HomeNieuwsMilieuHaalbaarheidsstudie naar ingrijpende wijzigen afvalsysteem

Haalbaarheidsstudie naar ingrijpende wijzigen afvalsysteem

Studie naar verlagen service op restafval en gelijktijdig verhogen service ophalen PMD afval

Plasticcontainer
foto Stadspartij-BPP


In de Notitie Toekomstbestendig Afvalbeheer Purmerend 2022-2025 staat een ontwikkelpad beschreven met mogelijke maatregelen om de gescheiden inzameling van grondstoffen verder te verbeteren.
Voor de uitwerking van dit ontwikkelpad is een voorzet opgesteld voor de aanpak voor de komende jaren.

Naar aanleiding van deze voorzet heeft het college de voorkeur uitgesproken om eerst een globale haalbaarheidsstudie uit te werken voor één van de maatregelen; de invoering van omgekeerd inzamelen in Purmerend.

Wat heeft het college nu voor ogen?

Kenmerkend daarbij is het begrip ‘omgekeerd inzamelen’. Wat is omgekeerd inzamelen?
Omgekeerd inzamelen is een aanpak waarbij de service op de gescheiden inzameling van bio-afval, plastic verpakkingen, metalen en drankkartons (kort: PMD) en papier wordt verhoogd door deze aan huis via minicontainers op te halen.

Bij omgekeerd inzamelen wordt de service op restafval lager. Dit afval wordt niet langer aan huis opgehaald maar brengen bewoners naar centraal in de wijk geplaatste ondergrondse containers.
Het doel hiervan is om het afval scheiden te stimuleren en de hoeveelheid te verbranden restafval te verlagen. De beschreven aanpak is anders ten opzichte van de huidige manier van afvalinzameling. Hierbij wordt namelijk juist het PMD weggebracht. Dit afval heeft het grootste volume waardoor bewoners vaak richting de verzamelcontainer voor PMD moeten.

De bewonersenquête laat zien dat bewoners dit afval graag aan huis weg zouden willen gooien.

De haalbaarheidsstudie en nadere informatie

Met de haalbaarheidsstudie brengen we in kaart wat ervoor nodig is om deze nieuwe wijze van afval inzamelen voor te voeren in Purmerend.
De komende maanden wordt de invoering van omgekeerd inzamelen volgens deze haalbaarheidsstudie  nader uitgewerkt en voorzien van een plan van aanpak zodat u inzicht ontstaat in de financiële en logistieke consequenties van dit inzamelsysteem en in de aanpak die gevolgd wordt om dit systeem in te voeren in Purmerend. De benodigde participatie en communicatie is hier een belangrijk onderdeel van.

Na het zomerreces worden de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie en het plan van aanpak aan de gemeenteraad voorgelegd, voor verdere besluitvorming.

In de aanloop hiernaartoe wordt voor geheel Purmerend op 13 mei wederom een open dag op de locatie HVC Compostering Purmerend georganiseerd. De gemeenteraad is uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst met rondleidingen bij HVC op 19 juni.

Milieu artikelen