HomeNieuwsMilieuOnderzoeksvragen Stadsverwarming gebundeld door college

Onderzoeksvragen Stadsverwarming gebundeld door college

Stadsverwarming
foto Stadspartij-BPP


Het afgelopen jaar is in de gemeenteraad gesproken over de lekkage in de ketels bij Stadsverwarming Purmerend (SVP) en de gevolgen daarvan voor het bedrijf en de gemeente. SVP heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om de ketels te repareren en weer in bedrijf te nemen. Afgelopen december 2023 is de laatste ketel weer in gebruik genomen en daarmee is het jaar 2023 dat in het teken stond van het oplossen van deze problemen, tot een einde gekomen. Vanwege het grote financiële en publieke belang van het bedrijf SVP is de raad op 2 november geïnformeerd over het voornemen van het college om een onderzoek naar de omgang met de technische problemen in te stellen.

Op 15 december is het raadsvoorstel over de onderwerpen van het onderzoek ter advisering besproken in de  raadscommissie Algemeen.
Die onderwerpen zijn het handelen van de organisatie van SVP als reactie op de lekkage van de ketels én hoe de wijze van besturen rondom de ontstane problemen is verlopen.

Op 21 december heeft de raad met het voorstel ingestemd. Bij de behandeling is toegezegd om de onderzoeksvragen meningsvormend te bespreken in de commissie Algemeen.

Wethouder Coen Lageveen heeft in een memo de voorgenomen vragen van het college gebundeld. Deze worden besproken, namens het college, met de commissie op 21 maart.

Het onderzoek nader belicht in het memo

In een warmte-installatie zoals die van SVP bestaan er risico’s op technische problemen die kunnen optreden, zoals nu is gebeurd. Vanwege de verbondenheid met het bedrijf en het publieke belang voor de gemeente betekent dat wel een forse financiële tegenvaller. Vanuit dat publieke en financiële belang is er voldoende aanleiding om het ontstaan van en de reactie op de technische problemen te onderzoeken.

Daarbij wordt gehandeld vanuit vertrouwen en is het de bedoeling om te leren van het jaar 2023 bij SVP. Met het uitvoeren van het onderzoek ontstaat er meer beeld over het handelen van SVP rondom de technische problemen. De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en de resultaten.

 • Het door het college voorgenomen onderzoek naar SVP bestaat uit vier onderdelen: een overzicht van het verloop van de technische problemen,

 • de risico-inventarisatie en de informatievoorziening daarover,

 • hoe de organisatie van SVP heeft gehandeld in reactie op de problemen en

 • welke lessen of verbeterpunten er zijn ten aanzien van de organisatie of het management.

Met de SVP en de RvC is gesproken over het onderzoek en de uitvoerbaarheid daarvan. Na de bespreking in de commissie Algemeen treedt het college opnieuw met hen in overleg om kennis te geven van de onderzoeksvragen die zijn gesteld en om overige (werk)afspraken te maken (waaronder afspraken over de termijn waarbinnen het onderzoek wordt uitgevoerd). Zodra het college een geschikte partij heeft gevonden en de doorlooptijd van het onderzoek bekend is informeren wij u opnieuw.

De onderzoeksvragen

 1. Hoe heeft het proces rondom het constateren en oplossen van de technische problemen in het jaar 2023 eruit gezien?

  a. Hoe heeft het ontstaan én het oplossen van de technische problemen er in het jaar 2023 uitgezien?

  b. Zijn er signalen geweest op basis waarvan de technische problemen eerder te voorzien waren?

  c. Hoe is de manier waarop SVP heeft gehandeld in reactie op de uitval geweest en welke lessen zijn er daarover te leren?

 2. Hoe is het risicomanagement van SVP georganiseerd?

  a. Welke belangrijkste operationele risico’s zijn denkbaar in de technische installatie van SVP en hoe worden deze (opgevangen en afgezwakt) gemitigeerd?

 3. Hoe is richting de aandeelhouder gehandeld in reactie op de technische problemen?

  a. Hoe is de onderlinge informatievoorziening geweest tussen de directie, de raad van commissarissen en de (vertegenwoordiger van de) aandeelhouder?

  b. Hoe zijn of worden de (operationele) risico’s voor de gemeente als aandeelhouder onder de aandacht gebracht?

 4. Welke leerpunten, aanbevelingen en concrete acties zijn er voor SVP en de aandeelhouder?

  a. Welke aanpassingen zijn er naar aanleiding van dit voorval doorgevoerd om herhaling te voorkomen?

  b. Welke leerpunten zijn er voor de organisatie van SVP (o.a. directie, RvC) naar aanleiding van de technische problemen?

  c. Op welke onderdelen zijn de bestaande controleprocessen aangescherpt of nieuwe opgetuigd om meer grip te krijgen op toekomstige operationele risico’s?

  d. Zijn de bestaande (wijze van besturen) governance-structuren toereikend genoeg voor een goede informatievoorziening richting de aandeelhouder?

Vervolg

Deze vragen vormen het onderzoek naar de omgang van SVP met de technische problemen. Dat onderzoek staat los van het samenspel tussen college en raad. Daaronder vallen de onderlinge informatievoorziening en de afspraken en verwachtingen rondom bevoegdheden en taken. Over deze publiekrechtelijke verhoudingen vindt in het najaar het gesprek tussen college en de raad plaats. Omdat het gaat om een grote deelneming met de nodige betekenis voor de gemeente is het handelen van het college vanuit de rol als aandeelhouder daar onderdeel van. Daaronder valt ook de informatievoorziening vanuit het college richting de raad rondom de technische problemen, als mogelijke verbeterpunten in het onderlinge samenspel in het geval van calamiteiten.

Milieu artikelen