HomeNieuwsVerkeer en VervoerNS en gemeente Purmerend worden het eens over grondaankoop voor parkeerterrein Stationsweg

NS en gemeente Purmerend worden het eens over grondaankoop voor parkeerterrein Stationsweg

StationPend
De plannen van het college om een perceel grond gelegen aan het eind van de Stationsstraat van NS-Vastgoed B.V. (verder: NS) aan te kopen en in te richten als parkeerterrein zijn geslaagd.

In een bericht aan de gemeenteraad laat wethouder Tijmstra dit weten.

Uitwerken ontwerp
De bestemming van de locatie is al passend voor de functie parkeren. Inmiddels is er een voorlopig ontwerp gemaakt om het terrein zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten en ruimte te houden voor groen en een goede hemelwater opvang en – afvoer.
Bomen en herplant
In dit plan is rekening gehouden met de bomen. Het niet nodig om bomen te kappen die onderdeel uitmaken van het Cramwinckelplantsoen. Deze bomen zijn in het kader van dit project wel extra getoetst. Hieruit blijkt dat een aantal van de bomen (populieren) wel in het laatste stadium komen van hun levensduur voordat ze uiteindelijk vanuit regulier beheer moeten wijken omwille van veiligheid en om ruimte te maken voor andere bomen. Dit zal te zijner tijd in het reguliere groenbeheer worden opgepakt en maakt geen onderdeel uit van dit project.

Voor de aanleg van het parkeerterrein is het wel nodig om een aantal bomen te kappen aan de zijde van het ns-terrein. In het ontwerp wordt rekening gehouden met herplant ter compensatie van deze bomen. De plannen zijn nog in een ontwerpfase en worden nu verder uitgewerkt. Wel zal vanwege de lange doorlooptijd in de procedure al vooruitlopend op de definitieve inrichting de kapvergunning procedure gestart moeten worden. De feitelijke kap van de bomen vindt pas plaats als het ontwerp definitief is. Bij het ontwerp moet ook rekening gehouden worden met het recht van overpad dat rust op het terrein omwille van de bereikbaarheid van het transformatorgebouw van ProRail dat tegen het spoor aanligt.

Verkenning verbeteren inrichting Stationsweg
In het ontwerp kan het laatste deel van de Stationsweg goed betrokken worden als onderdeel van het parkeerterrein zodat bij de inrichting de ruimte optimaal wordt benut. De Stationsweg is een smalle 30 kilometer weg waar ook langs geparkeerd wordt. Dit laat niet veel ruimte voor auto’s om elkaar te passeren. Ook de parkeerplaatsen bij de kantoren moeten goed bereikbaar blijven. Een goede weginrichting met duidelijke parkeervakken kan mogelijke parkeerproblemen ondervangen. Daar wordt nu over nagedacht.
Planning
De werkplanning gaat uit van oplevering eerste kwartaal 2020. Onderdelen die hierop nog invloed kunnen hebben, zijn met name de vergunning procedures, de afstemming met en de uitvoering van de nuts partijen en onvoorziene (weers- )omstandigheden in de uitvoering van het werk.

foto Stadspartij

Verkeer en Vervoer artikelen