HomeNieuwsWelzijnStichting Denksportcenrum 'gebruuskeerd' door onderzoeksbureau gemeente

Stichting Denksportcenrum ‘gebruuskeerd’ door onderzoeksbureau gemeente

bestuur denksport.jpgStichting Denksportcentum Purmerend heeft bij de Purmerendse raadsfracties aan de bel getrokken over de bruuskerende behandeling door het college. Hoewel de brief het onderzoeksbureau Grontmij/Marktplein direct als kwade genius aanwijst is wel duidelijk dat indirect het college door Denksportcentrum van unfair play wordt aangesproken.
Jan Dolf Abraham (foto), voorzitter Stichting Denksportcentrum Purmerend laat in een brief aan de fractie van de Stadspartij het onderstaande weten.
  

Aan het slot wordt gevraagd om een onderhoud met de fractie van de Stadspartij. Het voorstel van fractievoorzitter Ankersmit is om dit overleg op 22 april a.s. plaats te laten vinden.

Geachte mijnheer Ankersmit,

Op vrijdag 21 maart 2008 werd aan ons het plan gepresenteerd inzake realisatie van het nieuw te bouwen Multifunctionele Sporthal in Purmerend, inclusief Denksportcentrum.
In dit plan respecteert het College van B&W uw politieke wens te willen komen tot zo’n dergelijk centrum, zoals dat al in de door u aangenomen Sportnota (juni 2007) is verwoord en verder bevestigd tijdens uw raadsvergadering van 8 november 2007 waarin de programmabegroting 2008-2011 is vastgesteld.

Als Denksportcentrum Purmerend zijn wij content dat er substantieel rekening wordt gehouden met de denksport in Purmerend. Nadere specificatie van het Denksportcentrum wordt uiteengezet in het rapport Sportaccommodaties in Purmerend, deel I, zoals dat definitief door Grontmij | Marktplan is uitgebracht op 11 maart 2008.

Juist dit rapport noopt ons om een aantal zaken bij u onder de aandacht te brengen.
Wij willen daarbij niet ingaan op enkele feiten die niet geheel juist in het rapport zijn weergegeven en op de uiteindelijk gevolgde procedure, maar ons beperken tot de oppervlakte die aan het Denksportcentrum is toebedacht.

Oppervlakte
In onze notitie "Denksportcentrum Purmerend" is onderbouwd dat 668 m2 nodig is als er in Purmerend sprake zal zijn van een zelfstandig (solitair) denksportcentrum. De uitgebrachte rapportage van Grontmij | Marktplan schetst echter dat ‘bij een efficiëntere inroostering en medegebruik van aanwezige nevenruimten kan worden volstaan met 297 m2 nvo’. Het verschil in m2 lijkt groot, maar is gelukkig in werkelijkheid niet zo gigantisch. In de voorgerekende 668 m2 zit namelijk bijna 200 m2 die benodigd waren voor de bar, toiletten, de entree etc. In genoemde rapportage zijn al deze zaken er uitgehaald, aangezien deze al voor de Multifunctionele Sporthal aanwezig zijn, c.q. worden gerealiseerd.

Voor de effectief  benodigde speelruimte (inclusief bergruimte) hebben wij behoefte aan 4 ruimtes van respectievelijk 200, 120, 80 en 80 m2 (in totaal dus 480 m2) die aaneengeschakeld kunnen worden. Er resteert dus een manco van zo’n 180 m2.

Grontmij | Marktplan lost dat probleem op ‘door 2 van de aangesloten verenigingen van speelavond te laten veranderen’.

Grontmij | Marktplan ontbeert ons inziens fundamentele kennis van denksport(verenigingen) en denksportcentra, negeert de door ons aangedragen argumenten en presenteert wellicht daarom een te beperkt, en daarom onrealistisch plan. Dat blijkt uit de volgende aspecten:

Grontmij | Marktplan gaat uit van een verplaatsing van clubavonden voor minimaal 2 verenigingen. Dit staat op zeer gespannen voet met de gesprekken die wij als Stichting Denksportcentrum Purmerend met de verenigingen hebben gevoerd. De "eigen" speelavond zou immers worden gerespecteerd!

Het moge duidelijk zijn dat verplaatsing/verandering van clubavond een fundamentele aanslag op het ledenbestand van de verenigingen zal veroorzaken. Leden hebben immers bewust voor een (zekere) club gekozen met als argumenten de signatuur van de club in combinatie met de speelavond.
Dit is een doodsteek voor de participerende denksportverenigingen.
De besturen zullen niet voor deze aanpak willen kiezen.

Grontmij | Marktplan gaat verder uit van een gemiddelde bezetting. Voor overdenkingen t.a.v. verwachte bezoekersaantallen op jaarbasis is dit zinvol, voor toegemeten ruimtegebruik niet toelaatbaar. Bij de denksporten speelt iedereen immers tegelijkertijd! Door beknibbeling op de ruimte ontstaan er dan situaties waarbij spelers naar huis moeten worden gestuurd omdat de gemiddelde opkomst al behaald is.

Voor deze gedupeerde spelers is er dan op de clubavond gewoon geen speelplaats beschikbaar!
Ook dit is de doodsteek voor elke denksport.
Besturen van de participerende denksportverenigingen zullen ook hier niet voor willen kiezen.

Grontmij | Marktplan negeert met de gepresenteerde oppervlakten de ambitie van onze stichting en de verenigingen om te willen groeien, terwijl in de rapportage het knelpunt van het huidig gebruik in m2 wel is genoemd bij de behoefte analyse. Groei is immers bij de voorgenomen oppervlakte onmogelijk. De groeiambitie wordt volledig de grond in geboord en het is niet onwaarschijnlijk dat er daarom clubs gaan afhaken.

Grontmij | Marktplan bruuskeert met de gepresenteerde oppervlakten verder de ambitie van onze stichting om ook andere denksporten aan te willen haken bij de activiteiten van de stichting. Er is immers geen oppervlakte meer beschikbaar! Voor de avonden hebben wij ambities om te groeien met andere denksporten zoals bijvoorbeeld klaverjassen, go, Mah-Jongg etc. En voor overdag hebben we naast het aanbieden van denksporten ook ideeën ontwikkeld om aan te haken bij plannen voor welzijnswerk voor ouderen (zoals onder andere toegepast in Amersfoort) en hebben we gekeken wat we kunnen betekenen voor de jeugd.

Kortom
Bij onze gesprekken met de gemeente en de verenigingen zijn wij uitgegaan van een effectief  vloeroppervlak van 480/490 m2 zoals dat beschikbaar zou komen boven op de turnhal (inclusief toiletten en bar etc.). Dat heeft alle verenigingen een goed gevoel gegeven over de beschikbare ruimte.

Grontmij | Marktplan presenteert een oppervlakte en gebruiksrooster dat niet gaat werken.

Beroep
Nu we ons kunnen beperken tot de zuivere speelruimte (inclusief opbergruimte) doen wij een dringend beroep op uw politieke organisatie, Stadspartij Purmerend ’93, om mee te willen werken aan een effectief vloeroppervlak van 480/490 m2.

Wij zijn bereid om deze uitdaging met u te bespreken/toe te lichten tijdens één van uw komende fractieberaadslagen. Een uitnodiging, c.q. bevestiging hiervoor gelieve u naar onderstaand e-mailadres te sturen.

Met dank voor uw aandacht verblijft,

Jan Dolf Abraham, voorzitter Stichting Denksportcentrum Purmerend

 

Welzijn artikelen