HomeNieuwsMilieuNa bezuinigen nu ruimte voor kwaliteitsimpuls voor openbaar groen

Na bezuinigen nu ruimte voor kwaliteitsimpuls voor openbaar groen

Groenonderhoud
Door deze keuze uit het verleden is de kwaliteit van het openbaar groen in Purmerend in toenemende mate onder druk komen te staan. Zo is er gedurende de ontwikkeling van de stad veel groen aangeplant om de wijken snel aantrekkingskracht en een mooie uitstraling te geven.
]n 2014 heeft de gemeenteraad onder druk van de bezuinigingen het besluit genomen om de beeldkwaliteit van het groen te verlagen van kwaliteitsniveau A (Centrum) en B (wijken en parken) naar het lagere kwaliteitsniveau C over de gehele stad. Dit besluit werd genomen omdat het onderhoudsbudget onvoldoende was om het hogere beeldkwaliteitsniveau te kunnen blijven handhaven.
Om de hierboven geschetste problemen het hoofd te bieden en het beleid af te stemmen op de door de raad gemaakte keuze over de beeldkwaliteit, heeft de gemeenteraad in 2014 het huidige groenbeleidsplan, de Groenkoers, vastgesteld.
Met het vaststellen van de Groenkoers geeft de gemeenteraad het college kaders en richtlijnen voor het beheren van het openbaar groen in Purmerend. Uitgangspunt van het beleid is onder meer het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van het groen. Een van de maatregelen om dit te bereiken is het omvormen van – relatief – duur te onderhouden beplanting naar eenvoudiger te beheren groen, passend binnen het bestaande onderhoudsbudget.
Onderzoek naar kwaliteit beplanting
Recentelijk heeft een extern ingenieursbureau, in opdracht van de gemeente Purmerend, een quickscan uitgevoerd naar het kwaliteitsniveau van de beplanting. Zij keken naar de huidige kwaliteit, welke maatregelen er nodig zijn om achterstanden weg te werken en hebben berekend wat het zou kosten om het kwaliteitsniveau te verhogen van C naar B. Om het openbaar groen in alle wijken in Purmerend op niveau te krijgen is er éénmalig zo’n € 14.000.000,- nodig.
Naast de éénmalige kwaliteitsimpuls dient ook het onderhoudsbudget te worden verhoogd, van jaarlijks € 2.100.000,- nu voor beeldkwaliteitsniveau C naar jaarlijks € 2.600.000,- voor beeldkwaliteitsniveau B.

Kwaliteitsimpuls nu

Naar verwachting volgt er eind 2018/begin 2019 een uitgewerkte groenvisie waarin ook scenario’s zijn uitgewerkt hoe de kwaliteitsimpuls groen technisch, financieel en organisatorisch tot stand kan komen . Deze uitwerking is mede afhankelijk van de keuzes die de (nieuwe) gemeenteraad mogelijk gaat maken met betrekking tot het ambitieniveau van het openbaar groen.
Het is echter ook mogelijk om al op korte termijn werkzaamheden uit te voeren die leiden tot een zichtbare verbetering van het groen. Dit zijn met name werkzaamheden die vallen onder de maatregel ‘onderhoud’. Te denken valt aan snoeiwerkzaamheden en het wegsteken van zaailingen in plantvakken zodat de kwaliteit van die vakken niet verder terugloopt. De gekozen contractvorm met de huidige groenaannemers biedt ook ruimte om deze werkzaamheden bij hen onder te brengen, zonder dat hiervoor tijdrovende en ingewikkelde procedures voor te hoeven worden gevolgd waardoor er op korte termijn met de werkzaamheden kan worden gestart.
Om te starten met de kwaliteitsimpuls van het openbaar groen in Purmerend wordt de gemeenteraad voorgesteld om éénmalig € 500.000,- uit de algemene reserve beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt hoog genoeg geacht om een zichtbare verbetering te bewerkstelligen en om op korte termijn aan te vangen met de kwaliteitsimpuls. Met dit bedrag worden er onderhoudsmaatregelen uitgevoerd zoals snoeiwerkzaamheden en het wegsteken van zaailingen. Door het uitvoeren van deze werkzaamheden kan een groot deel van de plantvakken, die ‘slechts’ een onderhoudsmaatregel nodig hebben om op niveau te worden gebracht, aangepakt worden.
Gemeenteraad besluit tot kwaliteitsverbetering
Met 20 stemmen voor en 14 stemmen tegen heeft de raad éénmalig € 500.000,- uit de algemene reserve beschikbaar gesteld om in de zomer van 2018 te kunnen beginnen met een kwaliteitsverbetering van het openbaar groen in Purmerend.
Voor: Ouderenpartij AOV Purmerend, Stadspartij, GroenLinks, D66, LVD, Leefbaar Purmerend (1 stem) 
Tegen: PvdA, TOP, VVD, CDA, Leefbaar Purmerend (2 stemmen)

foto: Stadspartij

Milieu artikelen