HomeNieuwsWelzijnVerbetering Kooimanpark valt fors duurder uit

Verbetering Kooimanpark valt fors duurder uit

Voorgesteld wordt € 800.000,- aanvullend krediet voor tweede fase

Kooimanpark
foto Stadspartij-BPP


In juni 2022 is het definitief ontwerp opwaardering Kooimanpark vastgesteld en in de begroting 2023 is krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de eerste en tweede fase. Bij het aanbestedingsproces van de tweede fase hebben alle inschrijvers ruim boven het reeds beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet ingeschreven. Om tot uitvoering van de tweede fase over te kunnen gaan is aanvullend uitvoeringskrediet nodig. Hierover heeft het college de raad nader geïnformeerd.

Tweede fase Kooimanpark

Inmiddels is de eerste fase van uitvoering Kooimanpark uitgevoerd en zijn de voorbereidende werkzaamheden van de tweede fase gestart. Hierdoor zijn bijvoorbeeld alle te kappen bomen verwijderd. In de eerste fase van uitvoering is in een deelgebied van het park een fluctuatiezone aangelegd en extra water gegraven. In de tweede fase worden de ontsluitingen in dit gebied aangelegd, zoals vlonderpaden en stapstenen. Waardoor dit deel van het park weer bruikbaar wordt. Fase twee is daarmee onlosmakelijk verbonden met fase een.

Inschrijvingen tweede fase hoog

De inschrijvingen voor de tweede fase liggen echter boven het door de raad reeds beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet. Er hebben zich de afgelopen periode verschillende ontwikkelingen voorgedaan die dit effect verklaren. Denk aan schaarste en prijsstijgingen. Zo zijn materialen moeilijker leverbaar en is de prijsstijging op materialen aanzienlijk hoger vanwege verhoogde loon-, brandstof- en staalkosten. Deze trend is helaas in veel onderdelen van de organisatie terug te zien. Dat betekent dat er aanvullend middelen nodig zijn om het vastgestelde definitief ontwerp Kooimanpark verder uit te kunnen voeren.

Consequenties

Om het vastgestelde definitief ontwerp Kooimanpark verder uit te voeren is een aanvullend krediet nodig van € 800.000,- resulterend in circa € 48.000 extra kapitaallasten.
Gelet op de prijsontwikkelingen in de markt, de fase waar dit project zich bevind, de lange levertijden voor materialen en de seizoensgebonden werkzaamheden acht het college deze meerkosten onvermijdelijk en wordt voorgesteld om deze als zodanig te
verwerken in de Voorjaarsnota. In dit geval betekent dit dat in de Voorjaarsnota aan de raad wordt voorgesteld om de € 800.000 extra krediet mee te nemen in de voorstellen voor de Investeringsagenda 2024 en de kapitaallasten ervan te dekken uit de bijbehorende stelpost in de begroting.

Parkenplan 2021-2040

Gezien het lopende proces waarin de opwaardering van het Kooimanpark zich bevindt is het volgens het college geen optie om het ontwerp aan te passen of te stoppen met de verdere uitvoering.
Het definitieve ontwerp is gebaseerd op de door de raad vastgestelde kaders uit het ‘Parkenplan Purmerend 2021-2040’.
Het aanpassen hiervan heeft kwaliteitsverlies als gevolg. Het stoppen van de verdere uitvoering heeft als gevolg dat er niet voldaan wordt aan de toenemende vraag naar ruimte om te recreëren, ontmoeten en bewegen. De definitieve gunning moet uiterlijk 1 april 2023 plaatsvinden.

Indien de raad dat wenst kan dit onderwerp worden geagendeerd voor de aankomende commissie of raadsvergadering.
Als dat verzoek uitblijft, gaat het college er vanuit dat de raad geen wensen en bedenkingen heeft bij het besluit van het college.

Welzijn artikelen