HomeNieuwsSociale ZakenVoordelen Bestuursakkoord over zorgtaken groter dan nadelen

Voordelen Bestuursakkoord over zorgtaken groter dan nadelen

bezuinigen1
Gemeenten hebben steeds gepleit voor een sterke rol als eerste overheid en een versterking van het takenpakket op onder meer werk, zorg en jeugd. Het bestuursakkoord geeft die versterking. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Jeugdzorgtaak die bij de gemeente zou komen te liggen en de uitvoering van de toekomstige Wet werken naar vermogen (Wwnv).  Volgens het college wegen de in te schatten voordelen van het bestuursakkoord voor de stad zwaarder dan de nadelen. Zo biedt het bestuursakkoord straks meer beleidsvrijheid en ruimte om met kennis van de lokale situatie in Purmerend gemeentelijke taken uit te voeren.

Financiële risico’s

Tegenover deze voordelen staan echter financiële risico’s voor de gemeenten. Ook maakt Purmerend zich met veel andere gemeenten zorgen over de toekomst van de sociale werkvoorziening. Er zijn weliswaar belangrijke afspraken gemaakt, maar er blijft een grote zorg dat de afspraken in de praktijk onvoldoende blijken te zijn.

Het bestuursakkoord legt afspraken tussen het Rijk en andere overheden zoals gemeenten en waterschappen vast, voor de lopende kabinetsperiode. Het gaat dan over de manier waarop gemeenten en andere overheden (IPO en UvW) hun wettelijke verantwoordelijkheden invullen en welke financiële middelen daarvoor door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over de manier waarop overheden met elkaar omgaan.

In bestuurlijk Nederland leeft een discussie over het concept Bestuursakkoord dat de regering wil sluiten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de uitvoering van landelijk beleid. Een aantal gemeenten voorziet onaanvaardbare financiële risico’s.
Tijdens het landelijk VNG-congres op 7 en 8 juni in Ulft is de definitieve stemming.

Moties

In de raadsvergadering van 28 april jl. wilden de fracties van de SP en GroenLinks allebei een motie indienen over het op 21 april jl. tot stand gekomen onderhandelaarsakkoord voor een nieuw bestuursakkoord tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Afgesproken werd om in de commissie AZ van 19 mei jl. verder te discussiëren over de moties van de beide fracties.
In de kern komt het erop neer dat SP en GroenLinks het college willen opdragen tegen het bestuursakkoord te stemmen.
Volgens beide partijen gaat het overhevelen van taken met minder budget: zogenaamd: “meer met minder” de gemeentes straks voor een onmogelijke opgave en grote financiële problemen stellen.

 Verhitte discussies

Het college van Burgemeester en wethouders van Purmerend is van plan om vóór het Bestuursakkoord te stemmen. In een brief aan de raadsleden zijn de overwegingen voorgelegd. Uitgangspunt voor beoordeling van het bestuursakkoord is de beantwoording van de vraag of de gemeenten in staat worden gesteld om de taken waar zij voor staan uit te voeren. Het regeringsbeleid en het beleid van de regeringcoalitie PVV,CDA en VVD is duidelijk: bezuinigd zal er hoe dan ook worden. Op lokaal niveau is dit een gegeven. Het bestuursakkoord afwijzen zal dus beteken dat de voordelen van het bestuursakkoord ook niet doorgaan. Die voordelen schuilen vooral in het overhevelen van taken die nu centraal worden geregeld naar lokaal niveau. De woordvoerder van de Stadspartij Mario Hegger gaf aan dat dit eindelijk de mogelijkheid geeft om de bureaucratie in dit specifieke sociale zorg wereldje te lijf te gaan. Op congressen in den lande wordt het steeds luider duidelijk gemaakt dat allerlei instanties bezig zijn steeds meer geld rond te pompen dat niet bij de direct uitvoerende  zorgverlening terechtkomt.

Uiteraard, zo stelde Hegger, loopt de gemeente financiële risico’s. Maar er is zeker ook veel efficiencywinst te behalen als de hulpverlening dichter bij de burgers wordt georganiseerd. Bovendien zal het rijk geen enkele gemeente failliet laten gaan aan dit beleid. Praktisch denken en handelen dient nu bij het beslissen erover voorop te staan. Hegger waarschuwde de partijen in de gemeenteraad ervoor dat het bedrijven van landelijke partijpolitiek op lokaal niveau niet in het belang van de Purmerenders is.  Een belang dat bij de Stadspartij altijd voorop staat.

Partijpolitiek

Met de PvdA voorop werd de Stadspartij direct met partijpolitieke argumenten bestookt. Zo werd de Stadspartij van een kanteling naar rechts door PvdA woordvoerder Jeroen Adolfs beschuldigd. Je zou het uit het oogpunt van dynamiek en soepel bewegen als een compliment kunnen zien, ware het niet dat de heer Adolfs het beledigend bedoelde. Mario Hegger van de Stadspartij antwoordde minzaam en met zoveel woorden dat de heer Adolfs (PvdA) de boodschap kennelijk niet wil begrijpen en nog steeds ouderwets links/rechts denken en partijpolitieke standpunten boven logisch redeneren en beslissen plaatst. De Stadspartij denkt niet in termen van links-rechts maar slechts in het belang van Purmerend en de Purmerenders. Daarmee liet Mario Hegger de heer Adolfs verder links liggen.

Opmerkelijk was het dat PvdA wethouder Berent Daan het op inhoudelijk gebied volledig eens bleek met de Stadspartij. Zijn keuze staat recht tegenover dat van zijn eigen PvdA fractie. De partijpolitieke bewering van de heer Adolfs over een kanteling naar rechts doorberedenerend, geldt dus ook voor de eigen PvdA wethouder Berent Daan. Een indirecte belediging aan zijn adres dus. Maar binnen de PvdA is kennelijk toch ook weer ruimte aan het ontstaan voor geestelijke en stoffelijke vernieuwing. In ieder geval bleef de ouderwetse hoon waarmee PvdA woordvoerder Adolfs de Stadspartij overlaadde bij de eigen wethouder in het openbaar achterwege. De discussie zal er zeker binnenskamers niet minder om zijn.

Motie in gemeenteraad

In de gemeenteraad van 26 mei komt een herschreven gezamenlijke motie van SP en GroenLinks, waaraan ook de PvdA qua penvoering wil bijdragen, in stemming. Dit onderstreept nog maar eens dat het dualisme in de Purmerendse gemeenteraad springlevend is. 

Er tekent zich evenwel een minimale meerderheid af die zich tegen de motie en achter het college zal scharen. Het wordt spannend!

 

 

Reageer op dit artikel

Volg ons ook op Twitter, via: @Stadspartij

Sociale Zaken artikelen