HomeNieuwsSociale ZakenNota gezondheidsbeleid 2008-2011 toch nog dit jaar vastgesteld

Nota gezondheidsbeleid 2008-2011 toch nog dit jaar vastgesteld

 papierberg.jpgDe Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) draagt gemeenten op elke vier jaren een nota gemeentelijk volksgezondheidbeleid vast te stellen. Voor de gemeente Purmerend gebeurt dat nu voor de tweede keer:  de periode 2004-2007 wordt nu opgevolgd door de periode 2008-2011. De nota levert een kader voor gemeentelijk gezondheidsbeleid in brede zin en in regionaal verband.

 

 

Afstemming
Het gezondheidsbeleid staat niet op zich. Er wordt afstemming met en aansluiting bij andere beleidsterreinen nagestreefd. Gezien de verwevenheid van de WCPV en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wordt bij de totstandkoming van de nota gezondheidsbeleid nadrukkelijk afstemming met het Wmo-beleidsplan gezocht. De strategische zorgvisie die binnenkort vastgesteld zal worden vormt ook het vertrekpunt voor deze nota.  Met andere gemeentelijke afdelingen wordt afstemming gezocht in verband met facetbeleid.

 

Regionaal en Lokaal
Ook deze keer is gekozen voor de constructie van een gezondheidsnota met een regionaal en een lokaal deel. In het regionaal deel zijn de gemeenschappelijke thema’s en speerpunten voor gezondheidsbeleid benoemd waaraan in de gezamenlijkheid van negen gemeenten gewerkt gaat worden. Het lokale deel bevat thema’s en speerpunten die specifiek betrekking hebben op de eigen gemeente.  

De prioriteiten die het uitgangspunt vormen voor het regionale deel zijn tijdens een bijeenkomst medio 2007 met de belangrijkste partijen op het gebied van gezondheid besproken. Hun opmerkingen zijn verwerkt in de versie van het gezondheidsbeleid die door de portefeuillehouders volksgezondheid eind maart 2008 is aangemerkt als het regionale deel. Een conceptversie van het lokale deel zal in een brede bijeenkomst eind augustus met lokale partijen besproken worden.   

Procedure
Op grond van de WCPV is het vaststellen van gemeentelijk gezondheidsbeleid een raadsaangelegenheid. Dat houdt in dat na de consultatie van lokale belangenorganisaties en politieke partijen (eind augustus) behandeling in het college van B&W plaatsvindt en uiteindelijk vaststelling in de Raad (eind november). De nota gezondheidsbeleid stond eerder in de planning maar mede in verband met capaciteitsgebrek wordt de nota nu aan het einde van dit jaar aan de Purmerendse gemeenteraad aangeboden.

 

Bron: memo wethouder Keijzer (coordinatie Wmo)

Sociale Zaken artikelen