HomeNieuwsAlgemeen BestuurFalend Rijksbeleid leidt tot onaangename verrassing Purmerends bestuur

Falend Rijksbeleid leidt tot onaangename verrassing Purmerends bestuur

Van der Valk Zuidoostbeemster
foto Stadspartij


Op woensdag 17 augustus werd de raad van Purmerend, en dus ook de fractie van de Stadspartij – Beemster Polder Partij, vertrouwelijk geïnformeerd door het college over tijdelijke opvang van statushouders door het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers).
De opvang zal gaan plaatsvinden in het Van der Valk hotel in Zuidoostbeemster. Het COA en het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben hier 38 kamers gehuurd waarin ongeveer 100 statushouders (waaronder kinderen) kunnen worden opgevangen.

De Stadspartij – Beemster Polder Partij is onaangenaam verrast en ontstemd door deze actie vanuit de Rijksoverheid. Omdat eerst de omwonenden moesten worden geïnformeerd door de gemeente is er, tot dit was uitgevoerd, vertrouwelijkheid aan de Gemeenteraad opgelegd. Er is door deze opgelegde actie vanuit het Rijk aan voorbijgegaan dat we midden in een vakantieperiode zitten waarbij het niet onwaarschijnlijk is dat veel omwonenden nog op vakantie zijn. Je zal maar thuiskomen en dit bericht, zeker als direct omwonende, op je voordeurmat aantreffen.

De Rijksoverheid, die door falend beleid zijn zaken niet op orde heeft (niet alleen op dit dossier maar ook op dossiers zoals woningbouw, stikstofbeleid, klimaat, koopkracht en zorg) en op deze wijze de lokale overheid nog meer onder druk zet is op zijn zachtst gezet onfatsoenlijk bezig.

Onbegrijpelijke actie van de Staatssecretaris

Staatssecretaris Van der Burg, verantwoordelijk voor asiel zaken, wil dat gemeenten meer doen voor het opvangen van statushouders. In dat licht gezien is het onbegrijpelijk dat deze actie zonder overleg met onze Gemeente wordt uitgevoerd. Met name gezien de bereidwilligheid vanuit het College en de Raad van Purmerend in de opvang van vluchtelingen de afgelopen maanden. Er is heel veel inzet gepleegd voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Onder andere is er  geïnvesteerd in opvang in het Golfhotel, het voormalig gemeentehuis van Beemster en er is een (deel van) de blokken van de tijdelijke woningen aan de Verzetslaan beschikbaar gesteld voor de opvang van deze vluchtelingen.

Daarnaast is het oude leegstaande politiebureau aan de Waterlandlaan aangekocht om er, na afbraak van het bureau, tijdelijke woningen te plaatsen. Van deze tijdelijke woningen zal de helft beschikbaar zijn voor statushouders.

Om deze redenen is de handelswijze van onze rijksoverheid niet te verklaren en uit te leggen. Wij zijn dan ook van mening dat het draagvlak voor de opvang van mensen uit landen die gebukt gaan onder oorlog of ander geweld onder druk zet. Terwijl wij juist deze mensen een veilige haven willen bieden.

De Stadspartij – Beemster Polder Partij heeft participatie van inwoners hoog in het vaandel staan (van buiten naar binnen werken). Door het ongevraagd opleggen van deze opvang door de Rijksoverheid zijn wij niet in staat om op een ordentelijke wijze met betrokkenen en omwonenden in gesprek gaan.

De Rijksoverheid, bij monde van Staatssecretaris Van der Burg, verwijt de gemeenten dat zij onvoldoende inspanningen leveren om opvangplekken te realiseren zodat de opvang in Ter Apel de toestroom beheerst. Dit is een pertinente onwaarheid. Dat de toestroom in Ter Apel vastloopt heeft de overheid volledig aan zichzelf te danken. Er is sterk bezuinigd op het aantal locaties en personeel voor asielopvang.

Daarnaast is het terugkeerbeleid van de zogenaamde “veilige Landers” volledig vastgelopen. Als daar meer werk van wordt gemaakt schept dat ruimte in de opvang.

Opvang statushouders

De Stadspartij – Beemster Polder Partij is het met het gevoerde beleid totaal oneens en wij roepen de Rijksoverheid dan ook op om eerst met gemeenten in overleg te gaan voordat er acties worden gepland binnen gemeentegrenzen en je daardoor de lokale democratie buitenspel zet. Het vertrouwen in de politiek is al matig tot slecht, op deze wijze wordt het alleen maar slechter.Het COA heeft aangegeven dat zij geheel verantwoordelijk zullen zijn voor alles rondom de opvang van statushouders. Stadspartij – Beemster Polder Partij vindt het van groot belang dat de veiligheid van omwonenden en statushouders goed geregeld is. Dat zorg en begeleiding, maar ook perspectief voor mensen georganiseerd gaan worden. En dat het COA in gesprek blijft met ons college.

Stadspartij – Beemster Polder Partij is zich er van bewust dat dit gemengde gevoelens kan oproepen bij onze inwoners. Daarnaast zijn wij ons er ook van bewust dat het bieden van opvang aan statushouders tot onze verantwoordelijkheid behoort.

Algemeen Bestuur artikelen