begroting. Bij de behandeling van deze begroting in november gaat het op dezelfde wijze, ook daarin kan de raad wijzigingen aanbrengen voordat hij definitief wordt vastgesteld.
Behandeling kaderbrief gaat niet door
 In deze surrealistische tijd staat de behandeling van de kaderbrief, wat de Stadspartij betreft, in een ander perspectief. De behandeling van de kaderbrief gaat niet door. Een overgrote meerderheid van de politieke partijen, waaronder de Stadspartij, vindt het digitaal vergaderen niet passend voor een behandeling van de kaderbrief. Ten eerste is het tijdrovender dan bij een vergadering waarbij iedereen aanwezig is. Ten tweede is de behandeling van de kaderbrief toch een bijzonder moment waar naast het verdedigen van de standpunten ook de onderlinge interactie een groot belang speelt. Daarnaast heeft het uitspreken van de algemene beschouwingen via vooraf opgenomen filmpjes niet de voorkeur van de stadspartij. Wij hopen van harte dat bij de behandeling van de begroting de situatie weer zo is dat we weer bijeen kunnen komen om de begroting op een normale wijze te kunnen behandelen.
Verkeersmaatregelen Overlanderstraat, Vooruitstraat en Julianastraat tot najaar geparkeerd
Bij de begrotingsbehandeling zal de Stadspartij zeer kritisch kijken hoe de financiële stand van zaken is in onze stad. Mochten de financiën het toelaten dan zal de Stadspartij zeker komen met voorstellen voor de verkeerssituaties in de Purmer Noord, met name de Overlanderstraat, en in het Centrum t.a.v. de Julianastraat en Vooruitstraat. Vooralsnog is er voor ons op dit moment de meeste zorg nodig om te zorgen dat instellingen en ondernemingen niet omvallen en dat de werkgelegenheid zoveel mogelijk in stand blijft.
Grote financiële onzekerheid Purmerend

Zoals hiervoor al genoemd zitten we financieel in grote onzekerheid door de nog altijd heersende coronacrisis. Er komen nog steeds hulpaanvragen bij de gemeente binnen van lokale instellingen, verenigingen en ondernemers. Recentelijk werd er hulp toegezegd aan beginnende kunstenaars die ateliers huren van de gemeente, door het grotendeels wegvallen van hun inkomsten werd het betalen van de huur problematisch.
De gemeente heeft de kunstenaars voor bepaalde tijd vrijgesteld van het betalen van huur. Maar niet alleen het verstrekken van hulp aan instellingen, verenigingen en ondernemers is een kostenpost ook aan de inkomstenkant van andere voorzieningen vallen gaten. Denk aan de tijdelijke sluiting van het zwembad, P3, De Purmaryn, Museum, enz. Ook daar gaan grotendeels de kosten door maar staan de inkomsten stil.

Naast deze genoemde voorbeelden zijn er nog veel meer situaties waar de gemeente inkomsten misloopt en steun zal moeten verlenen.  Hoe langer de genomen maatregelen duren hoe hoger de kostenpost oploopt. De Stadspartij steunt in essentie de kaderbrief zoals hij door het college is gepresenteerd. Maar wij zullen ons om hiervoor genoemde redenen terughoudend opstellen bij de behandeling van deze kaderbrief  en hebben daarom ook nu geen voorstellen ingediend tot wijziging van deze kaderbrief. De Stadspartij zal zich dan ook in de behandeling van de kaderbrief behoudend opstellen met betrekking tot het nu steunen van voorstellen. Naar onze mening zal er pas in de loop van het jaar, hopelijk na de zomer, duidelijkheid komen op welke wijze de coronacrisis de gemeentelijke financiën heeft geraakt. De Stadspartij zal in zijn beoordeling uitgaan van wat van belang is voor realiseren en behouden van een leefbare stad en vitale stad in al zijn geledingen.

Versoepeling maatregelen, aanscherping terug als het fout gaat

Afgelopen woensdag gaf het kabinet aan dat we langzaam toe gaan werken naar versoepeling van de  maatregelen in de coronacrisis. Contactberoepen zoals kappers, fysiotherapeuten, nagelstudio’s, etc. mogen vanaf maandag 12 mei weer open. Ook 18 plussers mogen weer sportactiviteiten gaan beoefenen. Alles wel onder strikte veiligheidsmaatregelen en met de waarschuwing dat als het fout gaat de maatregelen weer worden aangescherpt.

Vanaf 1 juni mogen de terrassen, ook onder inachtneming van de anderhalve meter regel weer open. De Stadspartij zou het toejuichen als de ondernemers de terrassen kosteloos mogen uitbreiden. Mede gezien het feit dat evenementen in de nabije toekomst nog niet kunnen worden toegestaan ligt hier een uitgelezen mogelijkheid om de horecaondernemers, waar mogelijk, nog wat van de verloren gegane omzet terug te laten verdienen al beseffen we wel degelijk dat het geleden verlies nooit volledig kan worden terugverdient. Maar alle beetjes helpen en als ondernemers weer de mogelijkheid krijgen om omzetten te draaien wordt het voorziene banenverlies mogelijk beperkt.
Houd rekening met elkaar, het virus is nog niet bedwongen

Ondanks de verruiming van de intelligente lockdown  hebben we gezamenlijk nog een lange weg te gaan voor we weer een samenleving hebben die in de buurt komt van de situatie van voor de coronacrisis.

Het ligt ook aan hoe wij ons de komende periode gedragen, houden we rekening met elkaar en respecteren we de veiligheidsmaatregelen dan kunnen de genomen maatregelen mogelijk verder worden versoepeld. Als we onvoorzichtig worden en het te veel los laten is de kans groot dat er weer strengere maatregelen worden ingesteld.
Laten we deze laatste optie in alle gezamenlijkheid zien te voorkomen door rekening met elkaar te houden en ons veilig te gedragen.

Column artikelen