HomeNieuwsMilieuNegatief advies college aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over...

Negatief advies college aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het gas Winningsplan Middelie 2022

NAM wil doorgaan met winning en verhogen gaswinning


De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) wint gas uit het gasveld Middelie. Dit gasveld strekt zich uit over de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam, Koggenland, Alkmaar en Dijk en Waard. De productie is gestart in 1975 en de laatste geldende instemming voor gaswinning dateert uit 2014.
De NAM heeft een nieuw Winningsplan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (ministerie). Met dit Winningsplan verzoekt de NAM om de reeds bestaande instemming van 2029 te verlengen tot 2039. Ook betreft het een verzoek om meer gas te winnen uit het veld.

College Purmerend adviseert negatief over verdere gaswinning

Het college heeft besloten het ministerie te adviseren om niet in te stemmen met een langere en intensievere gaswinning zoals beschreven in het Winningsplan Middelie 2022 van de NAM. Het college uit haar zorgen op een aantal onderdelen uit het Winningsplan en vraagt de Minister om dit in het besluit mee te wegen.

Voornaamste argumenten hiervoor zijn:

  • Te verwachten maatschappelijke negatieve impact en effecten op het veiligheidsgevoel van de inwoners als gevolg van het Winningsplan Middelie 2022;

  • Mogelijke nadelige gevolgen voor natuur en milieu;

  • Onverenigbaarheid plannen met landelijke thema’s als energietransitie en duurzaamheid;

  • Mogelijke gevolgen voor beschermde status Werelderfgoed Beemster.

    In bijgevoegde adviesbrief aan het ministerie van EZK is dit nader uitgewerkt.

Effecten

Het college vindt het belangrijk dat de belangen van onze inwoners goed worden behartigd en er een gedegen besluit wordt genomen ten aanzien van de gaswinning in Middelie. Vanaf de ingebruikname van het gasveld hebben er twee bevingen plaatsgevonden, met de nodige maatschappelijke gevolgen. Het ministerie is verzocht om bij de besluitvorming en de communicatie rondom de eventuele instemming met het winningsplan extra aandacht te besteden aan het waarborgen van het welzijn en de veiligheid van onze inwoners.

Procedure

Een vast onderdeel van de procedure is dat het winningsplan ter advisering wordt voorgelegd aan het Staatstoezicht op de Mijnen, TNO en de Technische commissie bodembeweging. Daarna wordt advies gevraagd aan betrokken (lagere) overheden zoals de omliggende gemeenten. Het college van burgemeester en wethouders van Purmerend is om deze reden ook om advies gevraagd. Dit advies is op 26 januari 2023 aan het ministerie schriftelijk uitgebracht. De aan het ministerie verzonden brief is bijgevoegd bij het schrijven van het college aan het ministerie.

De minister verzamelt alle adviezen en verantwoordt bij het opstellen van een ontwerp- instemmingsbesluit hoe deze zijn afgewogen in het besluit. Na publicatie van dit besluit kan hiertegen door eenieder zienswijze(n) worden ingebracht. Na behandeling van de zienswijzen wordt een definitief instemmingsbesluit opgesteld.

Tegen het definitieve besluit staat voor belanghebbenden beroep open bij
de Raad van State. Het college volgt de besluitvorming rondom het winningsplan door het ministerie van EZK met aandacht.

Milieu artikelen