HomeNieuwsWelzijnStand van zaken renovatie Leeghwaterbad

Stand van zaken renovatie Leeghwaterbad

LeeghwaterbadCL
Wethouder Helm heeft de Raad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de renovatie van het Leeghwaterbad. Hieronder zijn bericht samengevat.
De aanvullende opdracht voor het herstel van de puien van het Leeghwaterbad heeft inmiddels plaatsgevonden. Inkoop van bouwmaterialen en engineering van de te nemen maatregelen vindt op dit moment plaats.
Met de aannemer en Spurd wordt bezien op welke wijze de uitvoering van de werkzaamheden zal plaatsvinden. Daarbij wordt gestreefd naar een gefaseerde uitvoering per baddeel, zodat exploitatieverliezen kunnen worden beperkt. Veiligheid heeft hierbij de hoogste prioriteit. 
Gefaseerde uitvoering (ex. engineering
Inkoop en levering materialen) zal (wanneer er geen onderbrekingen zijn in het werk) ca. 30 weken in beslag nemen. Oplevering vindt uiterlijk op 31 oktober 2018 plaats of zoveel eerder als mogelijk. 
Vochtverzadiging dak
Voorbereiding van de werkzaamheden vindt plaats tijdens de natte jaargetijden, met het risico op sneeuw (zoals recent ook gevallen is). Met een sneeuwpakket op de daken neemt het gewicht toe. Daarom heeft op 29 november jl. vochtmetingen op het dak van het Leeghwaterbad plaatsgevonden. Het onderzoek bestond uit metingen d.m.v. een Hydrotector en het maken van enkele insnijdingen waarbij er isolatiemateriaal werd uitgenomen en meegenomen naar het laboratorium voor onderzoek. 
 Aan de hand van de vochtmetingen zijn controleberekeningen uitgevoerd met betrekking tot de constructie en het dakoppervlak. Hieruit blijkt dat geen extra maatregelen t.b.v. de veiligheid noodzakelijk zijn. 
 Om de veiligheid te monitoren en waarborgen zal de vochtmeting met de Hydrodetector maandelijks worden herhaald en indien nodig maatregelen genomen.
Bouwkundig onderzoek overige delen zwembad
Zoals toegezegd wordt begin 2018 zekerheidshalve een onderzoek uitgevoerd naar de fundering, de staalconstructie en de installaties van het zwembad. Dit onderzoek wordt uitgevoerd alvorens de werkzaamheden aan puien en dak plaatsvinden. Er is in de ogen van het college en die van de aannemer geen reden om aan te nemen dat hier bouwkundige verrassingen zullen volgen. Resultaten van het onderzoek worden in februari 2018 verwacht. Wanneer dit wel het geval is, zal de Raad onverwijld worden geïnformeerd.

foto: Stadspartij

Welzijn artikelen