HomeNieuwsAlgemeen BestuurVerantwoording fractievergoedingen 2014 op één fractie na in orde

Verantwoording fractievergoedingen 2014 op één fractie na in orde

raadszaal
Op grond van de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning Purmerend 2014 leggen fracties jaarlijks verantwoording af over de besteding van de door de gemeente verstrekte bijdragen. Al in 2011 is door de raad besloten, dat pas een voorschot voor het komende jaar wordt uitbetaald, nadat een verantwoording over het voorgaande jaar is ontvangen. En ten tweede, dat dit voorschot gelijk wordt verrekend met in de jaren ervoor teveel ontvangen vergoedingen.

Op grond van de verordening worden alle fracties geacht hun verantwoording in te leveren voor 1 april 2015.
Aan alle fractievoorzitters is vooraf het verantwoordingsformulier toegezonden, inclusief informatie over de in de raad gemaakte afspraken en vergezeld met een toelichting over de bestedingsmogelijkheden van het beschikbaar gestelde budget. De financiële verantwoordingen van de fracties over de besteding van de fractievergoedingen 2014 zijn gecontroleerd. Deze bijdragen moeten worden besteed in het kader van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak van de fractie (het moet dus gaan om fractiegebonden kosten).

Op één uitzondering na voldoen fracties aan de eisen
Bij de meeste fracties blijven de nog beschikbare saldi aan het einde van het jaar binnen de daarvoor gestelde normen. Eén fractie voldoet (nog) niet aan de eisen. De aan de overige fracties verstrekte vergoedingen zijn overeenkomstig de geldende verordening besteed. Bij het overgrote deel van de fracties blijven de beschikbare saldi aan het einde van het jaar binnen de daarvoor gestelde normen. Deze norm is, dat de reserve niet groter mag zijn dan 30% van de bijdrage, die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam.
Enkele fracties hebben deze norm overschreden (de norm is, dat de reserve niet groter mag zijn dan 30% van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam) en zij moesten conform de verordening de te grote reserve terugstorten.

In totaal gaat het om een terug te storten bedrag van ruim € 4800 (op een totaal budget van  € 24.000). Deze bedragen zijn conform afspraak gelijk verrekend met de voorschotten 2015.

Ontbreken bewijsstukken Leefbaar Purmerend
De fractie van Leefbaar Purmerend heeft wel een verantwoording aangeleverd, maar daarbij ontbraken een aantal bewijsstukken van opgevoerde uitgaven. Voor deze fractie geldt daarmee dat nog geen complete verantwoording beschikbaar is en dat nog niet tot een eindafrekening kan worden gekomen. De betreffende fractie heeft daarmee conform afspraak ook nog geen voorschot gekregen op de fractievergoeding 2015.

In de commissie Algemene Zaken van 21 mei wordt de rapportage besproken. Na vervolgens de besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering van mei zullen naar verwachting de fracties schriftelijk worden geïnformeerd en gewezen en op het nakomen van de door de raad gemaakte afspraken.

Algemeen Bestuur artikelen