HomeNieuwsWelzijn"Elke wijk een inloopvoorziening voor jongeren"

“Elke wijk een inloopvoorziening voor jongeren”

wijkcentrum zuidpool (1).jpg
Jongeren van het Jan en Egmond Lyceum hebben vorig jaar een burgerinitiatief ingediend om voor jongeren een inloopvoorziening te creëren. De jongeren hadden een plan ingediend waarbij zij het oog hebben laten vallen op een leegstaand noodgebouwtje van de peuteropvang ter hoogte van sporthal De Vaart. Het college van burgemeester en wethouders van Purmerend heeft op aandringen van de gemeenteraad het plan verder onderzocht en kwam niet verder dan een inloop te laten organiseren door CLUP welzijnswerk binnen wijkcentrum De Zuidpool in de Purmer-Zuid.

Het college van B&W wilde niet gaan voor een nieuwe locatie, omdat het op dat moment niet kon in verband met het nog ontbreken van beleid ten aanzien van de Jeugdvisie, de gemeentelijke visie op jongerenactiviteiten. De inloop bij de Zuidpool was bedoeld als een tussenoplossing. Nu het experiment is geëvalueerd, is besloten om het project niet voort te zetten.

Het college doet dit heel kort af terwijl volgens de werkgroep de ‘Driegang Leuk’ toch zeker ook positieve resultaten zijn geboekt waar de gemeente als regienemer mee verder kan. "Nu stoppen geeft naar de jongeren toe een verkeerd beeld en daardoor voelen zij zich bedonderd," zegt Mario Hegger. "Zij hebben nu niets meer in de Purmer Zuid, waardoor de overlast nog meer dan nu zal toenemen." De politie kan aan dit kat-en-muis-spel niets anders doen dan telkens op de meldingen te reageren. De jongeren vliegen dan uiteen en komen weer terug. Structureel gebeurd er nu niets en dat is een zeer kwalijke zaak.

De Stadspartij zal er alles aan doen om de positieve resultaten die ook worden beschreven, verder te laten uitwerken binnen het door de werkgroep voorgestelde Plan Impuls aan Buurtleefbaarheid. Met als uitgangspunt de integrale aanpak, waarbij de inbreng van de bewoners heel belangrijk is. Buurtbewoners doen mee met het bedenken en uitwerken van zaken zoals in het plan omschreven. Betrokkenen worden in een vroeg stadium erbij betrokken en niet zoals nu gewoon is in Purmerend als de plannen al klaar zijn. Voor de Stadspartij is het duidelijk, in elke wijk met jongeren dient een inloopvoorziening aanwezig te zijn. Het gaat meestal uitsluitend om het ontmoeten, hierdoor word een beheerder van een locatie belangrijker geacht dan een jongerenwerker.

De inspraakreactie van de diverse betrokken instanties is hieronder te lezen.

 

Geachte leden,

Zoals bekend heeft er in de Purmer-Zuid een experiment met de opvang van hangjongeren in wijkcentrum Zuidpool gelopen. Het College heeft besloten dit experiment niet voort te zetten. Een evaluatie, waarop dit besluit is gebaseerd, heeft het College u inmiddels doen toekomen.

Aan de door de gemeente Purmerend georganiseerde evaluatiebijeenkomst, waarbij alle betrokkenen bij het experiment hangjongeren Purmer-Zuid aanwezig waren, hebben wij een heel positief gevoel overgehouden:

 • Alle aanwezigen waren bereid om naar het grotere plaatje te kijken zodat het effect van dit ene experiment op andere zaken inzichtelijk werd
 • Men stond open voor elkanders kritiek en er werden oprechte excuses gemaakt voor "onhandige" aanpakken in de richting van de bewoners
 • Iedereen heeft kunnen zeggen wat hij of zij vond en ondervond ook de veiligheid om dit te doen
 • Daardoor zijn we in staat geweest om een op hoofdlijnen door allen "gedragen" evaluatie te verwoorden
 • We hebben gezamenlijk kunnen vaststellen wat het karakter is van de activiteiten die het beste op wijkniveau kunnen worden uitgevoerd
 • De hele vergadering adopteerde daarnaast een plan waarbinnen "jongeren" niet langer gezien werden als het doel maar "leefbaarheid" het doel zou zijn. Daarbinnen is aandacht voor de positie en situatie van alle leeftijdsgroepen integraal bespreekbaar gemaakt.

Een essentiële ervaring, die buiten de evaluatie is gebleven die het College u heeft toegezonden, is dat wijkcentra niet te dicht op de bewoning gesitueerd moeten zijn en dat de bouwtechnische voorzieningen daarop afgestemd moeten zijn, om als jongereninloop te kunnen functioneren. We hebben, op basis van de ervaringen, kunnen vaststellen dat een wijkcentrum vooral geschikt is als plek waar wijkbewoners recreatieve, creatieve, informatieve, vormende en educatieve activiteiten kunnen volgen. 

Een andere belangrijke ervaring is dat het niet raadzaam is om slechts in één wijk een jongereninloop te situeren en in andere wijken niet. De aanzuigende werking leidt dan tot ongewenste effecten, zoals:

 • de terugloop van andere activiteiten in het wijkcentrum doordat bezoekers weg blijven en vrijwilligers weglopen
 • onprettige gevoelens bij bezoekers en vrijwilligers over de groepen rondhangende jongeren waardoor ze zich een weg moeten banen als ze het wijkcentrum willen bezoeken (in het bijzonder op de momenten dat er geen jongereninloop en dus ook geen begeleiding aanwezig is)
 • toename van vernielingen aan het pand en vervuiling in de directe omgeving
 • verstoring van activiteiten door geluidsoverlast van groepen rondhangende jongeren (in het bijzonder op de momenten dat er geen jongereninloop en dus ook geen begeleiding aanwezig is)

Daarnaast is het aspect van "de handhaving" uitgebreid aan de orde geweest. We hebben gezamenlijk vastgesteld dat het noodzakelijk was om hiervoor heldere criteria te formuleren en afspraken met o.a. de politie te maken zodat deze in staat is om op adequate wijze te anticiperen op dit soort initiatieven en eventuele daaruit voortvloeiende personele inzet.

Tenslotte is wellicht de allerbelangrijkste ervaring, die ontbreekt in de evaluatie, dat een jongereninloop zich niet leent als instrument voor de ontwikkeling van sociaal-pedagogisch c.q. preventief beleid. Hierbij moet worden gedacht aan:

 • alcohol- en drugspreventie
 • huiswerkbegeleiding
 • budgetbeheer
 • bespreekbaarheid van zorgelijke thuissituaties
 • voorkoming voortijdig schooluitval
 • etc.

De ervaring en kennis is bij Stichting Streetcornerwork aanwezig om de geleiding hiernaartoe te verzorgen. Ook de wijkagent kan hierin een rol spelen. Stichting Clup kan, met maatschappelijk partners zoals GGD, SMD en Brijderstichting, zorgdragen voor uitvoeringsprogramma’s.

Op basis van de opgedane ervaringen is vooruitgekeken naar de toekomst en is een plan opgesteld om een impuls aan de leefbaarheid van de buurt rondom wijkpark De Driegang te geven. Dit plan geeft vorm en inhoud aan het wijkgericht werken zoals we dat in Purmerend voor ogen hebben. Leefbaarheid als kernthema, integraal van aanpak en met grote betrokkenheid van de wijkbewoners zelf. Met het Impuls aan de Buurtleefbaarheid zijn vele gemeentelijke afdelingen (WMO, Wijkmanagement, Stedelijk Beheer en Uitvoering) gebaat omdat er een integrale aanpak wordt voorgestaan.  Ook bewoners, corporaties en andere maatschappelijke organisaties hebben hier ook baat bij.

Daarbij zou dit plan geprezen moeten worden omdat het is ontwikkeld en volledig wordt gedragen door zowel bewonersorganisaties (Wijkkerngroep Purmer-Zuid, Spiegelgroep Bewoners en Projectgroep De Driegang Leuk) als  professionele uitvoeringsorganisaties (Clup Welzijn en Streetcornerwork). Het plan voorziet erin om ook andere organisaties te vinden en te binden zoals bijvoorbeeld woningcorporaties, Spurd, Brijder, GGD, SMD, onderwijs, kinderopvang etc).

Wij vragen het raadsforum Samenleving steun om het plan uit te mogen voeren.

Met vriendelijke groet,

Wijkkerngroep Purmer-Zuid

Spiegelgroep Bewoners

Projectgroep De Driegang Leuk

Stichting Clup Welzijn

Stichting Streetcornerwork Purmerend

Welzijn artikelen