HomeNieuwsAlgemeen BestuurPijnlijke keuzes nodig om Purmerends huishoudboekje op orde te brengen

Pijnlijke keuzes nodig om Purmerends huishoudboekje op orde te brengen

progbegr20112014
Op vrijdag 17 september presenteerde het college van B&W  de conceptbegroting 2011-2014 aan de gemeenteraad. In de begroting staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen en waarvan dat wordt betaald.
De gemeentelijke kas is leeg. De jaarlijkse tekorten lopen – bij ongewijzigd beleid – op tot ruim 8 miljoen in 2014. Oorzaak daarvoor is vooral dat er veel minder geld van het Rijk binnenkomt. Door in te grijpen in de gemeentelijke uitgaven en de tarieven te verhogen, wil het college het huishoudboekje op orde houden. Dat vergt uiteraard pijnlijke keuzes die elke Purmerender zullen raken. Daarbij is getracht de stijging van gemeentelijke lasten te beperken en de voorzieningen zoveel mogelijk te behouden.

Oorzaken
De financiële zorgen van de gemeente Purmerend zijn snel opgelopen. De gemeente  krijgt de komende jaren veel minder geld van het Rijk. De korting op de rijksbijdrage drukt zwaar op de gemeentelijke begroting. Maar er zijn meer problemen. Zo nemen de kosten voor de bijstand en de WMO toe en blijft dividend van de Stadsverwarming voorlopig uit. Al met al staat Purmerend voor de grootste bezuinigingsopgave in haar geschiedenis.

Maatregelen
Het college stelt een pakket aan maatregelen voor dat ertoe leidt dat de komende jaren structureel ruim 9 miljoen op jaarbasis wordt bezuinigd. Waar moet dat geld vandaan komen? De maatregelen richten zich op vijf terreinen: de gemeentelijke organisatie (31%), kostendekkende tarieven (24%), stadsverwarming (5%), het voorzieningenniveau (21%), belastingen (12%) en overige efficiencymaatregelen (7%).

Gemeentelijke organisatie verkleinen
Veruit de grootste bezuiniging richt zich op het gemeentelijk apparaat. Door terug te gaan naar de gemeentelijke kerntaken kan de kwaliteit van dienstverlening worden behouden tegen lagere kosten. Er moet anders gewerkt worden maar ook worden er taken uitbesteed en afgestoten waardoor er de komende 4 jaar 50 tot 100 arbeidsplaatsen bij de gemeente verdwijnen.

Voorzieningenniveau beperken
Hoewel is ingezet op het zoveel mogelijk in stand houden van voorzieningen, is ook hier een ingreep onvermijdelijk. In totaal zal, vanaf 2013, jaarlijks 1,2 miljoen minder worden uitgegeven aan subsidies. Op de WMO wordt 500.000 euro bezuinigd, vooral door het proces rond de aanvraag te versimpelen en het gebruik te verminderen. Maar ook wordt aan zaken als het onderhoud van de openbare ruimte minder geld uigegeven.

Inkomsten verhogen
Daarnaast worden de kosten, bijvoorbeeld voor het ophalen van huisvuil en de riolering, volledig doorberekend in de tarieven. Dit zorgt ervoor dat de tarieven meer stijgen dan vorig jaar was voorzien. Ook de belastingen gaan omhoog. De OZB stijgt in 2011 niet extra, vanaf 2012 stijgt deze met 3% per jaar bovenop de inflatiecorrectie. De gemeente Purmerend verwacht hiermee op een gemiddeld niveau te blijven ten opzichte van andere gemeenten als het gaat om de hoogte van gemeentelijke lasten.

Daadkracht
Met de voorgenomen bezuinigingen neemt het college geen halve maatregelen. Het college anticipeert op komende rijksbezuinigingen en kijkt vooruit naar andere mogelijke tegenvallers. Liever nu fors ingrijpen dan afwachten en elk jaar opnieuw ’tegenvallers’ inboeken. Veel gemeenten kiezen ervoor de pijn uit te stellen, het Purmerends college kiest voor een toekomstbestendig plan. De keuzes zijn pijnlijk maar nodig om Purmerend financieel gezond te houden.

Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad te beslissen over de begroting. Zij bespreekt de voorstellen op 3 en 4 november aanstaande.

Bron:persbericht gemeente Purmerend

Algemeen Bestuur artikelen