HomeNieuwsWelzijnOverzicht verleende subsidies en sponsoring evenementen 2017

Overzicht verleende subsidies en sponsoring evenementen 2017

kerstinhetparkMarieLouiseVerhoeven1
Portefeuillehouder Don Bijl heeft volgens afspraak met de Raad een overzicht verstrekt van de verleende subsidies en sponsoring aan evenementen in 2017. Jaarlijks zal de Raad deze informatie ontvangen in januari over het afgelopen jaar. Momenteel wordt onderzocht hoe de informatie overzichtelijk gepresenteerd kan worden in het subsidieregister op de website. 
Zoals in de evenementenvisie is vastgesteld hebben evenementen een grote invloed op de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad. In Purmerend speelt met name sociale cohesie een belangrijke rol, veelal worden evenementen georganiseerd door vrijwilligers uit de stad. Denk bijvoorbeeld aan Kerst in het Park, 50 jaar Wheermolen en de Poortersfeesten. Daarnaast hebben evenementen economische effecten en een toeristisch/recreatieve dimensie. 
De gemeente Purmerend stelt zich faciliterend op richting evenementenorganisatoren. Waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen commerciële en niet-commerciële evenementen. Dit onderscheid is van belang omdat dit de basis vormt waarop facilitaire ondersteuning wordt geboden en kosten worden berekend. Dit onderscheid is als volgt vastgelegd in beleidsregels evenementen:
  • commercieel evenement: evenement met de doelstelling winst te behalen, bedrijfsmatig van aard, mede ontplooid door commerciële bedrijven, tot een commercieel evenement worden tevens promotionele activiteiten gerekend;
  • niet-commercieel evenement; evenement zonder winstoogmerk, niet bedrijfsmatig van aard.
Financiële ondersteuning
Evenementen kunnen aanspraak maken op financiële ondersteuning bij de gemeente. Hiervoor zijn diverse budgetten beschikbaar:
  • Evenementenbudget indien het een nieuw evenement betreft dat iets toevoegt aan het totaal aanbod. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen commercieel en niet-commercieel;
  • Cultuurbudget indien het evenement een bijzonder en uitsluitend cultureel karakter heeft;
  • Wijkbudget indien er sprake is van een kleinschalig wijk- of straatevenement.
Niet doorberekenen van kosten
Niet-commerciële evenementen worden vanuit de gemeente ondersteund met het leveren van containers, dranghekken, verkeersborden, verwijdering van meubilair in de openbare ruimte en in sommige gevallen schoonmaak. 
In totaal gaat het gemiddeld om de ondersteuning van 15 jaarlijks terugkerende evenementen.  Periodiek worden Purmerend onder Stoom (eens in de vijf jaar) en de Poortersfeesten (eens in de drie jaar) georganiseerd, waarvoor de gemeente ook inzet pleegt. De inzet loopt uiteen van het leveren van 4 containers of een kar met dranghekken tot de inzet van alle bovengenoemde materialen.
Overzicht bestedingen evenementen 2017 Exclusief de bijdrage vanuit het wijkbudget
Purmerend wenst elkaar € 10.000,00
Evenementenbudget
Dodenherdenking € 7.000,00
Representatiebudget bestuur

Foodiefest € 3.500,00
Evenementenbudget

Luilak € 17.000,00
Cultuurbudget
Reuring € 215.000,00
Cultuurbudget Sponsoring €199.000,00, Subsidie €16.000,00
Duurzaamheidsmarkt € 7.000,00
Eenmalige bijdrage budget duurzaamheid
Nazomerfeestweek Incl. Sinterklaasintocht € 48.000,00
Cultuurbudget
Marktstadrun
Harddraverij € 500,00
Cultuurbudget
Kerst in het park € 10.000,00
Cultuurbudget €6.750,00, Evenementenbudget €3.250,00
2x Purmerend open podium € 2.000,00
Evenementenbudget
Theatrale wandeltocht 100 jaar droge voeten € 2.500,00
Evenementenbudget

fotocollage kerst in het park: Marie-Louise Verhoeven

Welzijn artikelen