HomeNieuwsAlgemeen BestuurSlijters verliezen kort geding tegen VNG

Slijters verliezen kort geding tegen VNG


De Haagse voorzieningenrechter heeft de vordering van de Slijtersunie om de VNG te bevelen gemeenten die deelnemen aan de ‘pilot mengvormen winkel/horeca’ schriftelijk op te roepen de pilot met onmiddellijke ingang te staken, afgewezen.

Het gaat bij deze pilot bijvoorbeeld om verkoop van wijn bij de wereldwinkel, schilderijenverkoop in een restaurant, proeverijen bij slijters. De rechter stelt vast dat, nu het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet een taak is van gemeenten, het ook aan de gemeenten is om te bepalen op welke wijze zij invulling geven aan die taak.

Als direct belanghebbenden van mening zijn dat een besluit van gemeenten om overtredingen van de Drank- en Horecawet (al dan niet in het kader van de pilot) te gedogen, onrechtmatig is, kunnen zij dit besluit ter toetsing voorleggen aan de bestuursrechter. Van het aanzetten tot wetsovertreding door of onrechtmatig handelen van de VNG, die de pilot begeleidt, is volgens de voorzieningenrechter geen sprake.

Blij met uitspraak

Pieter Verhoeve, burgemeester van Oudewater en namens de VNG woordvoerder van de pilot, is blij met de uitspraak. ‘De pilot wordt door gemeenten uitgevoerd om praktijkgegevens te verzamelen voor de evaluatie van de Drank- en Horecawet in 2017. Doel van de pilot is te komen tot een wet die recht doet aan de belangen van volksgezondheid, openbare orde én economische belangen.’

De pilot is inmiddels van start gegaan, uit de 0-meting van het onderzoeksbureau blijkt dat 454 ondernemers deelnemen, in 36 gemeenten.

Meer informatie

Uitspraak rechtbank (13 juli 2016)

Algemeen Bestuur artikelen