HomeNieuwsAlgemeen BestuurPurmerend werkt tekort van bijna 5 miljoen voor 2019 bijna weg

Purmerend werkt tekort van bijna 5 miljoen voor 2019 bijna weg

Raadszaal2HA
Purmerend vernam in januari dat de gemeente  onverwacht een forse bedrag minder uitgekeerd kreeg van het Rijk uit het gemeentefonds. Ook de kosten voor de uitvoering van de Wmo gaan aanzienlijk omhoog door een tariefstijging voor hulp bij het huishouden en een toename van het aantal inwoners dat daar gebruik van maakt.
Ook is duidelijk geworden dat de gemeente rekening moet houden met een stijging van de werkgeverlasten (cao en pensioenpremies). Tevens laat de vastgestelde kadernota van de GGD een hogere loon- en prijsontwikkeling zien dan in de begroting is geraamd. In totaal ontstaat er zo een meerjarig tekort van bijna vijf miljoen euro.
Bijgestelde begroting 2019
Het college heeft de begroting 2019 onder de loep genomen en kritisch gekeken naar alle posten en waar van kan worden aangenomen dat ingrepen daarin voor de inwoners van de stad geen (grote) gevolgen heeft.
Met het vaststellen van de bijstelling begroting 2019 wordt het begrotingssaldo van 2019 me t€ 4.408.000 verbeterd. Daardoor gaat het begrotingssaldo 2019 van € 4.672.000 nadelig naar € 264.000 nadelig. In die bijstelling zijn ook meerjarige effecten opgenomen.
Meerjarenbegroting 2020-2023
Om een structureel sluitende meerjarenbegroting te krijgen zijn er voor 2020 en latere jaren nog aanvullende maatregelen nodig. Deze worden op een later moment aan de raad voorgelegd. Gevreesd moet worden dat extra lastenverzwaring voor de inwoners onvermijdelijk zullen zijn.
Besluitvormingsproces van de raad
In de commissievergadering Algemene Zaken van 20 juni werd de Kaderbrief besproken. In de raadsvergadering van 26 juni wordt het definitieve besluit genomen.
Het gehele voorstel om de begroting bij te stellen vindt door aan te klikken hier.

foto Stadspartij

Algemeen Bestuur artikelen