HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningProvincie aan de slag met actieplan weidevogels

Provincie aan de slag met actieplan weidevogels

Weidegebied
foto Stadspartij

De populatie weidevogels in Noord-Holland neemt al decennialang af. Om deze afname te stoppen heeft de provincie een 10-stappenplan opgesteld: het actieplan weidevogels.

De acties, die in sommige gevallen al zijn uitgevoerd, lopen uiteen: van het afronden van het Natuurnetwerk Nederland tot het mogelijk maken van kennisdeling tussen experts en het beheer van natuurlijke vijanden van de weidevogels. Provinciale Staten hadden om het actieplan gevraagd door middel van een motie.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Weidevogels horen bij Noord-Holland, maar hebben het moeilijk. Met dit actieplan vol concrete acties zetten we alles op alles om ze voor Noord-Holland te behouden. Samen met de vele vrijwilligers, boeren en terreinbeheerders.”

Vernatting en kruidenrijk gras

Weidevogels leven in natte gebieden en zoeken naar voedsel en broeden in kruidenrijk gras. Vernatting van graslanden helpt de populatie en is belangrijk voor andere uitdagingen waarvoor we staan zoals bodemdaling en de aanpassingen die we moeten doen vanwege klimaatverandering.

De provincie stimuleert het maken van zogeheten plasdras-plekken. Hierbij wordt water uit de sloot op het weiland gepompt, waardoor deze onder water komt te staan. In deze gebieden ontstaan echter soms ook problemen met fosfaat dat in het water terechtkomt. Uit onderzoek dat samen met waterschappen en agrarische collectieven is uitgevoerd, zijn aanbevelingen voortgekomen om de bodem- en waterkwaliteit te behouden.

Agrariërs en natuurbeheerders

Agrariërs en particuliere natuurbeheerders spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van de huidige aantallen weidevogels. Er is onder hen grote bereidheid om de beste omstandigheden voor deze vogels te creëren, alleen ontbreekt het bij hen soms aan concrete handvatten. Daarom wil de provincie inzetten op meer kennisdeling.

Bijvoorbeeld kennisdeling over predatiebeheer. Vogelbescherming Nederland is in samenwerking met partners een langdurig onderzoek gestart naar predatiebeheer. De provincie draagt financieel bij aan dit onderzoek. De nieuwe inzichten die dit onderzoek opleveren worden gedeeld met Agrariërs en natuurbeheerders.

Alle 10 acties zijn terug te lezen op de pagina Natuurbeheer.

Ruimtelijke Ordening artikelen