HomeNieuwsMilieuGeldproblemen Stadsverwarming ingrijpend verslechterd

Geldproblemen Stadsverwarming ingrijpend verslechterd

Volgende week stelt de gemeenteraad de begroting voor 2012 tot en met 2015 vast.
In het concept van deze begroting werd nog uitgegaan van een verbeterd toekomstperspectief voor de Stadsverwarming. Zodanig dat de verwachting reëel werd dat het eigen vermogen van de Stadsverwarming snel weer weer op niveau kon komen.
De inkt van de concept begroting was nog nat toen het college onder geheimhouding de gemeenteraad moest informeren over ingrijpende verslechteringen in deze toekomstverwachtingen.
Inmiddels heeft het college de sterk toegenomen risico’s ook in een openbare brief aan de gemeenteraad gestuurd.

Het college laat weten dat de financiële risico’s van de Stadsverwarming eerder groter dan kleiner zijn geworden.
Aanvankelijk leken de risico’s voorvloeiende uit de behandeling in de kamer van de Warmtewet kleiner te worden. Uit de uitwerking van de Warmtewet en de warmtelevering blijkt dat gerekend moet worden op een financieel nadelig effect van zo’n 28 miljoen euro. De volgende zaken zijn daar debet aan.

Warmtewisselaars
Direct gevolg van maatregelen genoemd in de Warmtewet is dat eigenaren van warmtewisselaars een structurele korting op het vastrecht moeten krijgen.
Er zijn in Purmerend relatief veel eigenaren van warmtewisselaars. Het effect van de verlaging van vastrecht voor deze groep werkt negatief voor 18 miljoen euro door in de inkomsten van de Stadsverwarming.

Inkoop warmte na 2013
Om de warmtelevering na 2013 veilig te stellen is het zeer aannemelijk dat het noodzakelijk is om verder te gaan met warmteleverant NUON. Er moet rekening worden gehouden met grootonderhoud aan de installatie van NUON die 1- op 1- wordt doorberekend aan de Stadsverwarming. Dit kan tot 10 miljoen euro hogere kosten met zich meebrengen.

Gasprijs
Het derde risico is de ontwikkeling van de gasprijs. Omdat de warmteprijs via het ‘niet meer dan anders principe’ is gekoppeld aan de gasprijs, is de ontwikkeling van de gasprijs van grote invloed op de ontwikkeling van het financieel perspectief.

Consequenties voor de gemeentebegroting
Als de genoemde risico’s zich daadwerkelijk gaan manifesteren dan zal dit leiden tot een aanslag op de algemene reserve van de gemeente.
Voor het weerstandsvermogen adviseert het college de gemeenteraad om rekening te houden met een extra benodigd bedrag van 18 miljoen euro.
Het huidige weerstandsvermogen waarop wordt gestuurd is ruim 12 miljoen euro. Dat is dus hoe dan ook onvoldoende om de extra tegenslag op te vangen. Dit bedrag moet dan ook worden verhoogd naar 30 miljoen euro.

Bij de kadernota 2013 komt het college met nadere voorstellen om de algemene reserve te verhogen als zich de tegenvallers blijven manifesteren. Het college vraagt de gemeenteraad dan ook om nu uiterst terughoudend te zijn met de inzet van de algemene reserve.

Milieu artikelen