HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningRaad voor de Leefomgeving en Infrastructuur bevestigt: geef boeren ondernemersvrijheid binnen duidelijke...

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur bevestigt: geef boeren ondernemersvrijheid binnen duidelijke kaders

Weidegebied
Weidegebied
foto Stadspartij


LTO Nederland wordt door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) gesteund in haar roep om duidelijkheid en consistentie in beleid, meer aandacht en vrijheid voor ondernemerschap en het bevorderen van verdere verduurzaming in de gehele voedselketen. Vandaag publiceerde de Rli haar advies ‘Boeren met toekomst’. Het advies gaat in op hoe de overheid boeren kan helpen hun toekomst vorm te geven, binnen gestelde duurzaamheidsgrenzen, terwijl het verdienvermogen intact blijft.

“Het Rli-advies bevestigt onze inzet. Ondernemers die met hun bedrijf willen doorgaan en daarmee nog duurzamer willen produceren verdienen inderdaad een toekomstperspectief: onze boeren en tuinders willen vooruit! Daarbij is het verbeteren van het verdienvermogen, meer duidelijkheid en ondersteuning vanuit de overheid essentieel, zoals in het advies wordt benadrukt. Maar vooral: doe het mét onze boeren en tuinders, die zich elke dag inzetten om gezond en vers voedsel te produceren. Want zij zijn als geen ander onderdeel van de oplossing richting een toekomstgerichte landbouw. We hopen dan ook van harte dat het kabinet, en de Tweede Kamerleden die vandaag volop debatteren over de landbouwbegroting, deze oproep met beide handen aannemen,” aldus Sjaak van der Tak voorzitter LTO Nederland.

Duidelijke doelen met voldoende bewegingsvrijheid
De Rli stelt voorop dat boeren en tuinders baat hebben bij duidelijkheid over gestelde duurzaamheidsdoelen en bijbehorende termijnen. Daarbinnen moeten ondernemers zo veel mogelijk vrijheid krijgen om met hun ondernemerschap doelen te realiseren. LTO Nederland vraagt het kabinet al langer om consistentie en duidelijkheid in beleid, waarbij boeren en tuinders worden gezien als onderdeel van de oplossing. Daarbij is maatwerk, waarbij ondernemerschap centraal staat, van belang. Boeren en tuinders weten immers als beste welke maatregelen bij hun type bedrijf en locatie passen. Middelenwetgeving, die te sterk ingrijpt op de bedrijfsvoering en het verdienvermogen, werkt ontmoedigend. Daarom dient in de komende kabinetsperiode nadrukkelijk ingezet te worden op doelenwetgeving en het schrappen van middelenwetgeving.

Duurzame ketens
Verder adviseert de Rli de overheid om de verduurzaming van de voedselketen te bevorderen, onder andere door gedragsveranderingen van de consument te stimuleren. Daarbij wordt specifiek genoemd dat ketenpartijen zoals inkoopcombinaties van supermarkten en afzetcoöperaties meer moeten gaan bijdragen aan het proces van verduurzaming. Dat sluit precies aan bij waar LTO mee bezig is in ‘Waardecreatie in Ketens’. In deze samenwerking met NAJK en Rabobank wordt samen met supermarkten en de verwerkende industrie gewerkt aan het uitbouwen van duurzamere ketens. Op dit moment zijn we over de verdere invulling van dit initiatief volop in gesprek met LNV.

Certificeringssysteem
Om toezicht op eisen vanuit de overheid of ketenpartijen te borgen, stelt de Rli een certificeringssysteem van een onafhankelijke autoriteit voor. LTO Nederland is het met de Rli eens dat de eindverantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving bij de overheid ligt, en dat certificering kan bijdragen aan het invullen van duurzaamheidseisen gesteld in samenwerking met ketenpartijen en onze boeren. Daarnaast kan beloning naar prestatie ondernemers stimuleren nog meer stappen te zetten richting verdere verduurzaming. Tegelijkertijd heeft LTO Nederland grote aarzelingen bij het systeem zoals voorgesteld door de Rli. Wij pleiten voor eenduidige en eenvoudige systemen, die zorgen voor meer duidelijkheid voor boeren en de consument, en minder administratieve lasten. Een nieuw systeem, bovenop de al bestaande systemen, draagt daar niet aan bij.

Duurzame ketens
Verder adviseert de Rli de overheid om de verduurzaming van de voedselketen te bevorderen, onder andere door gedragsveranderingen van de consument te stimuleren. Daarbij wordt specifiek genoemd dat ketenpartijen zoals inkoopcombinaties van supermarkten en afzetcoöperaties meer moeten gaan bijdragen aan het proces van verduurzaming. Dat sluit precies aan bij waar LTO mee bezig is in ‘Waardecreatie in Ketens’. In deze samenwerking met NAJK en Rabobank wordt samen met supermarkten en de verwerkende industrie gewerkt aan het uitbouwen van duurzamere ketens. Op dit moment zijn we over de verdere invulling van dit initiatief volop in gesprek met LNV.

Certificeringssysteem
Om toezicht op eisen vanuit de overheid of ketenpartijen te borgen, stelt de Rli een certificeringssysteem van een onafhankelijke autoriteit voor. LTO Nederland is het met de Rli eens dat de eindverantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving bij de overheid ligt, en dat certificering kan bijdragen aan het invullen van duurzaamheidseisen gesteld in samenwerking met ketenpartijen en onze boeren. Daarnaast kan beloning naar prestatie ondernemers stimuleren nog meer stappen te zetten richting verdere verduurzaming. Tegelijkertijd heeft LTO Nederland grote aarzelingen bij het systeem zoals voorgesteld door de Rli. Wij pleiten voor eenduidige en eenvoudige systemen, die zorgen voor meer duidelijkheid voor boeren en de consument, en minder administratieve lasten. Een nieuw systeem, bovenop de al bestaande systemen, draagt daar niet aan bij.

Ruimtelijke Ordening artikelen