HomeNieuwsWelzijnVerbouwing P3 tot integraal muziekcentrum kost meer geld

Verbouwing P3 tot integraal muziekcentrum kost meer geld

Aanvullende financiering nodig voor realisatie opdracht gemeenteraad

Foto Stadspartij-BPP


Sinds 2017 is onderzocht op welke manier de exploitatie van concert- en cultuurpodium P3 kan worden versterkt. In 2019 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven aan het college om een ontwerp te maken voor de realisatie van een integraal muziekcentrum in het pand van P3.
Naast het concert- en cultuurpodium P3 en Theater de Verbeelding zal hierin ook Muziekschool Waterland worden gehuisvest.  

De afgelopen jaren is onder meer gekeken naar de interne organisatie, de programmering en het imago van P3. Daarnaast is de eigendomssituatie van het pand in 2021 veranderd.
De realisatie van een integraal muziek/cultuur centrum heeft een duidelijke inhoudelijke meerwaarde voor de cultuurbeleving door de inwoners. Bovendien komt door de verhuizing van Muziekschool Waterland het pand aan de Geulenstraat beschikbaar en kan deze ruimte worden meegenomen in de realisering van het Waterlandkwartier.

In het voorjaar van 2021 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld ter hoogte van € 3 miljoen om de verbouwing tot integraal muziekcentrum te realiseren.

In 2022 is besloten om het ontwerp en de verbouwing aan te gaan met de oorspronkelijke architect van het pand, namelijk BD Architectuur.

Sindsdien is er in gezamenlijkheid met de culturele gebruikers van het pand een nieuw ontwerp gemaakt voor de verbouwing waarin ook onderhoud en een duurzaam gebruik van het pand is meegenomen.
Dit ontwerp is de afgelopen maanden door externe adviseurs getoetst op bouwkundige haalbaarheid, akoestiek, installaties en brandveiligheid. Op basis van het ontwerp is vervolgens een kostenraming gemaakt. Hieruit blijkt dat de totale verbouwkosten inmiddels aanzienlijk hoger zijn.

Dit komt door bouwkostenstijgingen, kosten die noodzakelijk zijn voor de aanpassing van het binnenklimaat en de integratie van gepland meerjaren onderhoud in de verbouwing. De raad wordt daarom voorgesteld om een aanvullend investeringskrediet van € 2.225.000,- beschikbaar te stellen om het integrale muziekcentrum te realiseren overeenkomstig het definitief ontwerp.

De kapitaallasten kunnen gedekt worden binnen de bestaande budgetten. Het college is zich ervan bewust dat op de kredietaanpassing spanning staat in deze tijden van financiële uitdagingen van onze gemeente, maar gezien de culturele meerwaarde en de mogelijke verdere transformatie van het Waterlandkwartier wordt de raad voorgesteld het om het aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen.

In de raadscommissie van donderdag 18 januari wordt het voorstel besproken.

Welzijn artikelen