HomeNieuwsWelzijnPurmerend treuzelt met Combinatiefuncties

Purmerend treuzelt met Combinatiefuncties

sport.jpg
Combinatiefuncties zijn een nieuw fenomeen vanuit de Impuls Brede scholen, sport en cultuur, opgesteld door de ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De impuls moet bruggen bouwen tussen onderwijs, sport, cultuur, kinderopvang en welzijn. Ook Purmerend komt in aanmerking voor subsidie voor de introductie van deze functies.

"Het is echter onduidelijk of het college van B&W zijn kansen hierop wel tijdig heeft gepakt," zegt de Stadspartij. De Stadspartij heeft hierover schriftelijke raadsvragen gesteld aan het college van B&W. Deze schriftelijke vragen zijn aan het slot van dit bericht toegevoegd. De inzet van combinatiefunctionarissen richt zich op begeleiding van jonge kinderen en jongeren op wijkniveau.
Eén van de landelijke doelstellingen is het versterken van de sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sport voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk.

Wat is een combinatiefunctie?
Een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever en werk uitvoert dat minimaal 2 werkvelden/sectoren beslaat
Het werk van de combinatiefunctionaris in gericht op de sportende jeugd. Bij een vereniging kan de persoon de functie van trainer, jeugdcoördinator of verenigingsmanager bekleden. Dit werk zal de combinatiefunctionaris combineren met werk als sportbuurtwerker, vakleerkracht in het basis of voortgezet onderwijs of Brede school coördinator.

Aan het college van Burgemeester en
Wethouders van
Purmerend

Purmerend, 9 november 2008

Onderwerp: Schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad over Verklaring Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur

Geacht college,

Op 28 oktober 2008 stuurde wethouder Mona Keijzer de raad een memo betreffende Combifuncties in het kader van de Impuls Brede Scholen enz. Purmerend komt in aanmerking voor subsidie in de 2e tranche van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur, welke ingaat in 2009. Wethouder Keijzer eindigt haar memo dat er voor Purmerend geen dekking is te vinden in bestaande gemeentelijke middelen. Daarom ziet zij vooralsnog voor Purmerend geen mogelijkheden om mee te doen aan deze impulsregeling.

De PvdA diende op 30 oktober in de gemeenteraad hieromtrent een motie in die juist wel deelname en een tijdige inschrijving beoogt. Door deze motie kwam de fractie van de Stadspartij er pas achter dat er een brief is van de projectleiding Impuls brede scholen, sport en cultuur en dat er dead lines bestaan t.a.v. de inschrijving.

De Stadspartij vroeg op 30 oktober 2008 om toezending van deze brief. De Stadspartij ontving deze brief, na enig aandringen, op 6 november 2008. De memo, de motie van de PvdA en de brief leiden ons tot de volgende vragen.

 1. Waarom maakte wethouder Keijzer in haar memo aan de raad van 28 oktober, geen gewag van de brief van de projectleiding Impuls Brede Scholen?
 2. Hoe kon het gebeuren dat de brief van de projectleiding van 16 september 2008 (ingeschreven op 17 september) pas op 28 oktober 2008 tot een memo aan de raad leidde?
 3. Waarom werd verzuimd om in de memo aan de raad, de in de brief genoemde dead lines te vermelden van respectievelijk 1 oktober 2008 (intentieverklaring) en 8 november 2008 (daadwerkelijke verklaring van deelname)?
 4. In de brief wordt de datum van 1 oktober 2008 genoemd waarvóór de gemeente aan de projectieding kenbaar moest maken of de intentie bestaat om deel te nemen aan het project. Is er tijdig contact gezocht met de projectleidin.
  Is die intentieverklaring tijdig afgegeven. Zoniet wanneer wel en was deze nog tijdig?
 5. In de brief wordt gevraagd de gemeentelijke verklaring voor 8 november 2008 getekend te hebben. De motie van de PvdA verwees met name hiernaar.
  Heeft de gemeente nu ingeschreven voor dit project?
  Hoe is het overleg met de projectleider van het project verlopen over een later tijdstip van instappen?
 6.  Hoe is het mogelijk dat de PvdA nog voor de andere partijen wel beschikte over de informatie c.q. de brief van 16 september 2008?
Heeft er wellicht tussentijds overleg (voor 30 oktober) plaatsgevonden tussen de wethouder en de PvdA fractie? Zo ja, wanneer was dat? Is er in dat overleg meer afgesproken, bijvoorbeeld dat de gemeente alsnog voor 8 november (n.a.v. motie PvdA) een positieve intentie afgeeft en tegelijkertijd Spurd opdracht geeft het idee verder uit te werken?

De wijze waarop het college de motie van de PvdA in de raadsvergadering van 30 oktober 2008 overnam deed namelijk die indruk ontstaan.

Met vriendelijke groet,

Ernst Ankersmit
Stadspartij P93

Welzijn artikelen