Partijnieuws stadspartij Stadspartij Purmerend Doe mee en samen maken we Purmerend en Beemster één stad Doe mee
Home Nieuws Partij Nieuws Sportvoorzieningen voor jongeren tot en met 18 jaar verruimd vanaf 4 mei

Sportvoorzieningen voor jongeren tot en met 18 jaar verruimd vanaf 4 mei

Flying Petrels foto Stadspartij
Op 21 april jl. deelde het kabinet mee dat de coronamaatregelen omtrent sport en spelen voor kinderen en jongeren vanaf 29 april verruimd zullen worden. Concreet betekent dit dat kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding buiten mogen sporten zonder beperking.
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met 1,5 m afstand tot elkaar. Dit geldt voor alle verenigingen, derhalve ook voor de binnensportverenigingen.

Voor beide groepen geldt dat ouders niet mogen blijven kijken en dat het door het NOC*NSF opgestelde protocol over begeleiding, hygiëne, gebruik van sanitaire voorzieningen en routing gevolgd moeten worden.

De primaire verantwoordelijkheid voor het volgen dan de protocollen ligt bij de vereniging of het sportbedrijf dat de activiteiten organiseert. De gemeente heeft verantwoordelijkheid voor de controle en handhaving.

De plannen

Sportverenigingen, Spurd en de gemeente Purmerend hebben gewerkt aan ideeën om kinderen en jongeren tot en met 18 jaar onder begeleiding te laten sporten, vanaf 4 mei. Veiligheid voor hen en voor hun begeleiders staat daarbij voorop. Hieruit is een advies gevloeid over het opzetten van activiteiten in Purmerend die zowel handhaafbaar als organisatorisch haalbaar zijn. Hiervoor zijn de protocollen van het NOC NSF en het lokale protocol van Spurd gebruikt. Deze kunt u vinden op www.spurd.nl.

Kinderen tot en met 12
In Purmerend gaan we van start voor kinderen tot en met 12 jaar die geen lid zijn van een sportvereniging georganiseerd te laten buitensporten via Spurd. Hiervoor hebben vier sportaccommodaties hun velden beschikbaar gesteld: FC Purmerend (wijk Weidevenne), KV Purmer/VIP (beachvolleybal in de wijk Purmer Noord), Flying Petrels (wijk Overwhere) en op de speelweide Leeghwaterbad (wijk Purmer Noord/ Purmer Zuid).

Per dag zijn er vier blokken voor de kinderen tot en met 12 jaar van: 10.00 tot 11.00 uur, 11.30 tot 12.30 uur, 13.30 tot 14.30 uur en 15.00 tot 16.00 uur. De organisatie is in handen van Spurd.
Om een te grote toeloop en drukte te voorkomen worden een aantal regels ingevoerd. Per activiteit kunnen zich maximaal 20 kinderen, aanmelden via de website www.spurd.nl, er zal bovendien worden gewerkt met blokken van 1 uur verdeeld over de dag, met telkens tijd ertussen als wisselperiode.

Kinderen en jongeren kunnen meedoen aan het buitensporten op de aangewezen locaties (vier in totaal) als zij zich hebben aangemeld via de website www.Spurd.nl. Op de homepage staat precies hoe dat moet.

Kinderen tussen de 13-18

Een concreet plan voor de kinderen vanaf 13 jaar is in de maak en is naar verwachting begin volgende week gereed. Kinderen tussen de 13 en 18 mogen alleen sporten met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Dat betekent dat niet alle activiteiten geschikt zijn –zo kan er geen partijtje worden gevoetbald – maar ook dat er meer handhaving nodig is. Ook is de verwachting dat jongeren liever in de avonduren sporten, maar dan worden de velden gebruikt door de verenigingen zelf.
De plannen voor deze groep worden in overleg met de sportverenigingen nog nader ingevuld. De gesprekken met de verenigingen zijn vanaf dinsdag 28 april opgestart en zodra bekend is hoe de plannen zijn ingevuld zal hierover communicatie plaatsvinden.

Sportactiviteiten verenigingen
Veel sportverenigingen in Purmerend gaan vanaf 4 mei van start met passende activiteiten voor hun eigen leden. Vanaf dinsdag 28 april zijn Spurd en de Purmerendse verenigingen in overleg om er voor te zorgen dat ook niet leden kunnen sporten. Hierbij houden ze zich aan de richtlijnen van het ministerie die door het NOC*NSF zijn verwerkt in een protocol. Dit protocol is via de bonden aan alle verenigingen verstuurd. De kern van het protocol staat beschreven onder het kopje achtergrond.
Alle verenigingen hebben een organisatiestructuur opgezet om de richtlijnen uit het protocol na te leven.
Sportactiviteiten scholen
Ook de scholen van het primair – en speciaal onderwijs mogen na de meivakantie, vanaf 11 mei, onder begeleiding buiten bewegingsonderwijs geven. Het ministerie van OCW en de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijk Opvoeding) hebben intensief overleg over het wel of niet geven van bewegingsonderwijs in de binnensportaccommodaties (inclusief speellokaal van de scholen). Hierover is nog geen positief besluit genomen.
Het buiten spelen gebeurt op de speelpleinen van de scholen. In de regel zijn deze afgebakend en/of afgesloten. Dat geldt niet voor alle scholen.
Ten overvloede: Het bewegingsonderwijs wordt gegeven door (vak)leerkrachten die in dienst zijn van het schoolbestuur van de school en Spurd.

Handhaving

De regels moeten worden gehandhaafd zowel tijdens de door Spurd als de verenigingen georganiseerde sportactiviteiten. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij de organiserende partij: trainers, begeleiders, (vak)leerkrachten, sportcoaches en jongerenwerkers. Controle en handhaving is een taak van de gemeente. Daarom is ervoor gekozen om verenigingen en andere sportaanbieders te verzoeken hun activiteit aan te melden bij Spurd. Zo wordt er zicht gehouden op welke activiteiten waar en wanneer plaatsvinden. Een te grote bezetting van parken en speelvelden kan zo worden voorkomen.
Wat mag nog niet
De verruiming van de noodmaatregel geldt niet voor sporten op binnen locaties. Ook mogen culturele of creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren nog niet worden georganiseerd, ook niet als deze in de buitenruimte plaatsvinden.
Voor volwassenen blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen niet zijn toegestaan en er geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Wandelen, fietsen of hardlopen in de buitenruimte blijft toegestaan. Hierbij moet altijd 1,5 meter afstand worden gehouden. Sport zoveel mogelijk alleen.

Officiële wedstrijden zijn voorlopig nog niet toegestaan en kantines blijven gesloten. Ook moet er onder meer voldoende aandacht besteed worden aan regels voor het halen en brengen van de kinderen. Het betreden van het sportterrein is voor ouders niet toegestaan, omdat daarbij het risico bestaat dat veel mensen te dicht bij elkaar komen. De sportbonden en Spurd ondersteunen de verenigingen bij het opstarten van de activiteiten voor kinderen en jongeren. De verenigingen communiceren zelf of ze opengaan en welk programma ze aanbieden.

Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor jongeren nog steeds: blijf thuis. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden.

Zodra er een verdere verruiming van de noodverordening komt die wel ruimte biedt voor deze activiteiten wordt u hierover geïnformeerd.

Communicatie

Sportaanbieders, sporters en ouders van sportende kinderen en jongeren worden geïnformeerd door de eigen sportvereniging en via de verschillende communicatiekanalen van zowel de gemeente als Spurd, zoals: nieuwsbrieven, websites en persberichten. Spurd heeft dagelijks contact met de verenigingen via de mail, Whatsapp en telefoon.

Toetsingscriteria

Bovenstaande verruiming van de activiteiten voor jongeren en kinderen is getoetst aan de aangepaste landelijke en regionale noodverordening. Bij het opstellen van de protocollen en in de communicatie wordt daarnaast veel aandacht gegeven aan de richtlijnen van het RIVM en het protocol van het NOC*NSF om de gezondheid van de kinderen, jongeren en begeleiders te waarborgen.

Partijnieuws artikelen

Sportvoorzieningen voor jongeren tot en met 18 jaar verruimd vanaf 4 mei

Flying Petrels foto Stadspartij Op 21 april jl. deelde het kabinet mee dat de coronamaatregelen omtrent sport en spelen voor...

Ook drie actieve Stadspartij leden met lintje onderscheiden

Ed Vredeling, Gonnie Vredeling en Don Bijl De smoesjes waarmee mensen op een bepaalde plek worden gelokt of juist vastgehouden...

Hart onder de riem namens Bert Meulenberg

https://www.youtube.com/watch?v=Cgy78esSDGk

Wijklunch Stadspartij in Wheermolen druk bezocht

Zaterdagmiddag 7 maart organiseerde de Stadspartij zoals gebruikelijk een wijklunch. Ditmaal in Wheermolen. Van 11.00 uur tot 13.00 uur konden de inwoners van de...

Ambulante zorg in Purmerend en Waterland

AmbulantJohn
Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26 september 2019. Het thema van deze ochtend was: Van verblijf in een instelling naar ambulante zorg en wonen in de regio Waterland. De ochtend werd geopend door mw. Aldith Hunkar, die van buiten was aangetrokken om deze bijeenkomst te leiden.
Nadat de bijeenkomst was geopend ving het gesprek aan met wethouder Thijs Kroese over hoe de Gemeente denkt om te gaan met verwarde personen die de aansluiting aan de maatschappij dreigen mis te lopen.
De wethouder was van mening dat deze mensen sneller hulp moest worden geboden en dat het hebben van een vaste woonplek, zoals een sociale woning, een belangrijk uitgangspunt daarbij moest zijn. Hij vond ook dat deze woning dicht bij de mensen hoorde te staan, zodat de mensen het gevoel krijgen er weer bij te horen.
Hierna werd een video getoond, waarin drie personen lieten zien hoe hun leven eruit zag, voordat zij hulp kregen van instanties die hen hielpen om opnieuw in de maatschappij te kunnen meedoen.
Bijzonder vonden Maria en ik de ontwikkeling van Marian die na de resocialisatie nu zelf sociale hulp aan lotgenoten begint te verlenen. Interessant is dat Marian na de hulp, die zij heeft ontvangen om terug te keren in de maatschappij, nu zelf een heel belangrijke ‘brugfunctie’ begint te vervullen.
De wethouder stelde vast, dat iedereen misschien uit gevoel van schaamte, zichzelf probeert te helpen. Maar dat wij vanuit onze (Purmerendse) gemeenschap moeten blijven proberen om bij deze mensen dit gevoel van schaamte te doorbreken.
Erik Dannenberg

Hierna volgende een boeiend betoog van Erik Dannenberg, sinds 2017 voorzitter van de organisatie DIVOSA. Dit betoog was duidelijk gebaseerd op het motief, waarmee hij in 2017 tot voorzitter van DIVOSA werd gekozen. Dit motief luid als volgt, begin citaat:
Ik help graag mee om het sociaal domein opnieuw uit te vinden op basis van andere sturingsprincipes dan het ‘verzekeringsdenken’ van de afgelopen decennia. Ik ben enthousiast verkondiger van het organiseren van ondersteuning en zorg via het integratie- en inclusiemodel (waar mogelijk en verantwoord). Iedereen hoort erbij, iedereen doet er toe, iedereen kan meedoen.

Vanuit zijn betoog maakte hij duidelijk, dat het ‘verzekeringsdenken’, dat na de Tweede Wereldoorlog bij de opeenvolgende regeringen is ontstaan bij de ontwikkeling van de hierop volgende sociale wetten, een ongelukkige sociale ontwikkeling is geweest. Omdat hierdoor in onze maatschappij de verantwoordelijkheid voor elkaar grotendeels verloren is gegaan. Hij verwees hierbij o.a. ook naar het rapport van de commissie Beschermd Wonen.
Volgens dhr. Dannenberg moeten we voor de toekomst in Nederland van het doelgroepen model naar een geografisch model -van een focus op beperking naar een participatie model-van medezeggenschap meer naar zeggenschap. Aan de hand van enkele grafische modellen maakte hij duidelijk dat je in de toekomst meer van het Exclusie-model naar Integratie en Inclusie moet. Mensen uit hun hokjes halen en opnieuw deel laten worden van de maatschappij. Zijn betoog leverde nagenoeg geen discussie of vragen op.
Talkshow als discussieplatform

Hierna was er een zogenaamde talkshow, waarbij vertegenwoordigers van de intramurale zorg (waaronder een vertegenwoordiger van Intermaris) met vertegenwoordigers van de extramurale zorg met elkaar in gesprek gingen. Hierbij kwam naar voren dat voorzieningen, die nodig blijken te zijn voor een goede extramurale zorg botsen met de hokjesgeest en de daarbij horende budgetten, die de overheid aan de voorzieningen voor de intramurale zorg heeft gehecht. De conclusie van deze gesprekken is eigenlijk, dat intra- en extramurale zorg moeten blijven proberen naar elkaar toe te blijven werken, zodat ook de rijksoverheid op een gegeven moment begint in te zien, dat we van het hokjesgeest denken af moeten. Ook waren de aanwezige experts van mening dat het naar de toekomst toe heel anders moet. Maar de verwachting was toch ook wel, dat het nog een hele tijd zou kunnen duren voordat de rijksoverheid overstag zou gaan.
Het laatste gedeelte van deze ochtend bestond uit een psychiatrisch cabaret gebracht door Marjolein van Kooten, die op een duidelijke manier bepaalde (soms pijnlijke situaties) wist te vertolken. Compliment hoor.

foto Stadspartij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze website is het programma in zijn geheel, incluis de bijlage, te lezen. Het ‘van...

Dementie neemt toe

In Nederland zijn ongeveer 260.000 mensen die te maken hebben met een vorm van dementie. Door de vergrijzing is de verwachting dat dit aantal...

Druk bezochte Jubileum/Nieuwjaars bijeenkomst Stadspartij

Zaterdag 13 januari vierde de Stadspartij voor de leden, tegelijk met de nieuwjaarsbijeenkomst, het 25 jarig jubileum. Plaats van viering was Party & Dinner...