HomeNieuwsAlgemeen BestuurGemeenteraadsvergadering over SPURD-speelweek

Gemeenteraadsvergadering over SPURD-speelweek

Pannakooi

Op 28 april jl. vond er weer een raadsvergadering plaats. Raadslid Bert Meulenberg doet verslag hierover. Vandaag is deel 1 te lezen. Morgen en overmorgen worden deel 2 en 3 verwacht.

De agenda van de gemeenteraadsvergadering op donderdag 28 april gaf niet de indruk dat het een lange vergadering  zou worden. Met 2 hamerpunten en 4 behandelpunten zou de vergadering binnen de daarvoor vastgestelde tijd, 23.00 uur, afgerond moeten kunnen zijn. Om exact 20:00 uur opende de raadsvoorzitter, burgemeester Don Bijl, de vergadering.

Moties

Bij de vaststelling van de vergaderagenda, agendapunt 2, verzocht de voorzitter of agendapunten 6 en 7 als hamerpunten mochten worden afgehandeld. Dit werd door de raad toegestaan. De fractie van de SP gaf aan dat zij een motie wilde indienen over het tussen de regering en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesloten bestuursakkoord. De fractie van GroenLinks meldde dat zij een motie over het zelfde onderwerp wilde indienen. Op voorstel van D 66 werd besloten om de inhoud van de moties in de commissie Algemene Zaken (AZ)  inhoudelijk te behandelen.

Speelweek meivakantie

Bij agendapunt 3, het vragenuur, waren er diverse vragen van raadsleden aan het college van B&W. De fractie van Trots op Nederland beet het spits af met een vraag aan wethouder Keijzer (sport) waarom de gratis mei-Purvak was vervangen door een speelweek waarvoor, door de deelnemers, een bijdrage moet worden betaald. Deze bijdrage kan bij deelname, over alle georganiseerde dagen, oplopen tot 45 euro per deelnemer. Een veel te hoog bedrag voor de minima vindt de fractie van Trots op Nederland.

Ook de fractie van het AOV had hierover een vraag aan de wethouder. Wethouder Keijer gaf aan dat dit besluitvorming is die voortvloeit uit een door de raad aangegeven bezuiniging van 250.000 euro op sport. Het college van B&W heeft aan sportstichting Spurd gevraagd om 45.000 euro te bezuinigen. Spurd heeft toen aangegeven om 23.000 euro te bezuinigen door de huren bij sportverenigingen te verhogen en 22.000 euro te bezuinigen op sporttournooien en op bijdrage voor activiteiten. Spurd heeft toch gemeend een speelweek te moeten organiseren. Deze speelweek moest wel een kostenneutraal karakter krijgen. Door de 90 aanmeldingen is de kostendekkendheid gerealiseerd. Met betrekking tot deelname aan deze speelweek door kinderen van gezinnen uit de minima verwees de wethouder naar het in Purmerend goede minimabeleid.

Zondagopenstelling supermarkten

De volgende vraagsteller was de heer Duijker van het CDA. Het CDA had al eerder schriftelijke vragen gesteld over de evaluatie van de winkelopening op zondagen. Er was in het document ‘Uitvoeringsbeleid Winkelopenstellingen op Zondag’ opgenomen dat de zondagopenstellingen voor 1 november 2010 zouden worden geëvalueerd. Het college van B&W had echter besloten dat evaluatie zou worden gedaan na een volledige gebruikersperiode.  Dit was in strijd met het besluit. De wethouder economische zaken gaf het CDA gelijk, verontschuldigde zich en beloofde beterschap voor de toekomst.

 

Later deel 2 en 3

 

ZIE OOK:

Zondagopenstelling supermarkten

 

Eerdere raadsvergaderingen gemeente Purmerend

Algemeen Bestuur artikelen