HomeNieuwsWelzijnMemo wethouder Purmerend over wildbeheer (Beemster) in relatie tot de nota

Memo wethouder Purmerend over wildbeheer (Beemster) in relatie tot de nota

GanzenHA
Ganzen
foto Stadspartij

In januari 2020 is in gemeente Purmerend de nota dierenwelzijn vastgesteld. Tijdens de raadsbehandeling is gesproken over de fusie en beleidsharmonisatie voor de gemeente Beemster. Gebleken is dat de nota dierenwelzijn Purmerend niet aansluit bij het thema wildbeheer, dat in Beemster aan de orde is.

Naar aanleiding van de fusie met Beemster is tijdens de raadsbehandeling toegezegd dat binnen de overgangstermijn tussen 2022 – 2024 een vernieuwde nota dierenwelzijn voor de nieuwe gemeente zal worden opgesteld en aan de nieuwe raad zal worden voorgelegd

Het wildbeheer is al geregeld in de landelijke Wet natuurbescherming.
In de Wet natuurbescherming is vastgelegd dat jagen op de wildsoorten alleen in bepaalde perioden is toegestaan. Daarnaast stelt de wet ook vast welke dieren beschermd zijn.

De wet staat het doden van beschermde dieren in 2 gevallen toe:

 • Als de beschermde dieren overlast en schade veroorzaken. Of als er gevaar is voor de veiligheid en volksgezondheid.

 • Als dat nodig is voor het beheer van de wildstand. In beide gevallen is een ontheffing of vrijstelling op grond van de Wet Natuurbescherming

Stadspartij-Beemster Polder Partij hierover

In het verkiezingsprogramma van de Stadspartij-Beemster Polder Partij, is hierover het volgende geschreven:

 • Het jagen voor plezier in Purmerend moet verboden blijven. De gemeente Purmerend zal zijn gronden niet verpachten aan jagers.

 • De wildbeheereenheid (WBE) Beemster beheert 4.800 ha om schade te bestrijden op gewassen en graslanden door wild. WBE Beemster beheert al meer dan 70 jaar de wildstand en registeren dat in het Fauna Registratie Systeem van Provincie.

 • Zolang er geen betere en doelmatigere diervriendelijke oplossing voor wildoverlast is gevonden zal de huidige vorm van wildbeheer noodzakelijk zijn.

 • Bij hinder van overlast gevende dieren, bijvoorbeeld van ganzen, halsbandparkieten etc. wordt in de eerste plaats gezocht naar een diervriendelijke oplossing, zoals een voederverbod of verplaatsing van de dieren binnen de gemeente Purmerend of van de voedergebieden.

  De Provincie is het bevoegd gezag met betrekking tot wildbeheer. Daarbij toetst de Provincie aan hogere wetgeving (in dit geval de Wet Natuurbescherming) en niet aan gemeentelijk beleid. De provincie Noord-Holland heeft de taken op het gebied van vergunningverlening en
  handhaving uitbesteed aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De OD NHN toetst aanvragen voor ontheffingen van het verbod om wilde dieren te doden. De OD NHN controleert dit ook.

  Het advies van de wethouder is dan ook om dit thema niet op dit moment te koppelen aan de nota dierenwelzijn. Geopperd wordt door hem om bij de nog vorm te geven nieuwe nota dierenwelzijn, die volgend jaar wordt opgesteld, naast een aantal andere Beemster specifieke punten, eventueel een verwijzing wordt gemaakt naar de regels uit de Wet natuurbescherming waaronder wildbeheer.

Welzijn artikelen