HomeNieuwsAlgemeen BestuurKadernota 2012-2015 is vastgesteld

Kadernota 2012-2015 is vastgesteld

raadszaal
De raad heeft de kadernota voor 2012-2015 vastgesteld. De kadernota bevat de punten die gemeenteraad voor de begroting 2012 en de meerjarenbegroting tot 2015 erin verwerkt wil zien.. Bij de begrotingsbehandeling komt het resultaat van wat het college van deze kaders heeft kunnen maken terug. De begrotingsbehandeling vindt in oktober en november van dit jaar plaats.

In de kadernota is ook besloten om een efficiency onderzoek te doen naar maatregelen bij de hulp bij het huishouden en aanbesteding van Wmo-hulpmiddelen. Villa Clementine is door de raad afgewezen als huisvestingslocatie voor een stedelijk jongerencentrum in Purmerend, zowel tijdelijk als definitief. De raad vindt milieubewust handelen belangrijk en wil in de komende periode in dit kader maatregelen ontwikkelen. Ook wil de raad dat de Sportnota wordt geoptimaliseerd, met daarbij een nota over de sportaccommodaties in Purmerend. Met de vaststelling van de kadernota heeft de raad het college de richting aangegeven voor de verdere voorbereiding van de begroting 2012 – 2015.

Een bijstelling van de financiën van de gemeente Purmerend is nodig door onder andere de overdracht van een aantal taken van het Rijk naar de gemeenten, namelijk de jeugdzorg, de Awbz en een aantal regelingen op het gebied van werkgelegenheid. Het financiële vermogen van de gemeente ziet er tot 2015 iets rooskleuriger uit dan in 2010 was besproken, waardoor in 2014 en 2015 geen aanvullende bezuinigingsmaatregelen voor de begroting meer nodig zijn. Dit vooruitzicht komt door een gunstigere ontwikkeling van de grondexploitatie – door verkoop van grond en gunstige aanbestedingen van de gemeente – en een hogere uitkering uit het gemeentefonds dan eerder bekend was gemaakt. De financiële meevaller is echter hard nodig voor extra uitgaven door stijging van het aantal Wmo-voorzieningen en bijstandsgerechtigden en de loon- en prijscompensatie. Ook krijgt de gemeente te maken met extra uitgaven door de bezuinigingen van het kabinet op de sociale werkvoorzieningen en de regelingen voor de minima. Over de invulling van de bezuinigingen spreekt de raad verder bij de begrotingsbehandeling in oktober/november van dit jaar.

Klik HIER  voor de volledige besluitenlijst inclusief de stemmingen van de gemeenteraadsvergadering.

Algemeen Bestuur artikelen