HomeNieuwsAlgemeen Bestuur‘Laatste’ Algemene Beschouwingen! Beemster Polder Partij

‘Laatste’ Algemene Beschouwingen! Beemster Polder Partij

NIco de Lange

BPP fractievoorzitter Nico de Lange hield verleden week zijn laatste algemene beschouwingen bij de behandeling van de begroting voor de gemeente Beemster.
Een historisch moment. Met ingang van 1 januari 2022 houdt de gemeente Beemster op een zelfstandige gemeente te zijn. De Beemster Polder Partij en Stadspartij Purmerend gaan samen en na 1 januari verder als Stadspartij Purmerend.

Hieronder vindt u de bijdrage van Nico de Lange

‘Geachte inwoners, college, collega’s,

Dit zijn de laatste Algemene Beschouwingen van de Beemster Polder Partij in een zelfstandige gemeente Beemster in “vier bedrijven”. Deze beschouwingen heeft u vanaf 1974 elk bestuurlijk jaar ontvangen.

1e Bedrijf:

Een gestage groei vanaf de oprichtingsdatum in 1974 tot op heden vertelt ons wat de grote waarde is van een lokale partij. Volgens velen was het een “eendagsvlieg” die uit onvrede vanuit de landelijke politieke partijen is opgericht. U als inwoner heeft blijk gegeven van vertrouwen in uw lokale bestuurders. Een woord van dank gaat uit naar alle steun en de warme contacten die we in deze bijna 50 jarige periode van u mochten ontvangen..

Een terugblik laat zien, dat de aanvankelijk bescheiden groei vanaf 1974 tot in 2002 met vijf raadszetels, heeft geleid tot een partij waar echt rekening mee gehouden moest gaan worden. Dat dit met argusogen door de landelijk opererende partijen met hun dogma’s werd ontvangen is meer dan angst voor de lokalen die met name in de jaren ’90 van de vorige eeuw werden opgericht en massaal groeiden. Vaak werden zij genegeerd of uitgesloten van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Zoals ook de Beemster Polder Partij heeft ervaren.

In vogelvlucht enkele passages vanuit die beschouwing van 2002:

  • Groen door bewoners laten doen.

  • Stil asfalt i.p.v. peperdure Werelderfgoed waardige geluidsschermen op de A-7.

  • Tijdens de naraad 2e borrel voor eigen rekening.

  • Samenwerken met omliggende gemeenten waardoor minder externe dure inkoop.

  • Aantreden van een jonge burgemeester met visie en ambitie op samenwerking.

  • Verhalen van Handhavingskosten op de veroorzaker.

2e Bedrijf:

Zo belandde Beemster Polder Partij na 28 jaar opnieuw in de oppositie. Dat veranderde in 2006. Beemster Polder Partij nam bestuursverantwoording en ging vanuit die positie aan het werk met het verder buiten de dijk kijken. Dit om tot een duurzame ambtelijke samenwerking te komen op basis van een aantal tot 140000 inwoners (incl. de Waterlandse gemeenten), op termijn met in het vizier Purmerend als centrumgemeente. De woningbouwplannen 3e en 4e kwadrant Middenbeemster en uitleglocatie ZOB I en II kregen gestalte evenals CONO Kaasmakers met algehele nieuwbouw. Ook is aanvang gemaakt met de Notitie Behoud Buitengebied als aanzet voor het Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld in 2012. Behoud en ontwikkeling naast elkaar. Alom werd de wijze waarop dit tot stand kwam en het resultaat geroemd en geprezen.

Onze grote verkiezingswinst in 2018 met bijna 50% steun van de inwoners, was voor de landelijk partijen wederom reden om BPP buiten het college te houden en met argumenten als o.a. financiële zwakte. Zonder BPP is de nu aanstaande fusie er doorgedrukt. De poging om met andere Waterlandse gemeenten op te trekken naar de centrumgemeente Purmerend werd ondergeschikt gemaakt en wat daarvan het resultaat is lezen we nog elke dag door de zoektocht naar samenwerking en fusiepartners in het Waterlandse.

Uiteindelijk heeft BPP de “knop omgezet” en het vizier volledig gericht op de aanstaande fusie per 1 januari 2022. BPP ging in gesprek met politieke partijen van alle gezindten in Purmerend en daar kwam een natuurlijke selectie uit voort, een intensieve samenwerking met de Stadspartij Purmerend, niet bij toeval ook een lokale partij. Het is een wederzijdse keuze gebleken. We hebben elkaar namelijk nodig, het is de beste basis voor samenwerking.

Nu de fusie met de stad Purmerend aanstaande is en de verwachting reëel is dat de lokalen ruim 30% van de raadszetels in gaan nemen, is in het Haagse is nog altijd niet doorgedrongen dat je in Nederland niet meer om de lokale partijen heen kan en op gelijke voet benaderd zouden moeten worden om met name bij de jonge generatie politieke interesse te kweken.

Bestaat de vertegenwoordigende democratie nog?                                                                        Alleen in het belang van de machthebbers, die deze niet los kan laten. Ziedaar de verwijdering, waar geen nieuwe generatie “open minded” jongeren dichtbij wil staan. Populisten rukken op omdat de zittende macht de ongehoorde(n) niet wil horen, zie de toeslagenaffaire, zwart gelakte documenten en ‘functie elders’ en alles wat we nog niet weten.

3e Bedrijf:                                                                                                                                          De toekomstige generaties waar wij het als bestuurders toch allemaal voor doen. Zij mogen meer verwachten van de dogmatisch ingestelde landelijke bestuurders. Vooralsnog is het er niet beter op geworden sinds 2002. Opnieuw staan er lokale verkiezingen voor de deur waar de inwoners hun stem kunnen uitbrengen. Grote thema’s als: klimaat, huisvesting voor alle doelgroepen, veiligheid, werkgelegenheid, economische groei en zorg voor jeugd en de zwakkeren in de samenleving worden inzet voor een nieuw bestuur dat zich hieraan zal moeten conformeren.
En het is van het allergrootste belang dat het recent vastgestelde Bestemmingplan Buitengebied 2021 naast de vier Dorpsvisies van Midden, Zuidoost en Noord en Westbeemster goed geborgd de brug over worden gedragen naar de nieuwe gemeente Purmerend en onderdeel worden van het te voeren beleid. En met de Stadspartij-Beemster Polder Partij, die bestuur verantwoording gaat nemen in de nieuwe gemeente Purmerend, gaan we dit doen maar niet eerder dan dat we naar de inwoners, bedrijven en verenigingen met hun vele vrijwilligers hebben geluisterd en onderdeel van de toekomst te laten zijn.

Een toekomst met nieuwe uitdagingen en kansen.

Dank gaat uit naar allen die hebben bijgedragen aan wat Beemster is geworden in 409 jaar zelfstandigheid met gemeenschapszin. Onze inwoners, het gemeentebestuur en haar ambtenaren door de jaren heen, Rentmeesterschap met beheer van goederen en grondgebied, alle bedrijvigheid, verenigingsleven en maatschappelijke instanties.

En wat betreft het einde van de bestuurlijke entiteit Beemster:

                           “Het stuk is gespeeld en het doek is gevallen”  

4e Bedrijf:

Die start na de gemeenteraadsverkiezingen van 22 t/m 24 november.

Dank voor uw aandacht.

Beemster Polder Partij, 9 november 2021.

www.beemsterpolderpartij.net       www.stadspartijpurmerend.nl

Stem 24 november lijst 1 Stadspartij-Beemster Polder Partij

Algemeen Bestuur artikelen