HomeNieuwsMilieuStand van zaken Duurzaamheidsbeleid

Stand van zaken Duurzaamheidsbeleid

Werkzaamheden gasloosproject
foto Stadspartij-BPP


Door een memo geeft wethouder Coen Lageveen  inzicht in de tussenstand m.b.t. het Duurzaamheidsbeleid. Het betreft met name de beleidszaken die vanuit het Rijk en Provincie worden aangestuurd.  Het memo geeft ook inzicht waarom het college nog geen afgeronde voorstellen inclusief financiële onderbouwing heeft kunnen aanbieden.

Samenvattend

Duidelijk is dat er de komende periode voor het onderwerp duurzaamheid vanuit het Rijk ruime financiële ondersteuning wordt geboden. Met name voor het isoleren- en het aardgasvrij maken van woningen. Het aanvragen en binnenhalen van beschikbare subsidies is een intensieve en tijdrovende klus. Op het onderdeel isoleren zijn we in juli van start gegaan met het uitvoeren van de eerste woningscans voor onze lokale aanpak isoleren (zie ook bijlage Daarmee gaat de gemeente de inwoners van de gemeente Purmerend maximaal ondersteunen en ontzorgen in het verduurzamen van hun woningen.

Het uiteindelijk aantal woningen binnen Purmerend met een G- F-,E- en D-label en met een WOZ-waarde van de woning die lager is dan €429.300,– komt uit op ongeveer 2.000 woningen. De eigenaren van deze woningen worden in het 2e en 3 e kwartaal van 2023 benaderd om een woningscan te laten maken. Zo komt er per woning inzicht in de isolatiemogelijkheden, inclusief welk label een woning heeft. Het kan zijn dat een woning vanuit het RVO is getypeerd als G-label maar in de praktijk overeenkomt met een A-label doordat de eigenaar al op eigen initiatief heeft geïsoleerd. Naast het aanbieden van subsidie informeren wij de eigenaren die deelnemen over verdere subsidiemogelijkheden en ontzorgen wij door ondersteuning te geven bij het aanvragen van de subsidie(s). Het plan van aanpak voor een woning bevat de elementen die in de Lokale Aanpak Isolatie aanvraag zijn opgenomen.

De vier verplichte elementen om te isoleren zijn:

 1. Gevel/spouwisolatie;

 2. Dakisolatie;

 3. Bodem-vloerisolatie;

 4. Ramen.

Van deze elementen is gevelisolatie de beste optie doordat het een relatief grote besparing oplevert in de energiekosten en comfort-verhogend is. Als bij de woningscan blijkt dat de gevel al is geïsoleerd volgen dakisolatie, raamisolatie en waar mogelijk bodem-vloerisolatie.

Een zevental onderwerpen wordt uitgebreid nader aangestipt

 1. Specifieke Uitkering CDOKE;

 2. Specifieke Uitkering (SPUK) Lokale Aanpak Isolatie;

 3. SPUK regionale structuur NPLW (Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie;

 4. Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS);

 5. Subsidie Energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland 2023;

 6. Organisatie Duurzaamheidsweek

 7. Herijking Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES 1.0)

Tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat-en Energiebeleid, (CDOKE)

De aanvraag van deze uitkering is in mei ingediend en er is inmiddels een toekenning voor drie jaar gegeven van ruim 1,5 miljoen euro per jaar. Purmerend heeft al sinds 2017 een ruime personele inzet op het terrein van Duurzaamheid. Deze inzet is tot nu toe volledig ten laste van de gemeente geboekt. Het is een van de redenen waarom de gemeente Purmerend ten opzichte van veel andere gemeenten op onderdelen een voorlopersrol in de energietransitie had en heeft. De nu beschikbare subsidie is een ondersteuning voor gemeenten die personele capaciteit op het gebied van klimaat- en energie missen.

Voor de gemeente Purmerend is het hierdoor niet langer noodzakelijk om deze kosten uit

eigen middelen te bekostigen. De ruimte die hierdoor in de begroting ontstaat, kan daarom gebruikt worden om het ingezette duurzaamheidsbeleid voort te zetten.

Specifieke Uitkering (SPUK) Nationaal Isolatie programma (NIP)

De gemeente heeft voor 1 juni 2023 een aanvraag ingediend voor deze subsidieregeling bij het RVO. Hiervoor moet vooraf aan een groot aantal voorwaarden worden voldaan. Zoals het inzicht geven in de aanpak van het isoleren van (koop-) woningen met een laag energielabel.

De regeling geldt alleen voor woningen met een G- F-, E- of D-label. En de woningen moeten een lagere WOZ-waarde hebben dan €429.300,–. De volgorde van aanpak is dat eerst woningen met een G-label worden aangepakt, dan die met een F-label, E-label en tenslotte de woningen met een D-label. Het budget wordt naar verwachting beschikbaar gesteld in drie tranches. Voor de jaren 2023 en 2024 is een totaal bedrag van € 794.240,– beschikbaar voor het isoleren van 544 woningen. Dit bedrag wordt vervolgens mogelijk verhoogd naar bijna 1,2 miljoen voor 816 woningen. De regeling loopt naar verwachting tot 2030. De toekenning wordt binnen 1 à 2 maanden verwacht.

SPUK regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW)

Vóór 2030 moeten 1,5 miljoen woningen en vele andere gebouwen zijn verduurzaamd en/of van het aardgas af zijn. Om gemeenten hierbij te ondersteunen vanuit een één-loket gedachte is op 1 januari 2023 het NPLW gestart.

Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS)

Ondernemingen die investeren in een warmtenet komen in aanmerking voor de WIS regeling. Gemeenten mogen meedoen in projecten als aandeelhouder van de onderneming die de subsidie aanvraagt. Zij kunnen echter zelf geen subsidie ontvangen. Voor Purmerend lopen dergelijke aanvragen dus via de Stadsverwarming (SVP). Wel versterkt de samenwerking met de gemeente de positie van SVP in de aanvraag. Warmtenetbedrijf SVP heeft de WIS aanvraag direct bij opening op 1 juni ingediend. De kosten die voor de WIS subsidie in aanmerking komen zijn de kosten van het warmtenet tot en met de aansluiting en de afleverset in de woning (voor kleinverbruikers). Alle bijkomende kosten en de financiering van achter de afleverset komen niet in aanmerking maar zijn wel in beeld gebracht voor de WIS-aanvraag door SVP. Bij blokaansluitingen komen de kosten van aanleg tót de aansluiting in aanmerking voor subsidie.

WIS-aanvraag door SVP

SVP heeft inmiddels een tweetal aanvragen ingediend. Het college heeft hiervoor een ondersteuningsbrief afgegeven. Het gaat om de volgende twee projecten:

 1. WIS-aanvraag t.b.v. het voltooien van de Proeftuin Aardgasvrij;

 2. WIS-aanvraag voor het aardgasvrij maken van vijf appartementencomplexen.

Pas nadat het RVO een beschikking heeft afgegeven en bekend is welk bedrag aan subsidies wordt toegekend kan een concreet voorstel worden opgesteld.

Subsidie Energiebesparingsprogramma woningen provincie Noord-Holland 2023

Met deze regeling kunnen gemeenten subsidie aanvragen o.a. voor participatie, communicatie en voor het opstellen en uitvoeren van een samenhangend programma waarmee particuliere eigenaren-bewoners en particuliere verhuurders van max. 10 woningen worden gestimuleerd om verduurzamingsmaatregelen te treffen. Subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren en verantwoorden van een programma voor drie tot en met vier kalenderjaren.
Het doel van de provincie Noord-Holland is om met het energiebesparingsprogramma bij minimaal 50.000 woningeigenaren verduurzamingsmaatregelen uit te voeren. Toekenning van deze subsidie kan voorzien om o.a. een deel van de uitvoeringskosten van het isoleren van woningen te financieren. De aanvraag voor deze subsidie voor 1 juli is door de gemeente bij de provincie ingediend.

Organisatie Duurzaamheidsweek

Deze week wordt georganiseerd van zondag 8 tot en met zaterdag 14 oktober. De week heeft als doel om de Purmerendse samenleving bij het onderwerp duurzaamheid te betrekken. Door initiatieven te verbinden, bewustwording te creëren en inzicht te geven rond het thema verduurzaming. Naast de inwoners worden ondernemers, agrariërs, maatschappelijke organisaties en scholen nadrukkelijk betrokken in de organisatie. In de week voor de duurzaamheid is er van alles te zien, proeven en te ervaren.

Herijking RES 1.0

Begin 2022 is het uitvoeringsprogramma RES NHZ door de colleges vastgesteld. Hierin staan afspraken over hoe de gemeenten, provincie en de waterschappen uitvoering geven aan de RES. In oktober 2022 is de eerste monitor RES uitgekomen. In februari 2023 is de Voortgangsrapportage RES in de colleges behandeld. Op basis van de Voortgangsrapportage is geconcludeerd dat de RES NHN toe is aan een herijking.

De uitgangspunten voor het proces van de Herijking zijn voortgekomen uit gesprekken en bijeenkomsten met ambtenaren, bestuurders, stakeholders en volksvertegenwoordigers. Daarnaast is de uitgangspuntennotitie in de Stuurgroep RES en het Bestuurlijk Overleg Energieregio NHZ besproken wat geleid heeft tot de uitgangspuntennotitie Herijking RES 2.0.

Milieu artikelen