HomeNieuwsAlgemeen BestuurSamengaan Beemster en Purmerend in impasse

Samengaan Beemster en Purmerend in impasse

Beemsterlogo
Op 24 april jl. heeft het college van Purmerend besloten een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen om in te stemmen met de intentie om te fuseren met de gemeente Beemster per 1 januari 2021, met een uitloop tot uiterlijk I januari 2022 als dit voor de zorgvuldigheid van het proces nodig blijkt.
Aan dit besluit lag een financiële verkenning en een gezamenlijk plan van aanpak ten grondslag. ln dit raadsvoorstel was ook een beslispunt opgenomen waarmee de gemeenteraad zich zou uitspreken voor het opstellen van een herindelingsontwerp met een uitdrukkelijke voorkeur voor een lichte herindelingsvariant. Bij deze variant wordt de gemeente Beemster opgegeven om een wijk van Purmerend te worden van Purmerend. De financiële, organisatorische en personele consequente zijn hierdoor lager dan bij de zware herindelingsvariant. Bij deze zware variant worden beide gemeenten opgeheven om op te gaan in een geheel nieuwe gemeente.
ln de bestuurlijke stuurgroep van 26 april heeft de burgemeester van Beemster evenwel uitgesproken dat het college van Beemster thans echter de zware variant voor staat omdat dat het meeste recht doet aan de besprekingen met de inwoners in maart jl.
Het recente uitgangspunt van de gemeente Beemster heeft het college van Purmerend verrast omdat het niet eerder in die stelligheid naar voren is gebracht.
Nogmaals heeft het college de nadrukkelijke voorkeur voor de lichte variant bevestigd en de bereidheid uitgesproken deze aan het college van Beemster toe te lichten. Op deze uitnodiging is niet ingegaan.
Op dit laatste punt is nu dus een impasse ontstaan.
Dit heeft het college van Purmerend ertoe gebracht de gemeenteraad te berichten dat besloten is nu nog geen intentiebesluit aan de gemeenteraad voor te leggen omdat er geen overeenstemming is op het punt van de herindelingsvariant.

Afbeelding: Logo gemeente Beemster

Algemeen Bestuur artikelen