HomeNieuwsMilieuUps en downs bij de financiële situatie van de Stadsverwarming

Ups en downs bij de financiële situatie van de Stadsverwarming

stadsverwarming2
Stadsverwarmingswethouder Berent Daan heeft de gemeenteraad onlangs een voortgangsbericht gestuurd over de ontwikkelingen van de Stadsverwarming. Het betrof het uitstel van de invoering van de warmtewet, de financiële halfjaarcijfers van de stadsverwarming, een schikking over een vermeende wanprestatie van NUON en het verbeterplan. De stand van zaken levert een divers beeld op.

Uitstel invoering Warmtewet
Op 30 juni is er een Algemeen Overleg geweest tussen de Minister van Economische Zaken en de Tweede Kamer. In dit overleg is geconcludeerd dat de Warmtewet, zoals deze er op dit moment uitziet, niet voldoet aan de doelstellingen en eisen die daaraan gesteld moeten worden.  

Er is daarom besloten de wet op enkele punten aan te passen, hetgeen ook gevolgen zal hebben voor de secundaire regelgeving. Over de redelijke prijs per net heeft de Minister specifiek aangegeven dat ze vindt dat “het beter is om te kijken naar de rendementen van de leveranciers op portfolioniveau.”
Het ligt daarom in de lijn der verwachting dat de ‘redelijke prijs’ per net, zoals deze nu is opgenomen in artikel 5 van de Warmtewet, zal wijzigen.

Op dit moment is het Ministerie van Economische Zaken (en de NMa adviseert hierbij) bezig met het voorbereiden van concept wetswijzigingen. De precieze consequenties voor de concept versie van de beleidsregel Redelijke Prijs en de hierop ingediende zienswijzen is op dit moment nog niet bekend. Dit betekent dat de Warmtewet en de bijgehorende regelgeving voorlopig nog niet in werking zal treden. Ingevolge artikel 45, lid 1 van de Warmtewet treedt deze wet in werking met ingang van de vierde kalendermaand nadat deze in het Staatsblad is gepubliceerd.

Halfjaarcijfers 2010 Stadsverwarming
De koude winter, de zeer lage gasprijs en de lage rentestand leverden over het eerste halfjaar een positief resultaat op van € 0,7 miljoen. Of dit positieve resultaat voor heel 2010 zal gaan gelden daarover is echter geen zekerheid te geven. Pas in oktober kan hierover iets meer worden gezegd. De gemeente is door de rechtbank in het ongelijk gesteld bij de procedure over de vermeende wanprestatie bij de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst door de NUON. NUON heeft de gemeente een bedrag van € 100.000,- gegeven uit coulance dat de gemeente geen hoger beroep heeft aangetekend. Kosten die de NUON anders aan tijd en energie kwijt was geweest.

De openstaande vordering op NUON van 3 miljoen euro zal de gemeente moeten afboeken, hetgeen de financiële positie van de gemeente er niet rooskleuriger op maakt.

Lees voor het hele verhaal van wethouder Daan, het bij dit artikel gevoegde bericht aan de gemeenteraad.

ZIE OOK:

Milieu artikelen