HomeNieuwsWelzijnHoofdstuk Dierenwelzijn in ons Verkiezingsprogramma opnieuw geformuleerd

Hoofdstuk Dierenwelzijn in ons Verkiezingsprogramma opnieuw geformuleerd

GanzenHA
Ganzen
foto Stadspartij


In Hoofdstuk 9.4 wordt in ons verkiezingsprogramma het onderwerp Dienwelzijn behandeld. Uit een reactie van een betrokken inwoner van Beemster is ons gebleken dat het hoofdstuk opnieuw geformuleerd moet worden.

We hebben het hoofdstuk dan ook, met dank aan de betrokken bewoner, aangepast. Binnenkort zal ook in het verkiezingsprogramma op onze website deze tekst te lezen zijn.

De nieuwe tekst is als volgt

9.4 Dierenwelzijn

Dierenmishandeling moet hard aangepakt worden. Het moet veelplegers verboden worden om nog dieren te kunnen houden. De dieren op de kinderboerderij dienen op een zo natuurlijke manier te worden gehouden.

Om ziektes als botulisme en sterfte van vissen en watervogels te voorkomen zullen sloten regelmatig uitgebaggerd worden. Bij geconstateerd botulisme zorgt de gemeente voor goede opvang en zorg voor zieke dieren. Werkzaamheden in opdracht van de gemeente die dieren kunnen verstoren, zoals maaien, schoffelen, het uitbaggeren van sloten en het bouwrijp maken van grond vindt niet plaats in het broedseizoen. De gemeente dient zijn planning van werkzaamheden hierop af te stemmen.

De zorgplicht van de gemeentelijke overheid zoals genoemd in de Wet natuurbescherming dient actief te worden opgepakt.
Het jagen voor plezier in Purmerend moet verboden blijven. De gemeente Purmerend zal zijn gronden niet verpachten aan jagers.

De Wild Beheer Eenheid (WBE) Beemster beheert 4.800 ha om schade te bestrijden in gewassen en op percelen grasland door wild. WBE Beemster beheert al meer dan 70 jaar de wildstand en registeren dat in het Fauna Registratie Systeem van de Provincie. Zolang er geen betere en doelmatigere diervriendelijke oplossing voor wildoverlast is gevonden zal de huidige vorm van wildbeheer noodzakelijk zijn.

De Provincie is het bevoegd gezag met betrekking tot wildbeheer. Daarbij toetst de Provincie aan hogere wetgeving (in dit geval de Wet Natuurbescherming) en niet aan gemeentelijk beleid. De provincie Noord-Holland heeft de taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving uitbesteed aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De OD NHN toetst aanvragen voor ontheffingen van het verbod om wilde dieren te doden. De OD NHN controleert dit ook.

Volgend jaar wordt er een nieuwe nota dierenwelzijn opgesteld en voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad. De nota dierenwelzijn in relatie tot het wildbeheer komt dan op de agenda.

Bij hinder van overlast gevende dieren wordt in de eerste plaats gezocht naar een diervriendelijke oplossing, zoals een voederverbod of verplaatsing van de dieren binnen de gemeente Purmerend of van de voedergebieden.

Er moet goede opvang zijn voor alle diersoorten die gewond zijn of die op straat zwerven. Verwilderde katten moeten worden gevangen en gecastreerd of gesteriliseerd worden.

De gemeente zal huisdiereigenaren stimuleren om katten en honden te laten chippen. Een gechipt dier dat zoek is kan daardoor sneller worden herenigd met het baasje, dat weer extra kosten kan voorkomen.

De dierenambulance en het dierenasiel dienen voldoende middelen te hebben om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Dieren krijgen daarnaast een vaste plaats in de draaiboeken van hulpdiensten en in rampenplannen.

Wij zijn voorstander voor het heffen van de hondenbelasting. De opbrengst moeten ingezet worden voor het hondenbeleid. Honden in het buitengebied Beemster uitgesloten.

Tekst geüpdatet 21-10-2021

Welzijn artikelen