HomeNieuwsAlgemeen BestuurSluitende begroting voor gemeente Purmerend

Sluitende begroting voor gemeente Purmerend

Geld-bankbiljetten

De gemeentelijke begroting 2013, die 14 september jl. is gepresenteerd, laat zien dat extra bezuinigingen niet nodig zijn. De gemeente Purmerend heeft tijdig ingespeeld op de bezuinigingen die door het Rijk werden opgelegd. Ook heeft een andere manier van werken bijgedragen tot een structureel sluitende begroting. Purmerend hoeft de komende jaren dus niet extra te bezuinigingen.

Vooral de bezuinigingen van 1,2 miljoen euro op de subsidies dwingt bewondering af, deze bezuiniging is ingevuld in samenwerking met de organisaties in het maatschappelijke domein.

In 2013 worden de lasten voor de Purmerendse burgers met 6% verhoogd, een groot gedeelte van dit percentage bedraagt een in het coalitieakkoord vastgelegde verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB). De andere verhoging is het gevolg van het kostendekkend maken van de tarieven voor gemeentelijke diensten. De meeste tarieven waren kostendekkendm alleen voor een enkel geval was dit nog niet geregeld, vandaar deze tariefsverhoging. De gemeenteraad zal hierover op 7 en 8 november een definitief besluit nemen.

BertMeulenberg2011-08Mogelijk failliet

Dat de OZB jaarlijks met 3% verhoogt is een bewuste afspraak tussen de coalitiepartijen. “Dit is gedaan om Purmerend financieel gezond te maken,” zegt raadslid Bert Meulenberg van de Stadspartij. “Als in 2010 het beleid onveranderd was gebleven zou Purmerend mogelijk tegen een faillissement  zijn opgelopen en door het Rijk de zogenoemde artikel 12-status zijn opgelegd. Dat wil zeggen dat Purmerend niet meer zelf mag beschikken over zijn financiële middelen. Het Rijk dwingt Purmerend dan tevens om zijn lokale belastingen aan te passen aan het landelijk gemiddelde. Dit zou voor de Purmerendse inwoners betekend hebben dat onder andere de OZB, de precariobelasting en de leges aanzienlijk zouden zijn verhoogd.

Financieel op koers

In de begroting staat omschreven wat de gemeente de komende jaren gaat doen en waarvan dat wordt betaald. Bij de presentatie van de begroting door het college van B&W aan de gemeenteraad en pers was het belangrijkste bericht dat Purmerend financieel op koers ligt. De in de afgelopen jaren ingezette bezuinigingen op de ambtelijke organisatie, het structureel verminderen van de subsidies en de beperkte verhoging van de lokale lasten blijken voldoende te zijn om de gemeentelijke financiën in balans te houden.

Ontwikkelingen

De gemeente Purmerend heeft voldoende reserves om eventuele risico’s in de toekomst op te vangen. “Er zijn nog tal van financiële onzekerheden waar we rekening mee moeten houden,” zegt Meulenberg. “De doorlopende economische en financiële crisis kan uitmonden in een nieuwe ronde van Rijksbezuinigingen, Purmerend zal dan mogelijk een lagere uitkering krijgen uit het Gemeentefonds.” Een ander risico is de ontwikkeling van de bijstandsuitkeringen. Purmerend blijft op dit moment stabiel. Mocht hierin een stijging optreden, dan zal er mogelijk moeten worden bijgepast uit de algemene reserve.

Bezuiniging sociale werkvoorziening geschrapt

Een andere belangrijke ontwikkeling is het schrappen van de landelijke bezuiniging op de sociale werkvoorziening. Purmerend heeft besloten om toch te gaan investeren in de herstructurering van de sociale werkvoorziening Baanstede. Hierdoor kan op de lange termijn, medio 2016, 0,7 miljoen euro worden bespaard aan de bijdrage aan Baanstede. In 2015 en 2016 sluit de begroting met kleine overschotten.

Geen nieuwe plannen

Ontwikkelingen van nieuwe plannen komen in de gepresenteerde begroting niet aan de orde, daar zijn geen financiële middelen voor. Wel worden al geplande projecten gerealiseerd. De ontwikkelingsplannen van de nieuwe sporthal aan de Van IJsendijkstraat zijn in een afrondende fase, er worden op diverse plaatsen in de stad nieuwe woningen gebouwd, het project “aanval op de bijstand” wordt in 2013 afgerond (levert 125 minder bijstandsgerechtigden op), er komt een nog betere huishoudelijke afvalscheiding en de eerste bedrijven op de Baanstee-Noord worden gerealiseerd.

Algemeen Bestuur artikelen