HomeNieuwsAlgemeen BestuurProvincie positief over herindeling Beemster en Purmerend

Provincie positief over herindeling Beemster en Purmerend

BeemPurm
Op weg naar fusie foto Stadspartij
De provincie Noord-Holland steunt het herindelingsadvies van de gemeenten Beemster en Purmerend.
Gedeputeerde Staten hebben een concept-zienswijze vastgesteld waarin het college aangeeft vertrouwen te hebben in de nieuwe gemeente Purmerend die straks voldoende ambtelijke én bestuurlijke capaciteit heeft om haar maatschappelijke opgaven efficiënt en effectief op te pakken.
Op 27 februari 2020 hebben de raden van de gemeenten Beemster en Purmerend een herindelingsadvies voor hun beide gemeenten vastgesteld. De provincie Noord-Holland moet op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) het herindelingsadvies en een zienswijze toesturen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De concept-zienswijze is nu vastgesteld.
Sinds 2014 werkt Beemster al ambtelijk samen met Purmerend. In 2018 startten de gemeenten Beemster en Purmerend het herindelingsproces. Het herindelingsadvies is door de twee gemeenteraden in meerderheid aanvaard. De provincie Noord-Holland beoordeelt voorgestelde samenvoeging van beide gemeenten per januari 2022 als positief.
De twee gemeenten hebben een intensief proces doorlopen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. De provincie geeft in haar zienswijze aan dat de nieuwe gemeente Purmerend een essentiële bijdrage kan leveren aan het oppakken van regionale opgaven én voldoende rekening kan houden met de unieke kenmerken van zowel Beemster als Purmerend met een dorpskern-, wijken buurtgerichte aanpak.
Definitieve zienswijze
De Statencommissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB) bespreekt het herindelingsadvies en de concept-zienswijze op 15 juni. Nadat Gedeputeerde Staten eind juni de definitieve zienswijze hebben vastgesteld, wordt deze samen met het herindelingsadvies verstuurd naar de minister van BZK.

Algemeen Bestuur artikelen