HomeNieuwsSociale ZakenUitbetalen energietoeslag aan minimuminkomens verhoogd naar € 800,-

Uitbetalen energietoeslag aan minimuminkomens verhoogd naar € 800,-

Foto Stadspartij


Op 17 februari jl. heeft de raad de wilde motie ‘Tempo maken met uitbetalen tegemoetkoming stijgende energieprijzen’ aangenomen. In deze motie wordt het college verzocht om actief te informeren en te handelen om de eenmalige uitkering van € 200,- uit te betalen in het kader van de stijgende energieprijzen. Recent is deze uitkering verhoogd naar € 800,-

In een memo aan de gemeenteraad informeert wethouder Mario Hegger over de uitvoering van deze motie en de verhoogde uitkering.

De inhoud van de motie

Puntsgewijs gaat de inhoud van de motie om het volgende:

  1. Niet te wachten op nadere richtlijnen van het Rijk, maar zo snel mogelijk na 1 maart 2022 deze eenmalige tegemoetkoming van € 200,- uit te betalen aan de huishoudens met een bijstandsuitkering en huishoudens met een ander laag inkomen die bij de gemeente bekend zijn en die in 2021 bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag of een vergoeding via de MeerDoen-regelingen van de gemeente hebben ontvangen.

  2. Door middel van actieve communicatie ook de andere doelgroepen die niet in beeld zijn bij de gemeente te wijzen op de mogelijkheid om deze tegemoetkoming bij de gemeente aan te vragen.

  3. Geen uitvoering te geven aan het eerste verzoek van deze motie indien op 1 maart 2022 de landelijke richtlijnen bekend zijn gemaakt, omdat de motie dan geen tijdwinst meer geeft voor de doelgroepen van de eenmalige energietoeslag.

Uitbetalen energietoeslag

Om huishoudens met lagere inkomens te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen, heeft het kabinet vorig jaar aangegeven dat 200 miljoen euro (inclusief uitvoeringskosten) wordt vrijgemaakt voor een eenmalige generieke tegemoetkoming aan huishoudens met een laag inkomen op of net boven het sociaal minimum. Het Rijk heeft met de VNG en Divosa afgesproken dat wordt ingezet op het bereiken van maximaal 800.000 huishoudens met een eenmalige energietoeslag van € 200,- als richtbedrag. Het kabinet stelt voor de uitvoering, samen met de VNG en Divosa, uniforme (niet-bindende) richtlijnen op.
SZW heeft landelijke richtlijnen en een wetsvoorstel opgesteld voor het mogelijk maken van het eenmalig categoriaal verstrekken van de energietoeslag.

Op 25 februari jl. is dit wetsvoorstel ‘energietoeslag lage inkomens’ voor advies naar de Raad van State verzonden. De behandeling heeft inmiddels plaatsgevonden en is samen met het advies van de Raad van State ter behandeling aangeboden aan de Tweede Kamer. De minister heeft op 15 maart laten weten dat alvast gestart kan worden met het uitbetalen van de (verhoogde) energietoeslag, ondanks dat het wetsvoorstel nog niet is vastgesteld.

Extra verhoging energietoeslag van €200,- naar € 800,-

De oorlog in Oekraïne heeft afschuwelijke gevolgen voor de mensen die daar leven. Miljoenen mensen zijn daardoor op de vlucht. De impact is enorm en heeft verstrekkende gevolgen voor hen en vele anderen.
Ook de economische consequenties van de situatie in Oekraïne zijn groot. De energieprijzen lopen daardoor nog verder op. Op 11 maart jl. heeft het kabinet daarom voorgesteld om de energietoeslag te verhogen van € 200,- naar € 800,- .

Begin maart was er nog geen duidelijkheid over de landelijke richtlijnen en de wetswijziging. De gemeente wist toen ook nog niet wanneer de Tweede Kamer de wetswijziging zou behandelen. Het college is daarom gestart met de uitvoering van de motie.

Op 1 maart jl. heeft het college hiervoor eigen richtlijnen vastgesteld. Hierdoor kan er vervroegd gestart worden met de uitbetaling van de energietoeslag aan de huishoudens met een bijstandsuitkering. Dat geldt ook voor de huishoudens met een ander laag inkomen die bij de gemeente bekend zijn en die in 2021 bijzondere bijstand (waaronder individuele inkomenstoeslag) of een vergoeding via de MeerDoen- regelingen van de gemeente hebben ontvangen. Deze huishoudens ontvangen binnenkort een brief waarin wordt aangegeven dat zij uiterlijk voor eind maart de energietoeslag ontvangen.

Zoals hiervoor aangegeven heeft de minister pas zeer recent (15 maart) laten weten dat gestart kan worden met het uitbetalen van de hogere toeslag van € 800,-, ondanks dat de wet nog niet is aangepast. Vanwege de uitvoering van de motie was de ambtelijke voorbereiding al in een ver gevorderd stadium. De brief aan voornoemde huishoudens was gereed voor verzending en de uitbetaling zou van start gaan.

Spoedberaad college leidt tot uitbetalen van niet € 200,- maar € 800,-

Het college heeft in spoedberaad besloten om direct de energietoeslag te verhogen naar € 800,- en door te gaan met de uitvoering. Hierdoor ontvangen de huishoudens snel de verhoogde toeslag en hoeft geen nabetaling plaats te vinden.

Huishoudens met een laag inkomen, die niet bekend zijn bij de gemeente, moeten de toeslag zelf aanvragen. Nu de richtlijnen vanuit het Rijk bekend zijn, is een collegevoorstel hiervoor in voorbereiding.
De uitvoering en communicatie hiervan wordt zo spoedig mogelijk opgestart.

 

Sociale Zaken artikelen