HomeNieuwsWelzijnProjectgroep De Driegang Leuk boos op college

Projectgroep De Driegang Leuk boos op college

park de driegang (5).jpg
Projectgroep De Driegang Leuk heeft in een brief aan alle Purmerendse raadsfracties scherpe kritiek geuit op de wijze waarop de groep wordt behandeld door het college.
In het bijzonder wordt wethouder Berent Daan (sociaal-cultureel werk) verweten merkbaar niet welgevallig tegenover de projectgroep te staan. De brief van de projectgroep spreekt voor zichzelf.  

Purmerend, 17 april 2008

Aan de Gemeenteraad van Purmerend,

Op 30 november 2006 heeft uw Raad besloten om het burgerinitiatief "inzake hangjongeren in de Purmer-Zuid" positief tegemoet te treden en het College verzocht het voorstel uit te werken. Daarbij heeft uw Raad nadrukkelijk aangegeven dat bij de uitwerking de Projectgroep De Driegang Leuk zou moeten worden betrokken.

Helaas is de Projectgroep niet op die wijze betrokken geworden bij de uitwerking, zoals deze uw Raad en ons voor ogen stond ten tijde van de behandeling in uw Raad, van het burgerinitiatief.

De uitwerking heeft uiteindelijk vorm gekregen door middel van een experiment met een jongereninloop. Dit experiment loopt binnenkort af.

Het is u bekend dat de Projectgroep een positief-kritisch grondhouding heeft t.a.v. het burgerinitiatief. De Projectgroep wordt gevoed door geluiden vanuit de wijksamenleving. De ernstig negatieve ervaringen met een eerdere jongerenopvang in het wijkpark zijn aanleiding geweest, voor de toenmalige wethouders A.W. Boer en L. Wiedemeijer, om de Projectgroep De Driegang Leuk te initiëren.

Uw Raad heeft, vanwege deze negatieve ervaringen, wethouder Daan opgeroepen de Projectgroep te betrekken en samen te werken zodat deze situatie zich niet zouden herhalen.

Gedurende het proces is bij ons de indruk ontstaan dat een kritische houding de verantwoordelijk wethouder, de heer B. Daan, niet erg welgevallig was.

Concreet:

  1. tijdens voorbereidende vergaderingen werd ons onverwacht het woord ontnomen, in tegenstelling tot andere betrokkenen, zonder dat er vooraf afspraken waren gemaakt over de vergaderorde;
  2. de wethouder kwam zonder enig bericht niet meer opdagen op eerder afgesproken vergaderingen;
  3. plotsklaps was er voor de Projectgroep geen plaats meer in het proces van uitwerking en werd een Spiegelgroep Bewoners gevormd om als klankbord te dienen;
  4. de kritische geluiden die wijkbewoners op de officiële bewonersinformatieavond uitten, ten aanzien van het plan, werden genegeerd en omgebogen in een PR stuntachtig positief verhaal;
  5. een verslag van deze bewonersinformatieavond, zoals gebruikelijk bij bewonersinformatie avonden, is bewust niet gemaakt of geopenbaard;
  6. informatie (zoals bijvoorbeeld een plan van aanpak en prestatieafspraken met Clup Welzijn en Streetcornerwork) zijn zowel de Projectgroep als de Spiegelgroep Bewoners stelselmatig onthouden;
  7. op 16 april jl., ’s avonds, krijgt de Spiegelgroep Bewoners te horen dat er op 17 april ‘s morgens door de Gemeente besloten zal gaan worden dat het project wordt voortgezet zonder dat daar enige evaluatie met de Spiegelgroep Bewoners of de Projectgroep aan ten grondslag heeft gelegen. Evenmin zijn direct omwonenden op de hoogte gesteld.

Deze vorm van, in onze ogen, bestuurlijke arrogantie past niet bij een bestuursaanpak van een stad die "van groei naar bloei" wil komen. In uw Kadernota wordt dit thema vertaald als verbetering van de kwaliteit van de directe leefomgeving van de Purmerenders. Schoon, heel en veilig. Dit is precies wat de Projectgroep ook beoogt.

In het Burgerjaarverslag stelt het Gemeentebestuur dat ze graag in interactie wil zijn met de burger als  "ervaringsdeskundigen". Maar schijnbaar mogen deze ervaringsdeskundigen alleen maar een geluid laten horen dat binnen de stadhuismuren als muziek in de oren klinkt.

De Spiegelgroep Bewoners heeft een inhoudelijke evaluatie opgesteld. Deze is als bijlage toegevoegd bij de evaluatie die Clup Welzijn en Streetcornerwork hebben opgesteld voor de wethouder en is inmiddels in het bezit van de wethouder.

De Projectgroep is van mening dat u als Raad recht heeft op een procesevaluatie vanuit haar ervaringen en signalen die ons bereikt hebben. Deze evaluatie treft u bijgaand aan.

De input die de Projectgroep hiervoor heeft gekregen is afkomstig van bewoners en jongeren uit de wijk, de Spiegelgroep Bewoners, de Kerngroep Purmer-Zuid en de bewonerscommissies van de 4 seniorencomplexen die direct aan het wijkpark De Driegang liggen.  

Tenslotte willen wij benadrukken dat ook wij van mening zijn dat jongeren deel uitmaken van onze wijksamenleving en recht hebben op hun plek daarin. Andersom moeten beleidsmakers zich realiseren dat in een compacte wijksamenleving, waarin we spaarzame m2 met elkaar moeten delen, een integrale aanpak noodzakelijk is en niet slechts van uit één focus gewerkt kan worden. 

De Projectgroep is te allen tijde bereid (evenals overigens de leden van de Spiegelgroep Bewoners en de leden van de Kerngroep Purmer-Zuid) met u van gedachten te wisselen over het burgerinitiatief hangjongeren Purmer-Zuid en het daaruit voortgekomen experiment "Ruimte voor jongeren".

Met vriendelijke groet,

Projectgroep De Driegang Leuk

L. van Essen

J. Heijnen

E. Goldsteen

Bron: Projectgroep Driegang Leuk

Welzijn artikelen